Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Moja cesta rozvoja a Excelencie => Erasmus + => Lotyšsko - Riga 2019

Bola som nováčikom/zamestnancom poradenskej spoločnosti IPA Slovakia, keď ma kolega Marcel oslovil, či by som sa chcela zúčastniť mobility Erasmus+ v Lotyšsku, zameranú na tému „Ako budovať organizačnú excelentnosť v školách“.

Bola som nováčikom/zamestnancom poradenskej spoločnosti IPA Slovakia, keď ma kolega Marcel oslovil, či by som sa chcela zúčastniť mobility Erasmus+ v Lotyšsku, zameranú na tému „Ako budovať organizačnú excelentnosť v školách“. Vraj je to výborná príležitosť a super zážitok vo všetkých smeroch. Nikdy predtým som takúto možnosť nedostala, keďže moja práca ekonómky/účtovníčky nebola doposiaľ vnímaná z iného uhla pohľadu, než je ten bežný, tradičný. Napriek mojím obavám, som súhlasila. Pracovný program, ktorý som dostala ako aj téma a celkový obsah školiaceho kurzu spoločnosti Eurofortis, ma veľmi zaujali. Tak sa začala moja príprava na tento skvelý projekt. Štúdium poskytnutých materiálov, informácií o novej krajine ako aj jazyková príprava angličtiny v rámci firemného kurzu, uskutočňovaného v spolupráci s tímom Harmony. Tým som sa stala členkou tímu projektu HAPPY SCHOOL 2020, ktorý vznikol v rámci programu Erasmus+ na Slovensku.

Za účelom naplnenia cieľov projektu HAPPY SCHOOL 2020 vzniklo prvé národné konzorcium na Slovensku. Skladá sa z troch členov – Harmony Academy Trnava, IPA Slovakia Žilina a PlusAcademia Bratislava.  Hlavným cieľom tohto konzorcia je úspešne prostredníctvom projektu HAPPY SCHOOL 2020 implementovať model Learn and Lead do prevádzky jazykových škôl v plnom rozmere a podporiť lektorov v nových, zavádzajúcich pozíciách, ktoré táto cesta Learn&Lead ponúka. Implementáciu tohto modelu riadenia prepája jazyková škola Harmony Academy Trnava v procese celoživotného vzdelávania, s kariérnym rastom svojich lektorov a v priamom napojení na ich možnosť zapojenia sa do riadenia samotnej školy. Realizácia tohto cieľa sa uskutočňuje s dôrazom na implementáciu prístupu zameraného na potreby jednotlivca – študenta/človeka, tzv. Sutdent/Human Centric Desing a to cez posilňovanie kompetencií lektorov a riadiacich pracovníkov škôl a inštitúcií v oblasti jazykového a odborného vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. Táto vízia veľmi úzko súvisí s programom nášho školenia v lotyšskej Rige.

V rámci projektu Erasmus+/KA1, ktorého sa týkala aj naša mobilita v Lotyšsku, sa uskutočnil aj  školiaci program pod názvom „How to build the organisational excellence in schools“. Školiaci kurz „Cesta k vybudovaniu excelentnej školy“ je medzinárodné školenie vytvorené európskymi školiteľmi a poradcami pre zavedenie excelentného riadenia do škôl a ďalších organizácií po celej Európe. Cieľovou skupinou sú riaditelia škôl, ich zástupcovia, učitelia a ďalšie osoby zodpovedné za vedenie školy. Je to inovatívny, proaktívny, motivujúci a inšpirujúci zážitok konaný pod dohľadom spoločnosti Eurofortis IT SIA, v Rige.

Školenie cesty budovania excelencie je certifikované európskou asociáciou a EuroBEN v spolupráci so spoločnosťou Eurofortis IT SIA. Účastníci obdržia záverečný Certifikát a Europass Mobility dokument.

Excelentné organizácie jasne preverujú, že ich cieľom je uspokojovanie všetkých záujmových skupín, čo úzko súvisí s tým, čo a ako robia dnes, čo ich ovplyvňuje a čo plánujú robiť v budúcnosti. V súčasnosti sú v zavádzaní a samotnom uplatňovaní excelencie uznávané 3 prístupy medzinárodných štandardov. V dnešnej dobe je v Európe najviac používaný model excelencie EFQM, ako manažérsky nástroj, ktorý ponúka komplexný pohľad na organizáciu. Model excelencie EFQM predstavuje široký a porovnávací vodiaci rámec, ktorý slúži ako sprievodca pri hľadaní možností zvyšovania kvality, pretože pre zlepšenie existujú nástroje a metodiky a neustále tu vznikajú nové možnosti.

Implementácia procesu „Excellence“ vrátane sebahodnotenia a využívania rôznych podporných metód je vhodná nielen pre školy ale aj ostatné napredujúce organizácie v oblasti odborného vzdelávania. Neustále zlepšovanie a niektoré základné princípy EFQM - najpoužívanejšieho európskeho modelu excelentnosti vám pomôžu vybudovať kultúru excelentnosti a zmeniť vašu organizáciu na miesto s vynikajúcimi výsledkami, spokojnými  klientmi, zamestnancami  a udržateľnou budúcnosťou.

Lotyšsko, Riga 12.-.18.5.2019 – Eurofortis IT SIA – „How to build the organisational excellence in schools“

V rámci našej mobility v Lotyšsku som získala veľa nových zážitkov, nových vedomostí ako aj možnosť cestovať, spoznávať novú krajinu, jej kultúru. Získala som nové priateľstvo – dievčatá z Harmony Academy, Janka a Monika, sú neskutočne húževnaté, vzdelané, odhodlané uskutočňovať a napĺňať víziu HAPPY SCHOOL 2020, prostredníctvom modelu Learn&Lead – zapojením všetkých jej častí O<3X .

Janka Ch. mi povedala jednu krásnu vetu: „To, že si tu, je dar.“ Potvrdila mi tým moje vnímanie seba a moju účasť v tomto programe, ktoré som si uvedomovala od samotného začiatku tejto mojej cesty....

Neustále som nadobúdala nové vedomosti, zručnosti, skúsenosti, naučila som sa spolupracovať s rôznymi temperamentmi, mala som čas na spoznávanie samej seba, začala si viac veriť a získala viac sebavedomia :)

Som nesmierne vďačná za túto príležitosť a plne si uvedomujem tento „Dar“. Budem sa snažiť túto príležitosť využiť čo najlepšie, aby bola prínosom nielen pre mňa, ale aj pre celý  IPA team .

IPA Slovakia, s.r.o. je  jednou z najväčších poradenských a školiacich organizácií v oblasti priemyselného inžinierstva a metód Lean, Six Sigma a inovácií v strednej Európe. IPA úspešne realizuje celý rad vzdelávacích programov, auditov a projektov pre  rôzne spoločnosti. Poslaním organizácie IPA je poskytovanie flexibilných a komplexných riešení pre dlhodobé zvyšovanie výkonnosti výrobných a servisných organizácií bez rozdielu odvetvia. Cieľom je efektívnou prácou v plnom rozsahu uspokojiť potreby zákazníka. Najsilnejšou stránkou je tím profesionálnych odborníkov/lektorov s veľkými praktickými skúsenosťami, ktorí patria k lídrom vo svojom odbore. Svojím podnikaním sa podieľa na zabezpečení ďalšieho rozvoja spoločenstva.

Prostredie, v ktorom žijeme, pracujeme a učíme sa, značne vplýva na rast a formovanie našej  osobnosti. Vzájomný rešpekt, podpora, uznanie a následná spokojnosť je jednou z priorít  fungovania spoločnosti. Preto je veľmi dôležité porozumenie, úcta a vzájomná spolupráca. Takéto prostredie poskytuje IPA. Vytvára pracovníkom atraktívne podmienky a príležitosti pre ich osobný rozvoj a sebarealizáciu, realizáciu ich nápadov, myšlienok a projektov, nadobudnutie pocitu istoty v zamestnaní ako aj  kvalitu súkromného života.

Som vďačná, že môžem byť súčasťou tímu IPA Slovakia, kde sa môžem neustále vzdelávať, rozvíjať, napredovať a tým prispievať k budovaniu a implementácii excelencie nielen v oblasti vzdelávania ale aj v celkovom spoločenstve.

Program Erasmus+ poskytuje príležitosti ľuďom každého veku a pomáha im rozvíjať vedomosti a skúsenosti a vymieňať si ich v rámci inštitúcií a organizácií v rôznych krajinách sveta.

 

© Zuzana Marejková – IPA Slovakia, s.r.o. Žilina

Login (1)
Etiquetas

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más