Resource Details
RESSURSS

Muuseumipedagoogika rakendamise võimalused formaalhariduses Tartu näitel

Eestis on viimastel aastakümnetel nii muuseumikeskkonnad kui ka muuseumiharidus kiiresti arenenud. Muuseumiõpet kasutatakse formaalhariduses pigem ainekeskselt.

Muuseumipedagoogiline lähenemine võimaldaks mitmekülgsemalt toetada õppijakesksust ja nüüdisaegse õpikäsituse eesmärke. Käesolevas ülevaateuuringus kaardistati Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi üliõpilaste, üldhariduskoolide õpetajate ja muuseumipedagoogide arusaamu ja igapäevapraktikat muuseumiõppe kasutamise kohta. Tartus on riigihanke toel loodud linna munitsipaalkoolide õpilastele tasuta võimalused muuseumitundides osaleda. Seega on lahendatud üks eelnevates uurimustes olulisimaks peetud muuseumiõpet takistavaid tegureid. Selgus, et õpetajate ja muuseumipedagoogide vahel esineb traditsioonilist vastastikkuse autonoomia aktsepteerimist, kuid osapoolte koostöö ja koostöisus areneb eelkõige korduvkülastuste käigus. Leiti, et õpetajad ei teadvusta täiel määral enda rolli õppeprotsessis ning ei kasuta järjekindlalt eel- ja järeltegevusi muuseumitunnis kogetu lõimival seostamisel koolis õpitavaga, mis toetaks õppijaid ja aitaks kaasa nüüdisaegse õpikäsituse ellu rakendamisel.

Võtmesõnad: muuseumiharidus, muuseumipedagoogika, nüüdisaegne õpikäsitus, koostöö, koostöisus, lõimimine, õpetajakoolitus

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Resource Details
Ressursi autor(id)
Kaja Visnapuu
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Eesti
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!