Event Details
22 Sep
2021

Õpi ja õpeta: täiskasvanute koolitaja koolitustegevuse arendaja ja õppimise toetajana

Eesti
Tallinn
to

Koolitusel osalemine annab praktilisi oskusi täiskasvanute koolitajatele koolituste läbiviimiseks ja planeerimiseks.

Sihtrühm

Koolitusele ootame sisekoolitajaid, koolitusettevõtlusega alustajaid, väikeettevõtjatest spetsialiste, ettevõtlushuvilisi täiskasvanute koolitajaid, vabahariduse koolitajaid, kogukondade koolitajaid, MTÜ koolitajaid, vabatahtlike ühenduste esindajaid.

Eeldused

Koolitusel osalemise eelduseks on baasteadmised arvutikasutamisest ning gmail konto olemasolu õppematerjalidele ligipääsuks Drive's. Auditooriumis toimuvatel koolituspäevadel on vajalik isiklik sülearvuti. Valmisolek osaleda Zoomis toimuvatel koolituspäevadel kaamera ja heliga.

Koolituse eesmärk ja õpiväljundid

Koolituse eesmärk on osata planeerida, läbi viia ja analüüsida koolitusi täiskasvanud õppijatele, arvestades andragoogilisi põhimõtteid tehnoloogiarikkas keskkonnas ning mõistes koolitaja professionaalse arengu olulisust.

Koolituse tulemusel õppija:

  • mõistab andragoogika põhiprintsiipe ja toob näiteid rakendamisvõimalustest koolitustegevuses;
  • koostab väljundipõhise õppekava, arvestades täiskasvanud õppija eripära, sobilikke õppemeetodeid ja õppimist toetavaid digivahendid;
  • loob eesmärgipäraseid ja õppimist toetavaid õppematerjale ja õpikeskkondi, arvestades grupidünaamikat ja digivahendite võimalusi;
  • toob näiteid, kuidas toetab täiskasvanud õppija digi- ja õpioskuste kujunemist;
  • mõtestab täiskasvanukoolitaja identiteeti, reflekteerib ennast koolitajana, kasutades digitaalse- ja sotsiaalse meedia võimalusi;
  • teab täiskasvanukoolitaja kutse taotlemise protsessi nõudeid, sh oskab kasutada veebikeskkonda e-portfoolio loomiseks ja esitamiseks.

Teemad

  • Andragoogika põhiprintsiibid, rakendamise võimalused täiskasvanute koolituses, sh veebipõhistes õpikeskkondades. Täiskasvanu õppijana. Eetilised kohustused täiskasvanud õppija toetamisel. Õppemeetodid.
  • Täiskasvanute õpetamine ja õppimine. Õppe planeerimine (õpiväljundipõhise õppekava koostamine, õppematerjalide loomine ja hindamise kavandamine), läbiviimine ning hindamine ja analüüs, kasutades sobivaid digivahendeid. Õpikeskkonna loomine kontakt- ja e-õppes. Grupis õppimise toetamine, sh digikeskkondade võimalused õppija toetamisel.
  • Koolitaja võimalused täiskasvanud õppija õpi- ja digioskuste arendamisel (mh e-riigi kodanikuna toimetulekuks). Õpieesmärkide püstitamine ja õpistrateegiate valimine. Aja- ja motivatsiooni juhtimine. Refleksioonioskused. Õpibarjäärid (sh e-õppes) ja nende ületamine.
  • Täiskasvanute koolitaja rollid ja professionaalne identiteet. Digitaalsed võimalused professionaalse arengu toetamiseks. Kovisioon kui grupiline arengumeetod. Virtuaalsed praktikate kogukonnad. Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemise protsess (nõuded, dokumendid). Eneseanalüüs ja läbivad kompetentsid. E-portfoolio.

Koolitajad: Kaire Povilaitis, Cynne Põldäär

Event Details
Olek
As planned
Ürituse veebisait
Korraldaja tüüp
Muu üritus
Organiser name
Tallinna ülikooli haridusteaduste instituut
Sihtrühm
Õppejõud, üliõpilased, teadurid andragoogika alal
Täiskasvanute õppe võrgustikud ja organisatsioonid
Osavõtutasu
Jah

Sul on silma jäänud mõni sündmus?

Jaga seda teistega! Vajuta allolevale lingile ja soovita sündmust!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel