chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Plataforma electrónica dedicada a la enseñanza para adultos en Europa

 
 

Blog

Overovanie odbornej spôsobilosti lektorov ďalšieho vzdelávania

16/05/2019
por Peter Maľa
Idioma: SK

Systém uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania v SR umožňuje overiť a hodnotiť nielen vedomosti a zručnosti nadobudnuté v akreditovanom vzdelávaní ale aj vedomosti a zručnosti získané v rámci praxe. Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn všetkých nadobudnutých vedomostí, zručností a schopností potrebných na výkon konkrétnej pracovnej činnosti (1).

Uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania sa realizuje skúškou a vykonávajú ju podľa Zákona o celoživotnom vzdelávaní (2) inštitúcie, ktorým bola udelená akreditácia v danom vzdelávacom programe, sú to školy, vysoké školy, profesijné alebo stavovské organizácie a organizácie zriadené ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti celoživotného vzdelávania.

Žiadateľom o vykonanie skúšky môže byť fyzická osoba, ktorá najneskôr v deň konania skúšky dosiahla vek 18 rokov a má ukončenú povinnú školskú dochádzku.

Žiadosť o vykonanie skúšky obsahuje:

 • meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,
 • adresu trvalého pobytu uchádzača,
 • názov kvalifikácie, o ktorej overenie uchádzač žiada,
 • úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (u lektorov je to vzdelávací program Lektor), ktorý vedie k získaniu (v prípade lektora čiastočnej) kvalifikácie, o ktorej overenie žiada, alebo potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore (v prípade SZČO sa za potvrdenie o praxi považuje čestné prehlásenie tejto osoby),
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon príslušnej pracovnej činnosti, ak sa vyžaduje,
 • doklad o zaplatení poplatku (vo výške najviac 300 EUR).

Povinnosti vzdelávacej inštitúcie:

 • vzdelávacia inštitúcia nesmie podmieniť vykonanie skúšky absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu v tejto vzdelávacej inštitúcii,
 • zašle uchádzačovi do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti o vykonanie skúšky oznámenie o termíne konania skúšky a zoznam požiadaviek na úspešné absolvovanie skúšky spolu s hodnotiacimi štandardmi na danú kvalifikáciu,
 • skúšku umožní vykonať najskôr po uplynutí 21 dní odo dňa doručenia oznámenia uchádzačovi, najneskôr však do štyroch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti o vykonanie skúšky.

Skúška je verejná a uskutočňuje sa pred skúšobnou komisiou oprávnenej vzdelávacej inštitúcie. Skúšobná komisia pozostáva z predsedu a troch ďalší členov (zástupca oprávnenej vzdelávacej inštitúcie, zástupca stavovskej organizácie alebo zástupca profesijnej organizácie, zástupca zamestnávateľov a zástupca príslušnej školy alebo vysokej školy odborne spôsobilý v odbore požadovanej čiastočnej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie).

Skúšku tvorí teoretická časť a praktická časť a môže sa uskutočniť v písomnej forme, ústnej forme alebo praktickej forme, prípadne kombináciou všetkých foriem.

Teoretická časť je zameraná na overenie získaných poznatkov z oblasti vzdelávania dospelých: špecifiká vzdelávania dospelých, základné pojmy a vzťahy medzi nimi, systémový prístup vo vzdelávaní dospelých (jeho jednotlivé fázy), legislatíva vo vzdelávaní dospelých a kompetencie lektora.

Praktická forma pri overovaní a hodnotení spôsobilosti lektorov pozostáva z lektorského vystúpenia, ktoré má jasne stanovený cieľ a cieľovú skupinu vzdelávania, hodnotí sa efektívny výber metód a foriem vzdelávania, ovládanie didaktických a technických pomôcok, dosiahnutie stanoveného cieľa vzdelávania s používaním odbornej terminológie z oblasti vzdelávania dospelých.

Uchádzač vykoná skúšku úspešne, ak splní požiadavky určené v hodnotiacom štandarde.

Hodnotiaci štandard pre čiastočnú kvalifikáciu Lektor (3):

A. miera osvojenia si poznatkov :

 • teoretické východiská vzdelávania a učenia sa dospelých (základy andragogiky),
 • základné pojmy,
 • legislatíva ku vzdelávaniu dospelých,
 • špecifiká učenia sa dospelých,
 • motivácia vo vzdelávaní a učení sa dospelých,
 • bariéry vo vzdelávaní dospelých,
 • poznávanie a diagnostika skupiny účastníkov a jednotlivca – základné diagnostické metódy vstupné interview, vstupný dotazník,
 • systémový prístup ku vzdelávaniu dospelých,
 • analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb,
 • stanovenie vzdelávacích cieľov,
 • stanovenie obsahu,
 • metódy vzdelávania,
 • formy vzdelávania,
 • diagnostika a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých,
 • druhy diagnóz,
 • metódy diagnostikovania a hodnotenia,
 • komunikácia vo vzdelávaní dospelých,
 • verbálna a neverbálna komunikácia,
 • osobnosť lektora,
 • kompetencie lektora,
 • kultúra správania a vystupovania,
 • moderné technológie vo vzdelávaní dospelých.

B. miera implementácie poznatkov:

 • z oblasti teórie vzdelávania dospelých,
 • uplatnenie praktických didaktických zručností,
 • prezentačných zručností,
 • komunikačných zručností.

Skúšobná komisia sa na výsledku skúšky uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie. 

Úspešnému uchádzačovi vzdelávacia inštitúcia zašle osvedčenie o úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii do desiatich dní odo dňa vykonania skúšky. Ak uchádzač vykonal skúšku neúspešne, oprávnená vzdelávacia inštitúcia zašle uchádzačovi písomné oznámenie o výsledku skúšky do desiatich dní odo dňa vykonania skúšky.

Neúspešný uchádzač môže požiadať do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku skúšky vzdelávaciu inštitúciu o vykonanie opravnej skúšky, ktorá sa môže uskutočniť najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o vykonanie opravnej skúšky.

 

Zoznam oprávnených inštitúcií na overenie odbornej spôsobilosti lektorov nájdete tu: http://isdv.iedu.sk/EligibleDetail.aspx?qualification=21

Ďalšie informácie nájdete v Informačnom systéme ďalšieho vzdelávania: http://isdv.iedu.sk/Default.aspx

 

 

Zoznam bibliografických odkazov:

1. Všeobecné usmernenie k priebehu a náležitostiam skúšky na overenie odbornej spôsobilosti (Usmernenie ku skúškam). [online] http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx

2. Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. Lektor - hodnotiaci štandard. [online] http://isdv.iedu.sk/EligibleDetail.aspx?qualification=21

 

/en/file/bonneval-sebastien-1389597-unsplashjpgbonneval-sebastien-1389597-unsplash.jpg

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn