European Commission logo
Kontot looma
Resource Details
RESSURSS

Kõrgharidusega õppijad kutseõppes: õppima asumise ajendid, ootused ning õpingute kogemused

Kõrgharidusega kutseõppurite arv on aastatega kasvanud, seetõttu on oluline välja selgitada nende õppima asumise ajendid, ootused ning kutseõpingute kogemused. Andmeid koguti poolstruktureeritud intervjuudega, andmeanalüüsiks kasutati induktiivset kvalitatiivset sisuanalüüsi. Intervjuudest kõrgharidusega kutseõppuritega (n=8) selgus, et kõrgharidusega täiskasvanud asuvad kutseõppesse õppima seoses töökoha vahetusega, lisaks soovitakse end erialaselt täiendada, tuntakse vajadust praktiliste erialaste oskuste või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi järele. Ilmnes ka mitmeid õppijate endiga seotud ajendeid, näiteks sooviti vaheldust või tunti huvi konkreetse eriala vastu. Kõrgharidusega kutseõppijad ootasid, et asuvad õppima koos enda sarnastega – kas erialaspetsialistide või alles eriala tundma õppivate inimestega. Kutseõpetajate ning kutseõppe osas olid ootused vastakad – oli nii kõrgeid kui pigem madalaid ootusi. Saadud uurimustulemused võimaldavad kutsekoolidel paremini mõista ja arvestada kõrgharidusega õppijate ajenditega ja vajadustega kutseõppes.

Märksõnad: täiskasvanud õppija, täiskasvanu õppimine, kõrgharidusega õppija, kutseõpe

Nele Lange kaitses 2020. aastal bakalaureusetöö, mis on kättesaadav Tartu Ülikooli digitaalarhiivis DSpace.

Resource Details
TY.
Ressursi autor
Nele Lange 
Sisestage ressurss
Võimalused ja ressursid
Riik
Eesti
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!