European Commission logo
Kontot looma
Blog
Blog

Säästev areng kui tasakaalu mõtteviis

20.-26. septembril toimus Euroopa säästva arengu nädal, üritused toimuvad aga 8. oktoobrini ja seega on aktuaalne sel teemal arutleda.

Säästva arengu eesmärgid.

Pilt: Säästva arengu eesmärgid. Autori erakogu

Poliitiline ühisotsus

25. septembril 2015 võeti ÜRO tippkohtumisel vastu ülemaailmsed kestliku arengu eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030. Maailma riigipeade ja valitsusjuhtide poolt vastu võetud deklaratsioon „Muudame maailma: kestliku arengu tegevuskava aastaks 2030“ sisaldab 17 ülemaailmset kestliku arengu eesmärki. Eestis viiakse neid eesmärke ellu pikaajalise strateegia "Eesti 2035" alusel ning selleks on koostatud eraldi valdkondlikud arengukavad ja programmid. Lisaks 17 ülemaailmsele ühisele säästva arengu eesmärgile jälgitakse Eestis 18. eesmärgina ka kultuuriruumi elujõulisena püsimist.

Säästva arengu nädal

Säästva arengu nädal on üleeuroopaline initsiatiiv, mille eesmärgiks on erinevate jätkusuutliku arengu eesmärkidesse panustavate tegevuste, projektide ja ürituste nähtavamaks tegemine. Initsiatiivi toetab Euroopa säästva arengu võrgustik (ESDN). Ühe väljundina koondatakse Euroopa kaardile erinevad ülemaailmsete säästva arengu eesmärkidega seotud ettevõtmised, et üksteist inspireerida suurema eesmärgi saavutamisel. Säästvat arengut võib nimetada ka jätkusuutlikuks või kestlikuks arenguks. Suurem pilt seisneb selles, et inimtegevus peaks lisaks praeguse põlvkonna vajadustele pidama silmas ka tulevaste põlvkondade huvisid. Selleks tuleb leida tasakaal nii inimeste kui ka keskkonna heaolu ja majandusliku arengu vahel. Tuntud loosung on "meil ei ole planeeti B" ehk siinsamas planeedil Maa tahavad ka meie lapsed ja lapselapsed toimetada samaväärselt praeguste inimkooslustega. Seega peame juba täna mõtlema ja vajadusel ümber mõtestama seda, kuidas me praegu elame ja seadma sihte tuleviku eluvõimalusteks. 

Soovides osaleda säästva arengu nädala raames, mõtle, kas sinu projekt või üritus võib olla seotud mõne jätkusuutliku arengu valdkonnaga (kultuur, heaolu, majandus, sotsiaalsfäär, keskkond, energeetika, ressursitõhusus vms) ja registreeri see lehel https://esdw.eu/register/. Ettevõtmisi saavad registreerida erinevad organisatsioonid – valitsusasutused, teadus- ja arendusüksused, haridusasutused, muuseumid, sihtasutused, kogukondlikud ühendused, ettevõtted ja valitsusvälised organisatsioonid. Registreerida võib näiteks konverentsi, seminari, näituse, laada, filmi esilinastuse, haridusprojekti, kogukondliku tegevuse vms. Peamiseks tingimuseks on, et esitatud projekt või üritus peab panustama ühte või mitmesse jätkusuutliku arengu eesmärki ja selle peamine eesmärk ei tohiks olla tuluteenimine.

Eestist on seni kogunenud säästva arengu nädala lehele 79 põnevat ürituste korraldajat, sh mitmeid looduskeskkonna ja kliimateemalisi koolitusi või arutelusid, aga ka näiteks tervisespordi üritusi. Üheks oluliseks väljundiks on koolitajatelegi südamelähedane teadlikkuse suurendamine ja nii võivad head EPALE kasutajadki julgelt osaleda. 

Hariduse kättesaadavus kui üks säästva arengu teemasid

Haridusvaldkond tervikuna on tegelikult võtmetähtsusega säästva arengu eesmärkide täitmisel. Ühest küljest on sellega seoses võimalus koolituse teema kaudu tõsta teadmisi - olgu see siis kliima soojenemisest või võimalustest keskkonnamõjude vähendamiseks. Samas on lisaks teadlikkuse tõstmisele hariduses ka palju muid väljundeid. Säästva arengu saavutamiseks on aga samuti tähtis tervisliku elu ja heaolu edendamine, kus terviseharitusega seotud teemadel, eriti viimasel ajal fookusesse tõusnud vaimse tervise koolitustel, on oluline roll. Kõige otsesem seos säästva arengu teema puhul on eesmärk nr 4, mis sätestab, et kõigile tuleb tagada kaasav ja kvaliteetne haridus ning toetada elukestvat õpet. Seega on haridusvaldkonnas laiemalt, aga ka EPALE lugejaskonnale mõeldes spetsiifilisemalt täiskasvanuharidusel väga oluline roll vähemalt ühe säästva arengu eesmärgi täitmisel.

Vaatasin järele ja toon välja, millised on need täpsemad alateemad, millega säästva arengu haridusvaldkonnas tegeletakse. Täiskasvanuhariduse osas on need järgnevad:

4.3 Tagada, et 2030. aastaks on kõikidele naistele ja meestele võrdselt kättesaadav taskukohane ja kvaliteetne tehniline, kutse- ja kolmanda astme haridus, kaasa arvatud kõrgharidus.

4.4 Suurendada 2030. aastaks oluliselt noorukite ja täiskasvanute arvu, kellel on tööhõives osalemiseks, inimväärse töö leidmiseks ja ettevõtlusega tegelemiseks vajalikud oskused, sealhulgas tehnilised ja kutseoskused.

4.5 Kaotada 2030. aastaks sooline ebavõrdsus hariduses ja tagada ebasoodsas olukorras olevatele inimestele, sealhulgas puudega inimestele, põlisrahvastele ja ebasoodsas olukorras olevatele lastele, juurdepääs kõikidele haridusastmetele.

4.6 Tagada, et 2030. aastaks on kõik noorukid ja oluline osa täiskasvanutest (nii meestest kui naistest) omandanud kirja- ja arvutusoskuse.

4.7 Tagada 2030. aastaks, et kõik õppurid omandavad teadmised ja oskused, mis on vajalikud säästva arengu toetamiseks, pakkudes muuhulgas teadmisi säästvast arengust ja säästvast eluviisist, inimõigustest, soolisest võrdõiguslikkusest, rahu ja vägivallatu kultuuri edendamisest, maailmakodanikuks olemisest ja kultuurilise mitmekesisuse hindamisest ning kultuuri osast säästva arengu saavutamisel.

Lugesin ja mõtisklesin, et neid eesmärke teades saavad nii koolitajad kui ka koolitusasutused tegelikult omajagu ära teha. Eriti rõhutan punkti 4.5 ehk haridusliku ebavõrdsuse kaotamist. Haavatavatele sihtgruppidele hariduse kättesaadavaks tegemine ei peaks tänapäeva ühiskonnas olema probleem, aga kui see on poliitilisel tasemel eesmärgina kirja pandud, siis järelikult see ebavõrdsus veel kestab. Kas oled mõelnud, hea lugeja, kuidas sina enda koolitustegevusega saad hariduslikku ebavõrdsust vähendada?

15 väikest sammu - suur (ühis)mõju

Säästva arengu nädala puhul on aktuaalne teadvustada, et nendesse eesmärkidesse saame panustada meie kõik - mitte üksnes riik, vaid ka kohalikud kogukonnad, haridusasutused, ettevõtjad, üksikindiviidid ja teised osapooled. Vaatasin ringi veebilehel kesta.me ja toon sealt välja mõned mõtted, mida igaüks saaks teoks teha kas oma töökohal või kodus ning selguse mõttes ka numbrid, millist säästva arengu eesmärki see toetab.

 1. Märka diskrimineerimist ja ahistamist, astu kiusajale vastu või teavita sellest sobivaid inimesi (10, 16)
 2. Anneta abivajajatele kõik asjad, mida sa ise enam ei kasuta (1, 12)
 3. Võta osa heategevuslikest üritustest (1, 13)
 4. Uuri alati võimalikult täpselt, mis on päriselt nende asjade ja teenuste taga, mida sa tarbid (4, 11, 13)
 5. Ole kursis oma õigustega, aga ära unusta ka kohustusi (4, 16)
 6. Tunnusta noori, kui nad seda väärivad, ja ole neile heaks eeskujuks (8, 11)
 7. Märka neid, kes vajavad abi, kuid ei oska seda ise küsida (1, 2, 10)
 8. Jaga huvitavaid postitusi oma tuttavatega, et ka nende teadlikkust tõsta (4, 11, 13)
 9. Kontrolli alati info tõepärasust ja allikate usaldusväärsust. Arvamus ei saa olla väär, kuid see võib olla põhjendamata (4, 11, 16)
 10. Toeta oma vaimset tervist - suhtle oma lähedastega, toitu tasakaalustatult, puhka piisavalt, keskendu meeldivatele emotsioonidele ja liigu iga päev vähemalt 30 minutit, et oma vaimset tervist toetada (3)
 11. Tunne huvi oma tööandja sotsiaalse vastutuse vastu ja anna talle märku, et sa hoolid sellest (8, 10, 16)
 12. Kui tegeled investeerimisega, siis uuri, kas need projektid toetavad jätkusuutlikku arengut (9, 17)
 13. Võta koos kolleegidega osa digikoristuspäevast, puhastades oma seadmed (arvutid, telefonid, iPadid jmt) ebavajalikest failidest, e-kirjadest ja muust, mis kulutavad tarbetult energiat (7, 12)
 14. Lülita kontoris oma kuvar välja ja kustuta tuled, kui keegi ruumis ei viibi (7, 12)
 15. Liitu mõne rohelise kontori programmiga (13, 16)

Kuna kätte on jõudnud energiakriis, siis märkasid kindlasti, et osa samme aitab muuhulgas kaasa ka elektrikulude vähendamisele. Seega nende eesmärkide vahel liikudes on omavahelised mõjud - tahtes üht eesmärki täita, võime kas otseselt või kaudselt mõjutada ka teist. Tehkem üheskoos nii, et see koosmõju oleks positiivne, mitte negatiivne, nii hoiame tasakaalu ja väldime elamist tuleviku arvel!

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel