Resource Details
RESSURSS

Eesti üldhariduskooli õpetajad ja e-õppe platvormi kasutamine Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi e-õppe õppekeskkonna Moodle’i näitel

Lõputöö eesmärk oli teada saada millised on Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajate õpetamispraktikad ja hoiakud e-õppe platvormi Moodle kasutamisel e-õppe läbiviimisel, ehk selgitada välja praktilised oskused (metoodilised lähenemised ja digioskused) ja hinnangud e-õppe platvormi Moodle kasutamise kohta. 

Eesmärgini jõudmiseks kasutasin kvalitatiivseid andmekogumis- ja analüüsimeetodeid. Uurimisküsimustele vastuste saamiseks viisin läbi 5 poolstruktueeritud intervjuud ning sisuanalüüsi tegemisel valisin juhtumiülese analüüsi meetodi. Tulenevalt valimi väiksusest saab antud uurimustöös järeldusi teha ainult Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi kohta, mis oligi töö peamine eesmärk. Kuigi valim oli väike andsid läbiviidud intervjuud teema analüüsimiseks vajalikul määral informatsiooni, et nende põhjal uurimustulemusteni jõuda.

Töö teoreetilises osas selgitasin töös kasutatavaid põhimõisteid ning andsin ülevaate teemaga seotud peamistest teoreetilistest lähtekohtadest ning varasematest uuringutest, mis on läbi viidud e-õppe keskkondade ja õpetajate digipädevuste uurimiseks. Samuti põhjendasin antud uurimustöö läbiviimise vajalikkust.

Uuringu tulemustest selgus, et Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajad eelistavad luua ise õppematerjali, mis sobituks nende õpetamismeetoditega ja arvestaks andragoogika põhimõtetega, mis on olulised täiskasvanute õpetamisel. Samuti ollakse aldid kasutama veebis olevat õppematerjali. E-õppe läbiviimisel Moodle´i õppekeskkonnas on õpetajad üldiselt meelestatud positiivselt ning rõhutavad, et Moodle´i e-õppe keskkonna kasutamine loob paindlikud võimalused hariduse omandamiseks. Puudusena tuuakse välja õppijate vähest enesedistsipliini ja kursuste haldamine Moodle´i e-õppe keskkonnas on õpetajale üle jõu käiv. 

Tartu Ülikoolis kaitstud lõputöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace. 

Resource Details
Ressursi autor(id)
Sille Tõnisson
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!