Resource Details
RECURSO

Tulevikuvaade tööjõu ja oskuste vajadusele: INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos (OSKA) valmis 2016. a. alguses.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste kasutamine kõigis majanduse valdkondades on üks olulisemaid Eesti majanduse arenguvõimalusi. IKT võimaldab tõsta traditsiooniliste majandusharude konkurentsivõimet ja aidata kaasa majanduse struktuuri muutmisele.

Vaatamata viimastel aastatel tehtud olulistele algatustele IKT hariduse kvaliteedi tõstmiseks ja tehnoloogiaainete populariseerimiseks on IKT-spetsialistide puudus oluliseks barjääriks nii IKT-sektori kui majanduse arengu seisukohast.

IKT valdkonnas oli aastatel 2011 –2013 hõivatuid keskmiselt 28 850 inimest, neist 70% (ca 20 060) töötas IKT-sektoris, 30% (ca 8790) oli hõivatud IKT põhikutsealadel teistes sektorites. Eestis IKT-sektoris hõivatutest omakorda moodustasid IKT kutsealadel töötajad 70% (ca 14 180). 5880 inimest töötas IKT-sektoris teistel kutsealadel, nagu nt büroojuhid, sekretärid, raamatupidajad jms. 

Kõige kiiremini kasvav vajadus (u 1100 inimest aastas) on prognoosi järgi tarkvaraarendajate ja IKT-spetsialistide (mitteIT sektori) järele. Need võivad olla nii töötud kui ka kahanevates majandusvaldkondades töötavad inimesed. Taustalt on nad teiste erialade kutse- või kõrgharidusega, aga ka üldkeskharidusega inimesed. Eelduseks on valmisolek ja võimekus (huvi reaalainete vastu) eriala õppida.

Täienduskoolitus

Kuna IKT valdkonna näol on tegemist väga kiiresti muutuva ja areneva valdkonnaga, siis pidev täiendõpe on möödapääsmatu, et hoida töötajate kompetentsid ajakohasel tasemel.

Täienduskoolituse pakkujateks on:

  • erakoolitusasutused – laiema kursuste valikuga IKT-alase spetsialistikoolituse pakkujad Eestis on IT Koolituskeskuse OÜ ja BCS Koolitus AS;
  • kutseõppeasutused – kutseõppeasutuste poolt pakutavate täiendkoolituste valikus on täna valdavalt arvutikasutuse baasõppe koolitused;
  • kõrgkoolid. Kõrgkoolidest on laiema IKT spetsialistidele suunatud kursuste valikuga Infotehnoloogia Kolledž, aga ka Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool pakuvad mitmeid IKT-spetsialistidele suunatud koolitusi;
  • kutseliit – ITL on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toel korraldanud koolitusi, sh rahvusvahelisi koolitusi oma liidu liikmetele.

IKT-spetsialistidele pakutavad täiendusõppe võimalused on reeglina tootjapõhised (Microsoft, Oracle, IBM jt) ning suunatud konkreetsete erialaoskuste täiendamisele või valdkonnapõhiselt suunatud üldoskuste arendamisele, nt IT strateegiline juhtimine, IT-protsesside juhtimine, IT-projektide juhtimine, IT-teenuste haldamine, turvalisuse tagamine.

Positiivse kasvutrendiga on täiendusõppes osalemine eõppe teel. Õppe läbimisel on võimalik sooritada eksam ja omandada vastav tootjasertifikaat.

Arvestades võimalikke tulevikuarenguid on vajadus IKT-spetsialistide täiendusõppe järele järgmistes suundades: andmeanalüütika ja andmekaeve, küberturvalisus ning IKT-teenuste haldamine. Kasvav vajadus on üldoskusi arendavate koolituste järele, nt meeskonna juhtimine ja arendamine, esinemisoskus, ekspordivõimekuse arendamine.

Suurim vajadus on teiste valdkondade spetsialistide IKT-spetsiifilise täienduskoolituse järele. IKT valdkonnas on levinud ümberõppe teel valdkonda sisenemine järgmistel kutsealadel: IKT-spetsialist (võimalikud ametid: IT-tugiisik, IT-spetsialist, klienditugi, süsteemiadministraator); tarkvaraarendaja (võimalikud ametid noorem-tarkvaraarendaja, -testija); telekommunikatsioonivaldkonna klienditeenindaja.

Ümberõppe kaudu IKT valdkonda sisenejate vajadus on arvestatud lisaks tasemeõppest tööturule sisenejatele. Kõige kiiremini kasvav ümberõppe vajadus (u 1 100 inimest aastas) on tarkvaraarendajate ja IKT-spetsialistide järele.

--

Uuringu olulisemate tulemuste, lühiaruande, tervikteksti ja infograafikaga, samuti ka tulevikutrendide ja teiste valdkondade uuringute tulemustel sõnastatud täienduskoolituse vajadustega tutvu Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA kodulehel

Resource Details
Autor(es) del recurso
Urve Mets, Rain Leoma, SA Kutsekoda
Tipo de recurso
Nacional y políticas
País
Eesti
Fecha de publicación
Idioma del documento
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!