News
Uudised

Algab laiaulatuslik täiskasvanute oskuste kordusuuring PIAAC

Statistika.

Statistika. Foto: Adeolu Eletu, Unsplash

Rahvusvahelise uuringu eesmärk on iga kümne aasta järel koguda teavet täiskasvanute lugemis- ja matemaatilise kirjaoskuse, info otsimise, arvuti ja infotehnoloogia kasutamise, samuti hariduse ja töökogemuse kohta. Eesti osaleb uuringus teist korda.

„PIAAC uuringu senised analüüsid näitavad, et edukas toimetulek tööturul, hariduses ja ühiskonnaelus eeldab vajalikke baasoskusi,“ ütleb asekantsler Robert Lippin. „Kõik need oskused on õpitavad, seega on uuringu tulemused riigile oluliseks sisendiks, et teha kaalutletud otsuseid täiskasvanute õppimisvõimaluste edendamisel,“ rõhutab ta.

“PIAAC ei ole klassikaline küsimus-vastus tüüpi uuring, vaid valimisse sattunud inimestel on võimalik end proovile panna ka mänguliste ülesannetega,” sõnab uuringu statistikaameti-poolne projektijuht Laura Kalda. “See ei ole eksam, vaid uuring, mille andmed on konfidentsiaalsed ning individuaalseid hinnanguid vastajatele ei anta,“ lisab ta.

Täiskasvanute võtmeoskuste ja haridustaseme üheaegne mõõtmine annab poliitikakujundajatele täiskasvanute oskustest täpsema pildi. Eesti osales PIAAC uuringus esimest korda kümme aastat tagasi. 2013. aastal avaldatud tulemuste järgi olid peamised infotöötlusoskused, funktsionaalne lugemis- ja matemaatiline kirjaoskus Eestis maailma parimate seas.

Samuti selgus tookord, et tehnoloogia kasutamise oskus probleemide lahendamiseks on Eestis võrreldes enamiku teiste uuringus osalenud riikidega kehv. Võib oletada, et viimased aastad on selles murrangu toonud, kuid tulemuste võrdlemiseks, vahepealse perioodi tegevuste efektiivsuse hindamiseks ja järelduste tegemiseks on väga oluline taaskord uuringus osaleda.

Eesti elanikkonnale on vahepealsel perioodil pakutud tasuta kursusi nii üldpädevuste kui ka erialaste oskuste täiendamiseks. Täiskasvanud on olnud aktiivsed õppijad nii digipädevuste, sotsiaalsete oskuste ja ettevõtlikkuse, õppimisoskuse kui ka riigikeele ja võõrkeelte oskuse arendamisel. Viimase viie aasta jooksul on täiskasvanud õppijatele suunatud täiendkoolitustel osalenud kokku üle 64 000 inimese.

Oktoobrini kestva uuringu esimese etapi jooksul küsitletakse kuni 3200 inimest vanuses 16–65. Selle etapi tulemused aitavad eelkõige hinnata taustaküsimustiku ja ülesannete sobivust põhiuuringu jaoks ning annavad tagasisidet uuringu korraldusele tõhususele.

Küsitlus viiakse läbi vastaja kodus või mõnes muus küsitlejale ja vastajale sobivas kohas. Küsitluse turvaliseks korraldamiseks lähtub statistikaamet terviseameti juhistest ning iga nädala alguses avaldatavast COVID-19 ülevaatest maakondade kaupa. Kõik statistikaameti küsitlejad on läbinud terviseameti korraldatud COVID-19 ohutusmeetmete koolituse.

 


PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) on rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring, mille eesmärgiks on mõõta täiskasvanute funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ja probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas ning lisaks neile ka lugemise ja arvutamise baasoskusi. Uuringus osaleb sel korral 33 peamiselt OECD riiki ning tulemused avalikustatakse 2024. aasta lõpus. PIAAC uuringu läbiviimist Eestis korraldab Haridus- ja Teadusministeerium ning küsitlust viib läbi Statistikaamet. Uuringu läbiviimist toetavad Eesti riik ja Euroopa Sotsiaalfond.

Loe lisaks käimasoleva ja eelmise uuringu kohta  

Lisainfo Aivi Jürgenson Konsultant Kommunikatsiooniosakond 7350157 info@hm.ee

 

PIAAC uuring 2008–2015 tulemustest

Login (0)

Soovid artiklit kirjutada?

Ära kahtle!

Vajuta allolevale lingile ja alusta uue artikli postitamisega!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel