Pasar al contenido principal
News
Noticias

Ako sa tvorí šťastná škola? Inšpiratívny projekt (HAPPY SCHOOL 2020) sa môže realizovať vďaka financovaniu z programu Erasmus+.

HARMONY ACADEMY s.r.o. bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+ v mene národného konzorcia vytvoreného so spoločnosťami IPA SLOVAKIA a PLUS ACADEMIA. To vzniklo za účelom posilnenia úspešného zavádzania funkčného modelu riadenia a vzdelávania Learn & Lead do prevádzky jazykových škôl v Európe. Všetkých troch partnerov spája rovnaký cieľ, a to je orientácia na dospelého učiaceho sa, ktorý potrebuje flexibilného, kvalitného, profesionálneho dodávateľa služieb v oblasti vzdelávania dospelých. Je zároveň dôležité zohľadňovať potreby samotných lektorov, manažérov ako aj majiteľov organizácií poskytujúcich takéto vzdelávanie.

Spoločným cieľom konzorcia je vytvorenie prostredia pre život školy (HAPPY SCHOOL), ktorá je definovaná ako škola s medzinárodným rozmerom, vysokou kvalitou a dostupnosťou služieb a systémom celoživotného vzdelávania celej organizácie.

HARMONY ACADEMY ako koordinátor a nositeľ myšlienky Learn & Lead zavádza funkčný model riadenia postupne za cesty už od roku 2010 a partneri v konzorcia zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní ľudského kapitálu, odborných kompetencií a sieťovaní pre potreby úspešnej implementácie myšlienok obsiahnutých vo funkčnom modeli riadenia prevádzky učiacej sa školy Learn & Lead.

Realizácia projektu nám umožňuje vyškoliť ďalších expertov v oblasti odbornej jazykovej prípravy a riadenia kvality jazykovej školy pre účely nastavenia takého pracovného prostredia, ktoré zabezpečí „šťastie“ pre štyri kľúčové cieľové skupiny – 1.študentov/klientov, 2.učiteľov/lektorov, 3.manažérov/administratívnych pracovníkov ako aj 4.samotných majiteľov škôl.

Dnes je Learn & Lead názov Centra inovácií zriadeného priamo v HARMONY ACADEMY a vytvára sieť jazykových škôl a učiteľov/lektorov cudzích jazykov, ktorá funguje medzinárodne a zavádza nové pracovné pozície na školách. Bola založená Janou Chynoradskou a jej tímom v jazykovej škole HARMONY ACADEMY v Trnave v roku 2010, ktorá bola po úspešnej sérii svojich prvých desiatich rokov existencie postihnutá dopadom svetovej krízy a stála pred kľúčovým rozhodnutím – ako ďalej Harmony?

Learn & Lead je funkčný model riadenia prevádzky inovatívnej jazykovej školy, ktorá otvára kariérnu cestu rozvoja  učiteľov/lektorov v oblasti ich odborných ako aj riadiacich kompetencií a zabezpečuje vysokú kvalitu svojich služieb. Samotná škola sa stáva súčasťou medzinárodnej siete, ktorá sa navzájom podporuje, rozvíja a dopĺňa za účelom rozvoja kvality a dostupnosti služieb, ako aj tvorby nových pracovných miest pre moderných učiteľov a manažérov vo vzdelávaní. Prvou školou, ktorá do plnej miery implementuje tento inovatívny funkčný model riadenia je samotná HARMONY ACADEMY a rozvojové vzdelávanie učiteľov a lektorov v programe Learn & Lead sa od roku 2015 realizuje pod garanciou Asociácie jazykových škôl SR.

Činnosť Learn & Lead je riadená v medzinárodných partnerstvách so školami  a univerzitami v rámci EÚ a každoročne sa posúva vpred za pomoci grantov získavaných najmä z programu Erasmus+. Pre viac informácií o projektoch a činnosti Centra inovácií http://learnandlead.eu/.

Výsledkom projektu bude rozšírená základňa moderne zmýšľajúcich učiteľov a manažérov škôl, vytvorená funkčná sieť učiacich sa jazykových škôl, ktoré prinášajú nové prístupy k práci a v riadení samotnej prevádzky svojich škôl na Slovensku, vo Francúzsku ako aj v Lotyšsku.  

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd eur na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).

Projekt získal financovanie v rámci Kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+. Táto kľúčová akcia podporuje mobilitu učiacich sa a zamestnancov, čím vytvára príležitosti pre študentov, mladých ľudí  a tiež pre profesorov, učiteľov, školiteľov, aby získali študijné a/alebo odborné skúsenosti v inej krajine. Kľúčová akcia K1 podporuje i spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus (integrované medzinárodné študijné programy na vysokej úrovni poskytované konzorciami inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, ktoré udeľujú plné štipendiá najlepším študentom magisterského štúdia na celom svete) a rovnako i  pôžičky z programu Erasmus+ na magisterské štúdium.

Odborná garantka vzdelávacích programov pre učiteľov v HARMONY ACADEMY prof. Gabriela Lojová, PhD.: "Jedine neustálym vzdelávaním sa môžeme napredovať a zvyšovať kvalitu svojho života - profesijného, osobného i spoločenského, a teda aj celkový pocit spokojnosti v živote."

 

Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk

Login (1)

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más