European Commission logo
Kontot looma
Resource Details
RESSURSS

Mängust õppimine ja õpikogemuse reflekteerimine „Let’s play!“ projektis osalejate kogemuste näitel

Käesoleva loov-praktilise lõputöö eesmärk oli anda ülevaade „Let’s Play!“ projekti teostamise protsessist ja sellest, kuidas kogevad „Let’s play!“ projektis osalejad mänge ja sellele järgnevat refleksiooni kui õppeprotsessi. Antud töö raames töötati välja ja viidi ellu rahvusvahelise noortevahetuse projekt. Projekti toimumise perioodiks oli august kuni detsember 2016. Projekti raames toimus 22.-30.septembril Eestis, Tartumaa Tervisespordikeskuses noortevahetus, kus osalesid noored Tšehhist, Horvaatiast, Türgist, Lätist ja Eestist. Kokku osales noortevahetusel 26 noort. Projekti eesmärgiks oli luua projektis osalevatele noortele võimalus õppida läbi mängude ja saadud õpikogemusi teadvustada ja analüüsida mängudele järgnevates refleksioonides. Projekti otseseks väljundiks oli kõigi projektis osalejate koostöö tulemusel loodud mängude blogi (vt „Let’s play!“ blogi). Töö teoreetiline osa andis ülevaate mängust kui õppemeetodist ning selle kasutamisest noorsootöös mitteformaalse õppimise läbiviimiseks. Selgus, et mängu saab kasutada õppemeetodina kui mängule järgneb refleksioon, mille kaudu teadvustavad osalejad õpimomente. Noorsootöös kasutatakse mängu kui õppemeetodit, mille kaudu toimub mitteformaalse õppimise läbiviimine ehk noore mitmekülgse arengu toetamine. Käesolevas töös viisin osalejatega noortevahetuse käigus läbi refleksioonid, et anda ülevaade, kuidas kogesid „Let’s play!“ projektis läbi viidud mängudes osalejad mänge ja sellele järgnevat refleksiooni kui õppeprotsessi ning võrdlesin nende poolt välja toodut teooriaga ning osalejate endi poolt sõnastatud mängudele seatud eesmärkide ja õpiväljunditega. Analüüsi käigus selgus, et osalejate poolt välja toodud aspektid kattusid teoreetilises osas esitatuga ning ka mängujuhtide poolt sõnastatud eesmärkidega ning osalejad tõid välja mitmeid aspekte, mille põhjal saab väita, et osalejad kogesid mängimist kui õppimist. Antud töö võib olla kasulik noorsootöötajatele, kellel seisab ees noortealgatuse projekti juhendamine või kes soovivad kasutada mitteformaalse õppimise läbiviimiseks mänge kui õppemeetodeid, et toetada noorte mitmekülgset arengut.

Elo Lättemägi lõputöö on kättesaadav TÜ digitaalarhiivis DSpace.

Resource Details
VKA.
Ressursi autor
Elo Lättemägi
Sisestage ressurss
Võimalused ja ressursid
Riik
Eesti
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!