chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa

Blog

Validácia predchádzajúceho učenia sa v podmienkach Slovenskej republiky

25/07/2019
por Klaudius Šilhár
Idioma: SK

V koncepte celoživotného vzdelávania sa zohľadňujú všetky formy vzdelávania a učenia sa - formálne, neformálne a informálne. Validácia predchádzajúceho učenia sa (VPL – Validation of prior learning) resp. validácia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (VNFIL – Validation of non-formal and informal learning) je základným prvkom v stratégii celoživotného vzdelávania. Výsledky učenia sa by sa mali uznávať a validovať bez ohľadu na to, kde a ako boli dosiahnuté. Takéto uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa umožňuje vzdelávajúcim sa určiť ich východiskovú pozíciu, získať prístup k programu vzdelávania na určitej úrovni, získať kredity na kvalifikáciu a (alebo) dosiahnuť úplnú kvalifikáciu založenú na spôsobilostiach. Slúži na motiváciu menej motivovaných účastníkov, pridáva hodnotu predchádzajúcemu vzdelávaniu sa a šetrí čas a peniaze znížením alebo odstránením potreby opäť sa učiť to isté. Podobne umožňuje spoločnosti využívať výhody zo schopností získaných bez použitia verejných financií.

 

Validácia predchádzajúceho učenia sa (VPL) je proces identifikácie, dokumentácie, hodnotenia a certifikácie vzdelávacích výstupov jednotlivcov získaných v rámci formálneho vzdelávania a odbornej prípravy i mimo neho.Ponúka viditeľné miesto a hodnotu všetkým formám vzdelávania a snaží sa odhaliť a odomknúť skryté talenty v rámci pracovnej sily, no aj v spoločnosti ako celku. Globalizácia, digitalizácia a migrácia menia spôsob, akým pracujeme, aj akým sa vzdelávame. Tam, kde je už zavedená, VPL dokazuje, že má neoceniteľnú premosťujúcu funkciu medzi jednotlivcom a spoločnosťou, medzi vzdelávaním a pracovnými príležitosťami. Aby sme mohli VPL ďalej posilňovať, my, komunita VPL, sme stanovili nasledujúce všeobecné princípy, aby sme dospeli k zdravému a efektívnemu systému VPL.

 

20. decembra 2012 Rada Európskej únie vydala Odporúčanie k validácii neformálneho a informálneho učenia sa, ktoré vyzýva jednotlivé členské štáty, aby zaviedli relevantné usmernenia do roku 2018. Očakáva sa, že týmto sa dovŕši takmer 50 rokov diskusií o podstate, význame, metódach avýsledkoch validácie kvalifikácií nadobudnutých mimo formálneho procesu vzdelávania. Zvýrazňovanie týchto otázok vo vzdelávacích politikách EÚ, ako aj jednotlivých členských štátov je reakciou na potrebu čoraz flexibilnejšej pracovnej sily na rýchlo sa meniacom trhu práce, čo formálny systém už zjavne nezvláda. Len v ostatnom období sa touto témou zaoberajú okrem vyššie uvedeného Odporúčania aj Európska príručka VNFIL z rokov 2009 a jej aktualizácia z roku 2015, ako aj register z rokov 2010, 2014 a 2016. 

 

Na Slovensku neexistuje skutočný a primerane rozvinutý národný model VPL.Aj keď stratégie celoživotného vzdelávania riešia túto otázku, legislatívny základ pre VPL stále chýba. Zákon č. 568/2009 Z. z. - Zákon o celoživotnom vzdelávaní však vytvoril aspoň niektoré predpoklady pre ďalší pokrok, v § 21 definuje Národnú sústavu kvalifikácií ako “verejne prístupný register, ktorý obsahuje popis čiastočných a úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v Slovenskej republike, požadovaných na výkon pracovných činností pre dané povolanie vo forme kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov” a v časti 3 definuje oprávnené vzdelávacie inštitúcie a proces uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania. Národná sústava kvalifikácií však nie je funkčná.Vytvorenie Národnej sústavy kvalifikácií, bolo cieľom Národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií (2013 – 2015), tento projekt, koordinovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV), mal pripraviť pôdu pre uznávanie kvalifikácií získaných neformálnou a informálnou cestou.  Kvalifikačné štandardy (www.kvalifikacie.sk), ktoré vznikli v rámci uvedeného národného projektu však v dôsledku nízkej kvality neboli následne legislatívne uznané ako Národná sústava kvalifikácií. Vytvorené kvalifikačné štandardy slúžia len ako inšpirácia pri tvorbe vzdelávacích programov a zatiaľ nemajú regulatívny charakter.

 

Sfunkčnených je asi len 20 kvalifikačných štandardov, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) zverejnilo na portály “Informačný system ďaľšieho vzdelávania” a tieto štandardy aktuálne slúžia pre akreditáciu vzdelávacích programov podľa zákona č. 568/2009 Z. z. - Zákon o celoživotnom vzdelávaní. V súčasnosti sa validácia predchádzajúceho učenia sa podľa uvedeného zákona vzťahuje len na:

1. uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania na základe hodnotenia dosiahnutia kvalifikačných štandardov vedúcich k úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii

2. overenie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon podnikania upraveného živnostenským zákonom č. 455/1991 Zb. je tiež založený na hodnotení dosiahnutia štandardov.

Žiadny z týchto dvoch vzájomne súvisiacich prípadov nie je jasným prípadom VPL. Prvý prípad sa vzťahuje na akreditované programy, ktoré vedú k získaniu kvalifikácií opísaných štandardami, a teda súvisia skôr s formálnym než neformálnym vzdelávaním. Validácia je založená na skúškach absolventov akreditovaných programov oprávnenými inštitúciami akreditovanými na overovanie odbornej spôsobilosti. Osoby s päťročnou praxou sa taktiež môžu uchádzať o skúšku v oprávnených (autorizovaných) inštitúciách a môžu získať osvedčenie potvrdzujúce splnenie kvalifikačných štandardov bez predchádzajúceho ukončenia akreditovaného programu.

Z uvedeného vyplýva, že Slovensko, ako členská krajina Európskej únie, zatiaľ nesplnilo záväzok týkajúci sa zavedenia relevantných usmernení k validácii neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v stanovenom termíne (rok 2018). Tento záväzok obsahuje aj Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (2016-2020), v ktorom sa konštatuje, že “Vláda v oblasti ďalšieho vzdelávania:

- pripraví nový zákon o ďalšom vzdelávaní a uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania, ktorý bude obsahovať systémové zmeny v oblasti ďalšieho vzdelávania zamerané na zvýšenie jeho kvality, ako i zvýšenie účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní a možnosti získania kvalifikácie v ďalšom vzdelávaní;

- vytvorí podmienky pre funkčný systém uznávania kvalifikácií;

- podporí prostredie pre uznávanie výstupov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa prostredníctvom Národnej sústavy kvalifikácií vrátane úprav príslušnej legislatívy;

- zabezpečí pravidelné sledovanie zmien a vývoja potrebných zručností pre 21. storočie za účelom lepšieho zacielenia vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania.”

 

 

Splnenie bodov Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti ďalšieho vzdelávania zostáva otázne. V rokoch 2011 - 2019 bolo síce vytvorených niekoľko pracovných skupín na prípravu nového zákona o celoživotnom vzdelávaní avšak MŠVVŠ SR každoročne posúvalo deklarovaný termín predloženia nového zákona, ktorý by vytvoril funčný model VPL. Najnovšie však MŠVVŠ SR upustilo od prípravy nového zákona a chce počkať na výsledky trojročného Národného projektu Systém overovania kvalifikácií. Tento národný projekt však čaká viac ako 3 roky na schválenie a je neustále upravovaný zamestnancami Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. MŠVVŠ SR deklaruje, že projekt “vytvorí základ pre komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike. Projekt má byť zameraný na postupnú úpravu existujúcich mechanizmov, vytvorenie nových prvkov a ich odskúšanie a zavedenie do systému celoživotného vzdelávania tak, aby sa vytvorili možnosti na získavanie kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR.”

V oblasti validácie predchádzajúceho učenia sa je MŠVVŠ SR viazané nielen Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky (2016-2020), prihlásilo aj plneniu Odporúčania Rady EU o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, a aktuálne sa pripojilo aj k Berlínskej deklarácii o validácii predchádzajúceho učenia sa. Stalo sa tak v Berlíne v dňoch 7.-8. mája 2019 konal 3. ročník Bienále validácie výsledkov predchádzajúceho vzdelávania. Zástupcovia MŠVVŠ SR a ŠIOV sa zúčastnili na tvorbe Berlínskej deklarácie o validácii predchádzajúceho učenia sa. Deklarácia sa usiluje o to, aby bola medzinárodným benčmarkom pre systémy validácie, a tým je určená aj na vytvorenie spoločného jazyka a spoločných cieľov medzi odborníkmi z praxe, sociálnymi partnermi a tvorcami politík. Berlínsku deklaráciu ocenila eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálnu inklúziu a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová, ktorá zvýraznila záväzok Európskej komisie podporovať celoživotné vzdelávanie a špecificky validáciu výsledkov predchádzajúceho učenia sa. 

……..

 

Použitá literatúra a zdroje:

COUNCIL RECOMMENDATION of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012H1222%2801%29

Zákon č. 568/2009 Z. z., Zákon o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stratégia celoživotného vzdelávania 2011 http://www.minedu.sk/data/files/1899.pdf

 

Berlínska deklarácia o validácii predchádzajúceho učenia sa / Berlin Declaration on Validation of Prior Learning

https://www.minedu.sk/berlinska-deklaracia/

 

Validácia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v SR

http://www.erasmusplus.sk/uploads/publikacie/analyza_validacia_vysledkov_neformalneho_vzdelavania_a_informalneho_ucenia_4377.pdf

 

Uličná, D.: European zásob o uznávaní neformálneho a informálneho učenia. Krajina hlási: Slovensko. Európska komisia; Cedefop; ICF International, 2014.

 http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2014/87077_SK.pdf, stiahnuté 6.6.2019

 

 

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (2016-2020)  

https://www.vlada.gov.sk/data/files/7179.pdf

 

Európska Inventory o uznávaní neformálneho a informálneho vzdelávania  http://www.cedefop.europa.eu/sk/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory

 

Vantuch, J.: Európsky inventár pre validáciu: 2016 Update, Krajina Správa: Slovensko. Európska komisia; Cedefop;

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/2016_validate_SK.pdf

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn