Resource Details
RESSURSS

Kutseõpetajaks kujunemine läbi mentorluse - autoetnograafiline uuring

Magistritöö eesmärgiks on selgitada läbi autoetnograafilise uurimuse oma ametiidentiteeti kutseõpetajana ja mentori rolli kutseõpetajaks kujunemisel. Kirjeldasin ja analüüsisin enda kokkupuuteid mentoriga ehk, kuidas see mõjutas mind kui õpetajat, minu õpetamise väärtusi, millist tuge ma sain, millest jäi puudu, mis oli hästi ja mis tekitas probleeme. Lähtuvalt eelnevast on uuringuküsimusteks:

● Milline on minu ametiidentiteet kutseõpetajana?

● Kuidas koostöö mentoriga on mõjutanud minu ametiidentiteeti ja kujunemist kutseõpetajaks?

Magistritöö teoreetilises osas annan ma ülevaate identiteedi ja professionaalse identiteedi olemusest, seda mõjutavatest teguritest, kutseõpetaja koostöö ja mentorluse olulisusest. Metoodika osas räägin ma autoetnograafiast kui uurimismeetodist, tutvustan osalejat, andmete kogumist ja analüüsi. Olen oma uurimistöös nii uurija kui ka uurimisobjekt ning uurimistöö on stiililt analüütiline ja vormilt jutustav. Lähtun enda kogemuste ja mõtete jutustamisest, mille läbi illustreerin analüütilist reflektiivust, mis põhineb minu enda päeviku sissekannetel ühe õppeaasta vältel.

Uuringutulemustena selgus, et see, kuidas ennast ametialaselt määratlen on see, kuidas ennast õpetajana nägin, kuidas tegutsesin ja mõtestasin oma tööd. Samuti see, millised olid minu teadmised õppeprotsessist ja õpetamisfilosoofiast. Minu enesekonseptsioon väljendus selles, milline ma olen, milline tahtsin olla ja mida minult ka eeldati. Pidasin kutseõpetajana oluliseks õpikeskkonda, õppeprotsessi planeerimist, läbiviimist, tulemuste hindamist ja refleksiooni. Oluliseks pidasin õpilaste motivatsiooni ja tähelepanu juhtimise oskusi ning baasvajadusi nagu seotus, kompetentsus ja autonoomia jälgimist. Vaadeldava õppeaasta jooksul kogesin nii eduelamusi kui ebakindlust ja kahtlusi. Koostöös mentoriga sain nii vaimset kui professionaalsust tõstvat toetust. Sain uusi kogemusi ning ilmnes ka vajaka jäämisi. Tundsin ennast tihti üksikuna, sest kool kui organisatsioon ei toetanud mind piisavalt.

Minu autoetnograafia on kirjutatud mõeldes nii iseendale kui ka potentsiaalsetele lugejatele, et analüüsida ja tõlgendada oma läbielatut ning seeläbi teha järeldusi kujunemaks edukaks kutseõpetajaks.

Võtmesõnad: Identiteet, ametiidentiteet, algaja kutseõpetaja, mentorlus

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on kättesaadav ETERA kataloogis.

Resource Details
Tallinna ülikooli logo.
Ressursi autor(id)
Signe Helstein
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!