Resource Details
RESSURSS

Eesti täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused

Täiskasvanute koolitaja professionaalne areng hõlmab kolme üksteist vastastikku mõjutavat protsessi: professionaalse identiteedi kujunemine, professionaalne õppimine ja isikliku õpetamisteooria kujunemine. Täiskasvanukoolitaja professionaalsus on seotud nii teadmiste ja oskuste kui ka hoiakute, arusaamade ja tõekspidamistega ning avaldub praktilises tegevuses. Täiskasvanute koolitaja kui suhteliselt uue professiooni toimimises võib välja tuua erinevusi traditsiooniliste elukutsetega võrreldes: erinevused ettevalmistuses, diskursuse, normide ja erialase põhiteadmise kujunemises. Vaadeldes olukorda Eestis, võib välja tuua, et eeldused täiskasvanute koolitaja professiooni kujunemiseks ja arenemiseks on loodud: võimalik on omandada kõrgharidus ja magistrikraad andragoogika erialal, välja on töötatud täiskasvanukoolitaja/andragoogi kutsestandard, võimalik on taotleda vastavat kutset ning tegutsevad kutseorganisatsioonid (Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, Eesti Andragoogide Liit, Eesti Vabaharidusliit). Samas ei ole Eestis praegu formaalset välist süsteemi, mis tagaks professionaaliks olemise (reaalselt on võimalik tegutseda täiskasvanute koolitajana ilma kvalifikatsiooni tõendava dokumendita), ning iga täiskasvanukoolitaja vastutab ise oma professionaalsuse ja selle arengu eest.

Resource Details
ISBN
978-9985-58-511-5
Ressursi autor(id)
Mari Karm, Ph.D.
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!