Mis rolli täidab EL täiskasvanuõppes?

Mis rolli täidab EL täiskasvanuõppes?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Alljärgneval ajateljel näete, kuidas ELi roll täiskasvanuõppe edendamisel on aastate jooksul arenenud. Ajateljel on esile tõstetud põhilised teetähised, näiteks olulisemad väljaanded ja algatused.

ELi täiskasvanuõppe alane töö algab Rooma lepinguga , mille kaudu Euroopa Ühendus edendas kutseõpet alg- ja kõrgemal tasemel.

1957

EL hakkab tegelema täiskasvanuõppe poliitikaga

2000
(2002)

Euroopa Liidu Nõukogu avaldab resolutsiooni elukestva õppe kohta, milles rõhutatakse „hällist hauani” põhimõtet hariduses ja selle tagamist erinevates keskkondades.

(2006)

Komisjon avaldab teatise „Kunagi ei ole hilja õppida” ,milles rõhutatakse täiskasvanuõppe olulist panust tööalase konkurentsivõime, liikuvuse ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas.

Komisjon avaldab teatise „Õppida võib alati”. Selles sisalduvas täiskasvanuõppe tegevuskavas (2008–2010) nähakse esimest korda ette ühised prioriteedid, mida tuleks täiskasvanuõppe valdkonnas soodustada.

2007

Nõukogu avaldab resolutsiooni täiskasvanuhariduse uuendatud Euroopa tegevuskava (EAAL) kohta, millesse on koondatud täiskasvanuõppe valdkonna poliitika. See on ELi viitetekst täiskasvanuõppe poliitika kohta.

2011

EAALi peamine sõnum on see, et täiskasvanuõpe selle kõikides vormides suurendab õppijate tööalast konkurentsivõimet ning aitab kaasa sotsiaalsele kaasatusele, kodanikuaktiivsusele ja isiklikule arengule. Tegevuskava keskmes on osaluse suurendamine ning kõikidele täiskasvanutele võimaluste pakkumine oma oskuste ja pädevuse arendamiseks ja ajakohastamiseks kogu elu jooksul.

EAALi prioriteedid aastatel 2015–2020 on järgmised:

2015

täiskasvanuõppe sidususe tagamine teiste poliitikavaldkondadega;

täiskasvanuõppe pakkumise ja selles osalemise suurendamine;

laiema juurdepääsu tagamine töökohapõhise õppe, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning uue võimaluse andmise kaudu;

kvaliteeditagamise parandamine, mis hõlmab ka täiskasvanute koolitajate esialgset ja täiendõpet.

Euroopa uute oskuste tegevuskava kohaselt peaksid liikmesriigid võtma kasutusele oskuste garantii täiskasvanute põhioskuste taseme tõstmiseks.

2016

19. detsembril võtab nõukogu vastu soovituse „Oskuste täiendamise meetmed: uued võimalused täiskasvanutele”. Selle eesmärk on aidata 64 miljonil Euroopa täiskasvanul, kellel veel puudub keskharidus, omandada elementaarsel tasemel kirjaoskus, arvutamisoskus ja digitaalsed oskused ning seejärel astuda samme teise taseme ülemise või alumise astme kvalifikatsiooni omandamiseks.

2016

EAAL kuulub Euroopa hariduse ja koolituse alase koostöö raamistikku ET2020. ET2020 täiskasvanuõppe töörühm tegeleb 2016.–2018. aastal vastastikuse õppimisega poliitikavaldkondades, mis võivad julgustada rohkem täiskasvanuid töökohas õppima.

Liikmesriigid peavad kirjeldama abinõusid, mille abil nad rakendavad oskuste täiendamise meetmeid.

2018