Pasar al contenido principal
Resource Details
RECURSO

Preporuke za inkuzivno obrazovanje u Bosni i Hercegovioni

Cilj aktuelnih i predstojećih reformiu obrazovnom sektoru je izgradnja obrazovanja kao generirajućeg faktora ukupnog društveno-ekonomskog razvoja i njegova integracija u evropski obrazovni prostor. Ove integracije u obrazovanju se realizuju putem osiguravanja pravnih, institucionalnih i drugih standarda u obrazovanju, a u skladu sa evropskim principima.

Zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini, za sve nivoe obrazovanja, omogućava da svaka individua ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

U Bosni iHercegovini se inkluzivno obrazovanje shvata kao pedagoško-humanistički i reformski pokret. Bazira se na unošenje novih pristupa u obrazovni sektor koji su zasnovani na iskustvima zemalja u okruženju i na primjerima dobre prakse u Evropi.

U Bosni i Hercegovini koncept inkluzivnog obrazovanja teži da otkloni i stalno otklanja barijere za ravnopravno učenje tokom cijelog života i učešće svih individua u sistemu obrazovanja, što znači da svi ostvaruju pravo školovanja u redovnom i dugim oblicima obrazovanja.

Imajući u vidu potrebu za unaprjeđenjem socijalne inkluzije i socijalne kohezije promocijom inkluzivnog obrazovanja i obuke, neophodno je promovirati i primjenjivatiprincip inkluzivnog obrazovanja koji poštuje i omogućava različitost među svima koji uče, s posebnim fokusom na one koji su izloženi riziku marginalizacije i isključenja.

Razvojem svakog pojedinca u skladu sa njegovim mogućnostima i preferencijama, te potpunom primjenom obrazovne i socijalne inkluzije, utičemo na stvaranje uslova za zrelo društvo u kojem je svaka osoba prepoznata kao vrijedan član. 

Resource Details
Autor(es) del recurso
http://www.mcp.gov.ba/
Tipo de recurso
Nacional y políticas
Palabras clave
Fecha de publicación
Idioma del documento
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!