Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Uloga formulaičkih segmenata u fluentnosti govora na engleskom kao stranom jeziku

,,Rad sagledava ulogu koju formulaički jezički segmenti imaju u fluentnosti govora na engleskom kao stranom jeziku, te za cilj ima da utvrdi učestalost i vrste ovakvih konstrukcija na osnovu analize sadržaja spontanog govora govornika različitih nivoa poznavanja leksike i strukture engleskog jezika. U radu se polazi od pretpostavke da je stepen tečnosti na engleskom jeziku srazmjeran zastupljenosti formulaičkih segmenata u govoru, dok njihov nedostatak rezultuje većim brojem govornih disfluentnosti. Istraživanje ukazuje na tačnost pretpostavke da su kod naprednih govornika kolokacije najčešća vrsta formulaičkih segmenata koja se javlja u govoru i da ih po brojnosti slijede stabilne sintagmatske konstrukcije, institucionalizovani izrazi, zatim klauzalne konstrukcije kao rečenički konstituenti, te idiomi i frazalni glagoli. Kod govornika sa nižim stepenom poznavanja engleskog jezika ovakve konstrukcije najvećim dijelom izostaju, odnosno gotovo nikad nemaju idiomatski karakter. Osim toga, istraživanje pokazuje da se kod fluentnijih govornika govorne disfluentnosti javljaju tek nakon dužih jezičkih segmenata (sintagmi ili klauza), dok su govorne pauze i oklijevanja kod manje tečnih govornika izražene i unutar sintagmi, što ukazuje na nedostatak formulaičkih segmenata u njihovom govoru, odnosno nedostatak njegove automatizacije.

Ključne riječi: Formulaički segmenti, idiomatičnost, višeleksički nizovi, strani jezik, fluentnost, govorne disfluentnosti, automatizacija govora''

Resource Details
Autor(es) del recurso
Sanda S. Bjelajac
Tipo de recurso
Estudios e informes
Palabras clave
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!