Blog
Blog

Tugigrupi juhendajad õpivad Heaolu ja Taastumise Koolis grupijuhtimise kompetentse

Kui on soov olla hea grupijuht, siis peale hea tahte ja isiksusliku sobivuse tuleb grupijuhtimist õppida.

group wellbeing.

Foto: Priscilla Du PreezUnsplash

Hea grupijuhi gruppi tahavad inimesed tulla, ebakompetentse grupijuhi grupp laguneb koost! Milles siis asi? Järelikult kui on soov olla hea grupijuht, siis peale hea tahte ja isiksusliku sobivuse tuleb grupijuhtimist õppida.

Heaolu ja Taastumise Koolis toimus sügisel tugigrupi juhendajate täiendkoolitus. Koolitus toimus projekti „DUO tugigrupid“ raames. Projekti „DUO tugigrupid“ kaasrahastas SA Eesti Puuetega Inimeste Fond.

Projekti eripära seisneb selles, et tugigruppi viivad korraga läbi kaks inimest – grupijuht, kes on oma valdkonna spetsialist (psühholoog, terapeut jne.) ja kogemusnõustaja. Kahekesi grupi läbiviimine eeldab võimet, soovi ja oskust grupijuhtidena koostööd teha. Põhjuseks on see, et kaks grupijuhti täiendavad teineteist, kuna kogemusnõustajal on isiklikud kogemused vastavalt tugigrupi valdkonnale ja spetsialistil on erialased teadmised. Koostöös saavutatakse parim võimalik kvaliteet grupitöös. Tugigrupi juhendajate täiendkoolitust viisid läbi samuti kaks grupijuhti, olles isiklikuks eeskujuks koolitusel osalejatele. Koolitusel osalejatel oli võimalik nende koostööd jälgida ja sellest õppust võtta.

Tugigrupi juhendajate täiendkoolitus oli põhjalik, see kestis 52 akadeemilist tundi, millest auditoorne töö oli 30 tundi ehk 6 koolituspäeva ja iseseisev töö 22 tundi. Koolituse läbinud said peale kasulike grupijuhtimise teadmiste ka kaks ainepunkti (2 EAP) ja tunnistuse.

Koolitusel osalejate sihtgrupiks olid vaimse tervise spetsialistid (kogemusnõustajad, tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid jne) ja puuetega inimeste organisatsioonide eestvedajad. Ühesõnaga inimesed, kes tahaksid hakata tugigruppe juhtima või on sellega juba tegelenud ja soovisid oma teadmisi selles valdkonnas täiendada.

Koolituse eesmärgiks oli omandada teadmisi praktilisest grupijuhtimisest, et tugigrupi juhendaja koolituse läbinud inimestel oleks valmisolek ja vajalikud oskused tugigrupi käivitamiseks, läbiviimiseks ning lõpetamiseks oma kogukonnas.

Koolitus oli koostatud nii, et kui koolitusel osaleja tahab hakata tugigruppi läbi viima, siis ta on teadlik grupi komplekteerimise põhimõtetest, grupis toimuvatest psühholoogilistest protsessidest ja suhtlemiskompetentsidest. Samuti oskab kohandada temaatilisi programme vastavalt oma sihtgrupile või kogukonna inimeste vajadustele. Koolituse käigus said osalejad kaasa töötada grupitöödes ja analüüsida koolitusgrupis toimuvaid protsesse.

Tugigrupi juhendaja koolitusel käsitleti paljusid grupipsühholoogia ja grupijuhtimise teemasid, alljärgnevalt on esile toodud olulisemad teemad.

 • Projekti "DUO tugigrupid" kogemused ja näited tugigruppide läbiviimisest.
 • Tugigrupp kui võimalus toetada taastumist.
 • Grupp kui töövahend ja gruppide liigid.
 • Tugigrupi alustamine, läbiviimine ja jätkusuutlikkus (reeglid, liikmete valik, programmi valimine jms).
 • Grupi kujunemise protsessid ja arengufaasid.
 • Hoiakud grupis, mis toetavad või takistavad grupitööd.
 • Grupijuhi isiksus ja roll grupis (iga grupp hakkab grupijuhi nägu minema).
 • Grupijuhi motivatsioon ja jõudlus  – läbipõlemise ennetamine.
 • Grupi toetav ja arendav jõud, sünergia loomine grupis.
 • Grupijuhi suhtlemiskompetentsid ja „tööriistad“.
 • Programmide kohandamine vastavalt oma sihtgrupile/kogukonna inimeste vajadustele.
 • Kogemusloo kasutamine tugigrupi läbiviimisel.
 • Praktiliste harjutuste tutvustamine grupis läbiviimiseks.

Koolituste läbiviimisel kasutati lisaks loengutele aktiivõppemeetodeid, praktilisi harjutusi, omavahelisi arutelusid ja analüüsiti grupitöödest saadud kogemusi. Tugigrupi juhendajate täiendkoolitust viisid läbi koolitajad Külli Mäe, Heli Künnapuu ja Anneli Salk.

Tugigrupi koolitusel osalejad ütlesid oma tagasisides, et hea oli läbida nii põhjalik programm, mis võimaldas mõista grupiprotsesside seaduspärasusi. Koolituse käigus oli võimalik enda jaoks läbi mõtelda oma tugigrupi visioon ja tegevuskava. Koolitusel osalejad, kes juba juhtisid tugigruppe, said analüüsida oma senist tegevust ja olla teistele heaks eeskujuks. Grupijuhiks ei sünnita vaid saadakse läbi praktilise grupijuhtimise ja õppimise. Mõni inimene hakkab enne gruppi juhtima ja siis asub ennast selles valdkonnas täiendama, mõni inimene soovib enne teadmisi omandada ning siis gruppi juhtima hakata. Tugigrupi juhendajal on võimalus luua inimestele turvaline keskkond koos vestluste ja tegevustega. Grupi toetus on heaks vahendiks taastumisel ja oma elu korrastamisel.

Järgmine tugigrupi juhtide koolitus toimub juba järgmisel aastal ja kui on soov tugigruppe juhtida, siis on oluline grupijuhtimise kompetentse õppida. Oskuslikult juhitud tugigrupid on inimestele heaks võimaluseks, kus taastuda ja toetust saada.


 

Blogipostituse autor Anneli Salk on psühholoog ja koolitaja

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel