Blog
Blog

Ennastjuhtiva õppe algus

Andragoog on õpihimu ärataja ja alalhoidja.

maastik.

Foto: Luke Porter, Unsplash

Ideaalis saab inimesest ennastjuhtiv õppija, kes andragoogi tiiva alt lahkudes on omandanud oskuse suunata enese isiklikku arengut. 

Andragoogika on teadus ja kunst, mis aitab täiskasvanul õppida (Knowles, 1984) ja annab mudelid ning süsteemid tulemuslikuks õppeks. Andragoogi pädevuses on aidata inimesel alustada isikliku arengu teadlikku juhtimist ja tekitada soovi ning tahet omandada teadmisi terve elu jooksul.

Andragoogi missioon

Oletan, et ilmas ei leidu ühtegi inimest, kes ei sooviks mitte midagi teada mitte millestki. Ja arvatavasti kui leidubki selline inimene, siis isegi tema õpib, seda enesele teadvustamata. Sellele järeldusele on jõudnud teadlased, uurides inimese kognitiivseid protsesse (Fu et al., 2013). Kuidas muuta teadvustamata õppimine teadlikuks? Kuidas tuua inimeseni arusaam, et temas on küllaldaselt potentsiaali areneda ning et üllatuslikku äratundmisrõõmu võib pakkuda ka pelgalt teoreetiliste teadmiste omandamine? 

Andragoogid, appi!

Kas oskad kujutleda paremat iseennast? Rõõmsamat ja elusamat kui sa oled praegu? (Laats, 2021). Kas see pole mitte andragoogide üks keerulisematest ülesannetest – veenda õppima inimesi, kes ei pruugigi sattuda omaalgatuslikult õpetatava rolli? Ühena põhjustest saab välja tuua nende endi arvamuse, et elutarkust on kogunenud juba piisavalt. Kas see mõttelaad on edasiviiv? Haridusministeeriumi statistika järgi oli aastal 2019 Eestis inimesi vanuses 25–64 erialase hariduseta kokku 194 000 (Savisto, 2020). Meie väikese rahvastikuarvuga kodumaal on see number murettekitav. Nii mitmeski töövaldkonnas on suurenemas erialaspetsialistide puudus (Haridus- ja teadusministeerium, 2020) ja see nõuab tõsist tähelepanu ka täiskasvanuhariduse aspektist.

Toetuse abil ennastjuhtivaks õppijaks

Luues pere, saavad lapsevanemad esmasündinu puhul uusi kogemusi ja peavad ära õppima oskused, mis neil eelnevalt täielikult puudusid. Need vanemad võibolla ei teadvustagi endale, et nad on sattunud uude õpikeskkonda ja on alanud areng. See on läbi kogemuste õppimine. Lapse kasvades võivad aga esile kerkida aina keerulisemad probleemid. Pole häbiasi kui vanemad vajavad kõrvalise isiku abi, et kõrva taha panna näpunäiteid või juhiseid. Sel juhul on võimalik pöörduda mõne oma ala asjatundja poole ning saada suuniseid leidmaks iseseisvalt materjale, mis toetavad vanemaid lapse kasvatamisel.

 

Andragoogi missioon on täidetud juhul kui õpilane on omandanud oskuse kasutada oma potentsiaali ja on arenenud ennastjuhtivaks õppijaks. Meil kõigil on nägemus, milline elu meid õnnelikuks teeb. Üheks võimaluseks oma eesmärke saavutada on olla läbi elu õppija.

 


Autor: Elisabeth Oll on andragoogika eriala tudeng

Artikkel on valminud TLÜ 2021. aasta sügissemestri ainekursuse „Esitlus- ja aruteluoskused“ raames

 

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel

EPALE kogukond: Jagage oma edukaid täiskasvanuhariduse projekte töökohal õppimise kohta.

Töökohal õppimise temaatilise fookuse osana tahame kuulda teie – EPALE kogukonna – arvamusi kõigi edukate projektide, algatuste ja programmide kohta.

Veel