Liigu edasi põhisisu juurde
Blog
Blog

EPALE fookus digiõppe rollil täiskasvanuhariduses

Teema koordinaator Simon Broek mõtiskleb EPALE märtsikuu fookuse üle, mis on suunatud digi- ja e-õppele.

Teema koordinaator Simon Broek mõtiskleb EPALE märtsikuu fookuse üle, mis on suunatud digi- ja e-õppele.

 

Tehnoloogia kasutamine täiskasvanuõppes

EPALE märtsikuu teemaks on digi- ja e-õpe. Selle kuu jooksul arutleme küsimuste üle, mis on seotud digitaalse õppega ja tehnoloogia kasutamisega täiskasvanuõppe alal rakendatavates tavades. 

Ehkki digitaaloskuste omandamine on väga oluline teema, keskendume käesoleva aasta teemakuul pigem tehnoloogia rollile täiskasvanuõppes. Meid huvitab rohkem, kuidas me saame parandada täiskasvanuõppe läbiviimist digivahendite ja muude info- ja sidetehnoloogiate abil, pöörates vähem tähelepanu sellele, mida õpitakse.

Info- ja sidetehnoloogia kasutamine õppimisel on tõusuteel ja selle selgeks tõestuseks on „massiivsed avatud veebipõhised kursused“, õpikanalid YouTube’is, veebipõhised õpiplatvormid, virtuaalsete õpikeskkondade kasutamine formaalses õppes ja nii edasi. Info- ja sidetehnoloogia rolli üle täiskasvanuõppes on EPALEs arutletud ka varem:

Digivahendite ja -tehnoloogia kasutamine avaldab täiskasvanuhariduse spetsialistidele survet. On juba koostatud huvitavaid artikleid ja blogisid, et pakkuda koolitajatele õigeid pädevusi digivahendite kasutamiseks täiskasvanuõppes (vt näit. the Digi4Adults project), mis kutsub üles õpetajaid oma kolleegidega koostööd tegema, et jagada ja arendada oma oskusi digivahendite kasutamisel). 

Virtuaalsete õpikeskkondade kohta kõrgema ja kutsehariduse omandamiseks on arvukalt kirjandust. Lisaks sellele on täiskasvanute jaoks palju erinevaid võimalusi veebipõhistel kursustel osalemiseks. Selle taustal võib öelda, et rääkides digivahendite kasutamisest on üks spetsiifiline sihtrühm peaaegu unustatud: need, kelle põhioskused on väga madalal tasemel. Sellesse rühma kuuluvatel isikutel puudub sageli nii digitaalsete töövahendite kasutamiseks vajalik pädevustase kui ka enesekindlus õppima asuda; nad ei ole teadlikud olemasolevatest võimalustest või ei näe vajadust oma oskuste täiendamiseks.

Oskuste täiendamine ja tehnoloogia roll 

Käesoleva kuu teema üritab võtta kokku selle, mis on juba saadaval, ja ühtlasi luua uusi teadmisi sellel teemal. Keskendutakse eriliselt just sellele, missugune tehnoloogia täiskasvanuõppes aitab kõige paremini kaasa hiljuti käivitatud oskuste täiendamise (Upskilling Pathways) algatusele. 

Euroopa Komisjon on ära märkinud, et ligi 70 miljonit eurooplast on hädas lugemise, kirjutamise ja matemaatika algoskustega ning oma igapäevaelus digivahendite kasutamisega. Ilma nende oskusteta on neil suurem oht jääda töötuks ja elada vaesuses ning sotsiaalses eraldatuses. 

Oskuste täiendamise suundade algatuse eesmärgiks on aidata täiskasvanutel saavutada kirja-, arvutus- ja digioskuste miinimumtase ja/või saavutada laiemad teadmised, liikudes edasi keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsioonitaseme poole (Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tase 3 või 4, sõltuvalt riiklikest oludest). 

Oskuste täiendamisele toetudes tahaksin innustada meid arutlema meie teemafookuse jooksul järgmise küsimuse üle:

 

Kuidas saab tehnoloogiat juurutada täiskasvanuõppe tavadesse ja poliitikasse, et tagada kõigile Euroopa täiskasvanutele põhioskuste omandamine? 

 

Kolmeetapiline lähenemine 

EPALE tegeleb küsimusega, kuidas saaks rakendada digitaalset õpet kolmeetapilise protsessina, nagu oskuste täiendamise suundade algatuses soovitatakse:  

  1. oskuste hindamine, et selgitada välja olemasolevad oskused ja nende täiendamise vajadused 
  2. sellele hinnangule vastav pakkumine õppeks 
  3. võimalused omandatud oskuste valideerimiseks ja tunnustamiseks 

Nendele kolmele etapile peavad sageli lisanduma teavitamis- ja tugimeetmed nagu teadlikkuse tõstmine oskuste täiendamisega kaasnevatest hüvedest ning olemasolevatest võimalustest või stiimulid oskuste täiendamiseks vähem motiveeritud inimestele. 

Selle lähenemisviisi rakendamine eeldab paljude organisatsioonide koostööd partneritena: riikliku, regionaalse ja kohaliku tasandi ametiasutused, eraõiguslikud koolitusepakkujad, sotsiaalsed partnerid, tööhõiveametid, valitsusvälised organisatsioonid jne. 

Tehnoloogia roll ‘loova hävitamise’ protsessis?

Täiskasvanuõppe spetsialistidena oleme vahel veidi kartlikud tehnoloogia rolli suhtes täiskasvanuõppes. Kas see hakkab asendama näost-näkku täiskasvanuõpet? Kas õpetaja roll aegub? Kuidas teostavad poliitikakujundajad järelevalvet veebipõhise õppe üle? (lisateavet leiate siit). Ma väidaksin, et me peame digitaalmaailma eeliseid ära kasutama, unustamata seejuures põhimõtteid, mis moodustavad täiskasvanuõppe üldised alused. 

EPALE loodab, et käesolev teemakuu aitab kaasa tehnoloogia kasutamise edasisele uurimisele, et suurendada võimalusi täiskasvanute jaoks, kellel puuduvad põhioskused. 

Soovin teile kõigile põnevat teemapõhist kuud! 

 


Simon Broek on osalenud paljudes Euroopa haridusalastes ja tööturuga seotud projektides ning kindlustustegevuses. Ta on olnud Euroopa Parlamendi ja Euroopa agentuuride nõustaja hariduspoliitika, elukestva õppe ja tööturuküsimuste alal ning juhtiv partner Ockhami poliitikameetmete toetuse instituudis. 

Login (6)

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel