Pasar al contenido principal
News
Noticias

Projekt zameraný na rozvoj zručností v oblasti wellness turizmu napreduje

Výskum v teréne, ktorý bol súčasťou implementačnej fázy projektu WellTo vyvrcholil pracovným stretnutím jeho partnerov, ktoré sa uskutočnilo v bulharskej Sofii 16. januára 2019. Okrem zástupcov projektových partnerov sa tohoto stretnutia zúčastnili taktiež predstavitelia a manažéri zo spoločností zaoberajúcich sa wellnes turizmom a vzdelávacích inštitúcií z oblasti turizmu. 

Cieľom stretnutia bolo poskytnúť východiská pre jednoznačné definovanie profilu povolania prevádzkara wellness centra. Nakoľko bolo nutné brať do úvahy, že prevádzkar wellness centra je pre zúčastnené štáty novou, doposiaľ nedefinovanou kvalifikáciou, bolo potrebné najskôr získať relevantné informácie pre jej jednoznačnú definíciu. Preto bol priamo v zúčastnených krajinách vykonaný prieskum v odvetví turizmu pomocou cielených dotazníkov. Tieto dotazníky boli zamerané na:

 • odborníkov pôsobiacich ako prevádzkari wellness centier,
 • odborníkov poskutujúcich rôzne služby v odvetví wellness turizmu.

V prvej časti stretnutia partneri predstavili ich čiastkové výstupy dotazníkového prieskumu. Neskôr boli tieto výstupy zosumarizované a prezentované v rámci národných profilov povolaní pre prevádzkara wellness centra.Druhú časť stretnutia tvorili diskusiu účastníkov pokrývajúce nasledujúce témy:

 • potreby vytvorenia kvalifikácie prevádzkar wellness centra pre odvetvie turizmu,
 • očakávania zamestnávateľov týkajúcich sa úloh prevádzkara wellness centra,
 • diskusia na tému už existujúcich príbuzných kvalifikácii v partnerských krajinách,
 • správny prístup k tvorbe spoločného vzdelávacieho programu ku kvalifikácii prevádzkara wellness centra

Na základe národných dotazníkových prieskumov, národných profilov povolania a výstupov pracovných stretnutí bol vytvorený medzinárodný profil povolania pre pozíciu prevádzkar wellness centra.Hlavnými zisteniami Slovenskej priebežnej správy sú:

 • Výsledky ukázali, že pozícia prevádzkar wellness centra, ako aj špecialistov sú na Slovensku dlhodobo stabilné pozície, pričom 47 % (prevádzkari wellness centra) a taktiež 57 % (špecialisti) sa snažia si svoje pozície udržať v dlhodobom horizonte 5 a viac rokov. Pokiaľ berieme do úvahy kategóriu 1 až 5 rokov sú tieto čísla ešte vyššie – 84 % prevádzkarov a 97 % špecialistov.
 • Približne 50 % získaných odpovedí bolo od respondentov s vysokoškolským stupňom vzdelania. Ostatní respondenti majú dosiahnuté nižšie vzdelanie a to na úrovni ISCED 3 až 5. 53 % zo všetkých respondentov má vzdelanie v oblasti medicínskych služieb a 36 % respondentov z oblasti ekonómie.
 • Väčšina úloh profile povolania sú zamerané špecificky pre danú pozíciu. Preto máme za to, že aj odborná príprava by mala byť zameraná na všetky uvedené vzdelávacie moduly.
 • Nakoľko na Slovensku neexistuje ani formálna ani neformálna forma vzdelávania v špecializácii prevádzkar wellness centra, viac ako 50 % opýtaných sa vyjadrilo, že v minulosti neabsolvovali žiadne predchádzajúce školenie na to, aby mohli vykonávať svoje povolanie. Tento fakt iba dokazuje opodstatnenosť projektu WellTo. Iba 7 respondentov z 30-tich, čo predstavuje 23 % odpovedalo, že nepociťujú potrebu ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy. Nakoľko sa na pracovnej pozícii nachádzajú 5 a viac rokov, považujeme ďalšie vzdelávani a odbornú prípravu v ich prípade v kratšom alebo dlhšom horizonte nevyhnutné.

 Hlavné úlohy a povinnosti definované v medzinárodnom profile zamestnania sú:

 1. Komunikácia a usmernenie klientov a hostí,  plánovanie a rezervácie.
 2. Príprava individuálnych programov pre klientov a hostí
 3. Udržiavanie základného chodu wellness centra (kontrola, reporting a cenotvorba)
 4. Organizácia, koordinácia a monitoring centra
 5. Zabezpečovanie kvality služieb a udržiavanie prostredia vhodného pre relax
 6. Aktivity spojené s predajom a marketingom voči klientovi
 7. Dohľad a koordinácia zaškoľovania a ostatných foriem vzdelávania (vzdelávanie na pracovisku)

Tieto povinnosti a príslušné vedomosti, zručnosti a kompetencie definované v medzinárodnom profile povolania prevádzkara wellness centra budú slúžiť ako základ pre definovanie kvalifikačného profilu. Tento postup naznačuje práce v nasledujúcej projektovej fáze a tou je tvorba a popis spoločnej medzinárodnej kvalifikácie prevádzkar wellness centra.

Vedúca organizácia projektu: 

Partnermi projektu sú:

Číslo projektu: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQTrvanie projektu: 1.10.2018 – 30.9.2020

Login (0)

¿Quieres escribir un artículo?

¡No dudes en hacerlo! ¡Haz click en el link que aparece debajo y comienza a publicar un artículo nuevo!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más