Resource Details
RESSURSS

Erinevate põlvkondade eelistused õppemeetoditele ja tehnoloogia kasutamisele koolituses

Kaasajal on koolituses osalejate mitmekesisus varieeruvam kui varem. Sellest tulenevalt on koolitajatel oluline teada erinevate põlvkondade eelistused õppemeetoditele ja tehnoloogiale, et informatsiooni omandamine oleks tõhus võimalikult paljude täiskasvanud õppijate jaoks. On leitud, et õppija tulemuslikkust informatsiooni vastuvõtmisel mõjutab õppemeetodi kokku sobivus tema õpistiiliga. Uuringud on näidanud põlvkondade vahelist erinevust õpistiilides, millest tulenevalt väidetakse, et õppijate põlvkondliku kuuluvuse teadvustamine aitab koolitajal valida meetodid, mis vastavad nende vajadustele, et tulemuslikumalt teadmisi omandada. Samuti on põlvkondi eristavaks teguriks tehnoloogia kasutamine, millest tulenevalt on tekkinud jaotus tehnoloogiaga üles kasvanud põlvkondade ning neile eelnenud, tehnoloogia invasiooniga kohanema pidanud, põlvkondade vahel.

Magistritöö eesmärk on välja selgitada erinevate põlvkondade eelistused õppemeetoditele ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale täiskasvanute koolituse kontekstis. Eesmärgi saavutamiseks uuriti, millised on erinevate põlvkondade õpistiilid ja sellega seotult eelistused koolitusel kasutatavatele õppemeetoditele ning tehnoloogiale. Uuringu läbiviimiseks kasutati kombineeritud meetodit ning andmeid koguti küsimustikuga, mis koosnes valikvastustega ja avatud küsimustest. Põlvkondade õpistiilide väljaselgitamiseks  kasutati Richard Felderi ja Barbara Solomani õpistiilide küsimustikku (Index of Learning Style), millega hinnatakse õpistiile neljas erinevas õppimise dimensioonis. 

Saadud tulemuste põhjal selgus, et domineeriv on tasakaal õpistiili dimensioonides. Kahe dimensiooni puhul erines küpsete põlvkond (sündinud kuni 1946). Seega väide, et tehnoloogiaga üles kasvanud põlvkond erineb teistest tugeva eelistusega visuaalsele õpistiilile, ei leidnud kinnitust. Seotust õpistiili ja õppemeetodite eelistuste vahel leiti vähesel määral. Õppemeetodite eelistustes leiti mõningaid erinevusi põlvkondade vahel seoses grupis õppimisega ning samuti individuaalmeetodites. Siiski jõuti järeldusele, et ei saa omistada eelistust õpistiilidele ja õppemeetoditele tervele põlvkonna kogumile. Tehnoloogia kasutamises leiti küpsete, beebibuumi ja X-põlvkonna eristumist Interneti ja Z-põlvkonnast. Tulenevalt sellest võib väita, et on olemas digitaalsed immigrandid ja digitaalsed pärismaalased. Tulemustest järeldub, et koolituses tuleb tähelepanu pöörata digitaalsele lõhele tehnoloogia kasutamisel ning põlvkondade eelistusi interaktiivsete ja individuaalsete meetodite valikul.

Võtmesõnad: Küpsete põlvkond, beebibuumi põlvkond, X-põlvkond, Interneti põlvkond, Z-põlvkond, õpistiilid, õppemeetodid, tehnoloogia. 

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis. 

Resource Details
Ressursi autor(id)
Mari Oks
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!