Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Разработването на учебни проекти – атрактивен и стимулиращ метод за повишаване на езиковата и литературната компетентност в обучението на възрастни

Изследването насочва вниманието към обучението на възрастни чрез проекти като един от възможните съвременни пътища за постигане на нов тип педагогическо взаимодействие, центрирано към обучаемия, създаващо условия за по-пълно разгръщане на личностния му потенциал. Реализирането на идеята за проектното обучение ще помогне да се преодолеят прекаленият академизъм, откъсването от социалния контекст, ниската личностна ангажираност.

Настоящите проекти  разглеждат произведения от задължителната подготовка по български език и литература, не нарушават работата, а разнообразяват традиционните методи на преподаване. Учениците работят в групи, излъчват свой говорител. Подготвят се самостоятелно, като се запознават с литературния текст и изпълняват лексикални задачи и задачи с анализационен прочит. Проявяват умения за структуриране на собствени аргументативни текстове, за формулиране, защитаване и отстояване на собствена гледна точка по литературен и по житейски проблем, което е особено значимо и актуално при възрастните във вечерна и задочна форма на обучение в Професионална техническа гимназия – град Бургас.

Настоящата разработка отразява опита от комбинираното прилагане на два интерактивни метода – работа по учебни проекти и работа по групи в часовете по български език и литература в средното училище. В материала се споделят, обосновават и описват добрите практики, постигнатите положителни резултати и вероятните неуспехи. Предлагат се решения за възникнали проблеми. Разгледан е и нетрадиционният метод за самооценяване от страна на учениците. Разработени са подробно следните въпроси:

  • Необходимостта от промяна в традиционните методи за преподаване на литература;
  • Що е учебен проект?;
  • Предимства на разработването на учебните проекти по групи;
  • Техники за формиране на групите;
  • Организация на работата в групата за изпълнение на възложения учебен проект;
  • Етапи в работата и времева организация за изпълнение на проекта;
  • Ролята на учителя;
  • Разработени проекти и постигнати резултати.

Успехът на учебните проекти се измерва чрез факта, че той води до следващата област от познанието. В края на дейността възрастните ученици трябва да са по-любопитни, нетърпеливи да разберат повече, и уверени в способността си да се задълбочат и да задоволят любопитството си.

Resource Details
Autor(es) del recurso
Тинка Кирилова Желева
Tipo de recurso
Artículos
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!