Liigu edasi põhisisu juurde
Blog
Blog

Sotsiaalmeedia osatähtsuse suurenemine karjäärijuhtimises

Viimastel aastatel on sotsiaalmeedia järk-järgult saavutanud kindla positsiooni karjäärijuhtimises ja on saanud paljude karjäärinõustajate igapäevapraktika osaks. Siiski ei ole veel selge, kuidas sotsiaalmeediat igapäevategevuses ja -suhtluses parimal viisil rakendada.

Paljudele on sotsiaalmeedia lihtsalt kogum võrgutööriistu, mis võimaldavad kogukondadel jagada teavet, suhelda ja sotsialiseeruda. Laiemas mõttes on sotsiaalmeediat määratletud kui protsessi, mille kaudu üksikisikud ja grupid kujundavad ühist arusaama sisust, kogukondadest ja Web 2.0 tehnoloogiast ning loovad neile tähenduse. Sotsiaalmeedia pakub uusi võimalusi karjäärinõustajatele, kuid ühtlasi tekitab nõudlust uute pädevuste järele. 

Teavitamisest karjäärikoostööni

Uurimistöö karjäärinõustajate kogemuste kohta (sealhulgas koolis töötavad karjäärinõustajad) annab ülevaate viisidest, kuidas sotsiaalmeediat kasutatakse tänapäeval karjäärijuhtimises.

Mountain View

Sotsiaalmeediat kasutatakse karjääriteenustes peamiselt teabe edastamiseks. Sotsiaalmeedia on tõhus vahend, mis võimaldab vahetada ja levitada teavet kiiresti, mistõttu saavad karjäärinõustajad kõnetada hetkega suurt hulka inimesi. Siiski, sotsiaalmeedia kasutamine teabeallikana ametialastel eesmärkidel, sh koolihariduses, on mõnevõrra probleemne. Nõustajad rõhutavad, et aktiivne ja ohutu osalemine sotsiaalmeedias nõuab vilunud oskusi ning võimet otsida, selekteerida ja hinnata veebisisu. Karjäärihariduses tähendab see, et noortele tuleb rohkem õpetada, kuidas veebiinfot kasutada ning mille järgi hinnata karjääri- ja muude allikate usaldusväärsust ja kehtivust elukestva karjäärikujundamise oskuste valguses.

Teine (laiem) eesmärk on kasutada sotsiaalmeediat üks ühele suhtluseks. Võime jagada reaalajas tekste, videoid ja audiomaterjali on loonud palju uusi võimalusi vastastikmõjuks ning koostööks, mis vastab noorte vajadustele. Sellest vaatepunktist on sotsiaalmeedia funktsionaalne ja kergesti kättesaadav alternatiiv silmast silma karjääriteenustele, võimaldades noortel anonüümselt jagada oma mõtteid ja küsimusi. Kuna enamik sotsiaalmeedia suhtlusest toimub kirjalikus vormis, on fookuses veebikirjaoskus. 

Kolmas, veelgi laiem eesmärk on kasutada sotsiaalmeediat interaktiivse tööruumina. Sellest vaatepunktist ei ole sotsiaalmeedia enam alternatiivne tööriist, vaid pigem töökoht, mis moodustab karjääriteenuste osa. Teistega suheldes ning infot tootes ja tulemusi vahetades on oluline hea arutlemisvõime veebisisu üle. 

Neljas ja kõige laiem eesmärk on kasutada sotsiaalmeediat karjäärikoostööks, s.t kogukonna liikmed jagavad oma teadmisi ja korraldavad läbimõeldud koostööd karjääriteemadel. Võime luua endast usaldusväärne ja tõepärane kuvand kogukondades, kus mingil teemal ühiselt arutletakse, nõuab tähelepanelikku ja kontrollitud veebikäitumist.

Sotsiaalmeedia pädevus karjäärijuhtimises

Selle valdkonna oskusi ja pädevusi on tihti peetud teisejärguliseks ning seetõttu on neile koolitustel vähe tähelepanu pööratud. Seepärast on hädavajalik ajakohastada ettevalmistavat praktikat ja teenuseosutamist ning toetada karjäärinõustajaid, tutvustades neile eri meediatööriistu ja uudseid viise, kuidas neid vahendeid saab kasutada praktikas. Samuti on tähtis arendada noorte digipädevusi, et nad pääseksid teenustele ligi, oskaksid neid kasutada ja saaksid neist kasu.

Sotsiaalmeedia paneb proovile traditsioonilised karjäärinõustajate ja noorte suhtlusviisid ning vastastikmõju. Rõhuasetus liigub eksperdilt laiema taustsüsteemiga eksperdile ja sotsiaalselt ajendatud teadmistele. Sel viisil mängib sotsiaalmeedia olulist rolli karjäärinõustamise reformimisel, et paremini kõnetada noori, kes vajavad abi karjäärimaailmas ja -valikutes. Selle elukutse proovikivi seisneb otsustamises, kuidas neid tehnoloogiaid kõige paremini kasutada.

Loe lisaks

Taanis pakub eGuidance (e-teejuht) noortele juhiseid haridusvalikute kohta telefoni, meili, veebinaride ja vestluste kaudu. Selline nõustamine on anonüümne ja saadaval 68 tundi iga nädal. E-teejuhi Facebooki lehel saavad noored jagada teistega oma mõtteid ja kogemusi haridusvalikute teemal. 

Soomes on IKT kasutamine riikliku õppekava järgi karjäärihariduses kohustuslik osa ning igale põhikooli lõpetavale noorele tutvustatakse olemasolevat riiklikku karjääriteavet ja pakutavaid teenuseid. Eesmärk on aidata õpilastel kasutada neid teenuseid pärast koolilõpetamist elukestva õppe perspektiivist.

 

 

Autor: Jaana Kettunen on haridusuuringute instituudi teadlane Jyväskylä Ülikoolis Soomes. Oma töös keskendub ta pedagoogiliste IKT-vahendite loomisele ja kasutamisele õpi- ja töökeskkonnas. Praegu on tal käsil uuring sotsiaalmeedia osatähtsuse kohta karjääriteenustes.

 

Artikkel avaldati Euroopa võrgustik koolihariduse foorum​.

Login (14)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel

Eelseisvad sündmused