Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Prínos vzdelávania dospelých na pracovisku

Vzdelávanie na pracovisku je vzdelávanie priamo v pracovnom procese, kde si jednotlivec osvojuje vedomosti a zručnosti potrebné na výkon svojej práce. Je prínosom nielen pre samotného zamestnanca, ale aj pre organizáciu v ktorej pracuje a v končenom dôsledku aj pre celú spoločnosť.

Vzdelávanie na pracovisku je vzdelávanie priamo v pracovnom procese, kde si jednotlivec osvojuje vedomosti a zručnosti potrebné na výkon svojej práce. Je to vzdelávanie prostredníctvom práce a pre prácu. Napriek tomu kompetencie, ktoré zamestnanci získajú v rámci vzdelávania na pracovisku, nemusia nevyhnutne využívať len pri výkone svojho zamestnania.

Vzdelávanie na pracovisku v súčasnosti nie je spájané úzko len s realizáciou vzdelávania, ale zahrňuje rozpoznávanie a oceňovanie všetkých spôsobov, akými sa ľudia učia pri práci a prostredníctvom nej (vrátane informálneho učenia), nielen v rámci odbornej prípravy, ale aj pri každodennej práci vo svojom zamestnaní (1). V súčasnosti už vzdelávanie na pracovisku nemá za úlohu len zaistiť kompetentný výkon práce, dodržiavanie predpisov a pracovných postupov zo strany zamestnanca. Jeho cieľom je podpora zamestnancov učiť sa rôznymi spôsobmi a z rôznych dôvodov - napr. riešiť problémy s výkonom alebo vybaviť sa kompetenciami pre budúcnosť (2).

Vzdelávanie na pracovisku má tak prínos nielen pre samotného zamestnanca, ale aj pre organizáciu v ktorej pracuje a v končenom dôsledku aj pre celú spoločnosť (3, s. 16-19):

Prínos vzdelávania dospelých na pracovisku pre jednotlivcov:

  • Ekonomický: potenciálne zvýšenie miezd (a teda vyšší príjem) a lepšia zamestnateľnosť jednotlivcov. Umožňuje pracovníkom získavať poznatky prepojením (starých a nových) naučených konceptov, ktoré využijú priamo v praxi, čím si doplnia nedostatky v zručnostiach, vedomostiach a skúsenostiach, ktoré môžu mať pre organizácie ekonomický význam.
  • Sociálny: vzdelávanie dospelých (vo všeobecnosti) môže viesť k zlepšeniu dispozície k dobrovoľníckym a komunitným činnostiam, ako aj k zlepšeniu občianskych postojov a politickej účasti. Z tohto dôvodu môže účasť na vzdelávaní dospelých na pracovisku viesť k lepšiemu zapojeniu sa do komunity a občianskych aktivít. Vzdelávanie dospelých na pracovisku navyše umožňuje pracovníkom rozvíjať základné pracovné návyky a profesijnú identitu.
  • Spokojnosť: účasť na vzdelávaní zvyšuje spokojnosť so životom a stimuluje sebavedomie pracovníkov. Poskytuje im príležitosti pôsobiť ako vzdelávatelia a mentori, čím sa dostávajú do pozície skúsených zamestnancov a tým narastá aj ich pocit uznania. Vzdelávanie dospelých na pracovisku narušuje monotónnosť práce, pomáha predchádzať vyhoreniu zamestnancov a aj takto sa stará o ich duševné zdravie.

Najväčší úžitok z vzdelávania dospelých na pracovisku majú dospelí s nízkou kvalifikáciou, pretože v škole často neboli úspešní a môžu mať negatívne skúsenosti s formálnym vzdelávaním. Vzdelávanie na pracovisku ich môže efektívne pripraviť na výkon práce a pomôže im získať alebo obnoviť aj pracovné návyky.

 V dôsledku zmien v pracovných postupoch a zmien so zvyšovaním rýchlosti a kvality práce, sa u stredne a vysokokvalifikovaných pracovníkov menia potrebné kompetencie. Tieto môžu nadobudnúť práve v rámci vzdelávania na pracovisku (rozšírenie, prehĺbenie alebo zvýšenie kvalifikácie, prípadne rekvalifikácia). Vzdelávanie na pracovisku ich môže stimulovať k zvýšeniu svojej odbornosti (od začiatočníka v odbore po experta) získavaním nových kompetencií napríklad v oblasti situačného porozumenia, intuitívneho rozhodovania alebo bežných postupov.

 

Prínos vzdelávania na pracovisku pre zamestnávateľov:

  • Inovácie: vzdelávanie dospelých na pracovisku je účinnou stratégiou na riešenie problému nedostatočných vedomostí a zručností zamestnancov, čo môže mať negatívny dopad na vývoj nových služieb alebo produktov, výkon firmy a jej následnú konkurencieschopnosť. 
  • Motivovaná pracovná sila: zavedením vzdelávania na pracovisku sa naruší jednotvárnosť práce. Zamestnancom, ktorí sú aj vzdelávateľmi alebo mentormi, sa posilňuje nielen ich sebavedomie ale aj lojálnosť voči organizácii, v ktorej pracujú. Lojálni zamestnanci s väčšou pravdepodobnosťou zostanú pracovať u toho istého zamestnávateľa, pretože u neho majú lepšie príležitosti na svoj osobný a profesionálny rozvoj.
  • Ekonomický prínos: vzdelávanie na pracovisku pomáha zamestnancom prispôsobiť sa novým procesom a práci s novými technológiami, znižuje mieru porúch na technických zariadeniach, znižuje nehody pri práci, urýchľuje adaptáciu novoprijatého personálu a umožňuje kombináciu trvalo udržateľnej výroby s podporou odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja zamestnancov. Vzdelávanie zvyšuje motiváciu pracovnej sily a zvyšuje výkonnosť v oblasti inovácií, čo následne vedie k zvýšeniu produktivity organizácie. Menšia fluktuácia zamestnancov zníži náklady na prijímanie a následné adaptačné vzdelávanie nových zamestnancov.

 

Prínos vzdelávania na pracovisku pre spoločnosť:

  • Ekonomický: účasť na vzdelávaní dospelých vo všeobecnosti stimuluje ekonomický blahobyt krajiny, pretože krajiny s vyššou úrovňou zručností a schopností sú konkurencieschopnejšie a majú vyššie HDP. Prevodom nákladov na dosiahnutie vzdelávacích výsledkov z formálnych (verejne financovaných) vzdelávacích inštitúcií na podniky a firmy sa znížia verejné výdavky, čo umožní efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov na dosiahnutie širšej účasti na vzdelávaní a odbornej príprave. (Toto zníženie verejných výdavkov je ešte výraznejšie, ak vezmeme do úvahy množstvo potrebného vybavenia, ktoré je ľahko dostupné v podnikoch a firmách, a ktoré by inak museli vzdelávacie inštitúcie zakúpiť.) Vzdelávanie dospelých na pracovisku môže navyše prispieť k zvýšeniu prispôsobivosti pracovnej sily s cieľom lepšie sa pripraviť na budúce požiadavky na kompetencie a meniace sa prostredie zamestnanosti.
  • Občianska a sociálna participácia: krajiny s vyššou úrovňou základných zručností preukázali zvýšenú účasť svojich občanov na dobrovoľníckych činnostiach, vyššiu úroveň záujmu o politické dianie s vyššou mierou hlasovania vo voľbách. Aj keď sa to nevzťahuje výlučne na vzdelávanie dospelých na pracovisku, aj ono prispieva k vyššej úrovni sociálnej súdržnosti v komunite.
  • Rovnosť: vzdelávanie dospelých na pracovisku môže predstavovať dôležitý základ pre sociálnu (opätovnú) integráciu a účasť všetkých osôb, najmä osôb zo zraniteľných skupín. Okrem toho odbúrava stereotypy a predsudky a podporuje toleranciu a spoluprácu nielen na pracovisku ale aj mimo neho.

 

Zoznam bibliografických odkazov:

1. HART, J. 2019. 10 Myths about Modern Workplace Learning.  [online]. [cit. 02.12.2019]. Dostupné z: http://modernworkplacelearning.com/magazine/10-myths-about-modern-workp…

2. HART, J. 2019. Modern Workplace Learning 2020. 5 Features of Modern Workplace Learning. [online]. [cit. 02.12.2019]. Dostupné z : https://www.modernworkplacelearning.com/cild/mwl/new-model-of-workplace…

3. Promoting adult learning in the workplace. Final report of the ET 2020 Working Group 2016 – 2018 on Adult Learning. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. ISBN 978-92-79-85480-4  [online]. [cit. 02.12.2019]. Dostupné z: http://www.eurydice.si/wp-content/uploads/2019/04/promotion-of-adult-le…

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más