Pasar al contenido principal
Blog
Blog

Građansko obrazovanje u sistemu obrazovanja odraslih

Građansko obrazovanje prepoznaje se u svim segmetima obrazovanja. Neki sistemi proučavaju ga kao poseban predmet, drugi kao oblast a neki samo kao temu u okviru diskusije ili nekog zadatka. Obrazovanje odraslih prepoznaje ovaj segment kao značajan u cjeloživotnom učenju i razvoju. Jasno je da ne može biti svakodnevne demokratije bez svakodnevnog građanstva i samo na taj način, kroz građane svjsne svih svojih prava, dužnosti i obaveza država i društvo u cjelosti mogu imati brojne benefite.

Polaznu tačku građanskog obrazoanja treba posmatrti u činjenici da je valjan instrument odgovoru na potrebe demokratskog društva za kompetentnim građaninom.  Ovo tim prije ako se ima u vidu činjenica šta se podrazumijeva pod ključnim crtama komptetnog građanina odnosno političkog subjekta koji aktivno doprinosi demokratskom razvoju svih zajednica čiji je čan upravo svojom emancipovanošću, odgovornošću i zalaganjem.

Za valjano razvijanje demokratskog građanina poseno je od značaja ponuditi im sadržaje koji će omogućiti poznavanje političkog sistema i vrednosti na kojima on počiva, poput pravde, slobode i vladavine prava. Druge vrste znanja su takođe potrebne; bezbrojni su mogući primeri – poznavanje ekonomije, finansijskih sistema, statistike, nauke i tako dalje. Biti građanin zahteva i niz političkih veština za učestvovanje u političkom sistemu, od jednostavnih stvari poput glasačkih procedura do znanja o tome kako da se nečiji glas učini vidljivim unutar političke arene. Međutim, najvažnije, građaninu je potreban niz specifično demokratskih dispozicija. Među njima su osećaj za pravičnost, tolerancija, nada, sigurnost, poverenje, pristojnost i, povremeno, odvažnost. 

Doprinos građanskog obrazovanja u obrazovaju odraslih najbolje se ogleda kroz njegov cilj a to je priprema  polaznika za aktivan i produktivan građanski život. Sve to usmjereno je na unapređenje znanja, vejština i stavova polaznika koji su bitni za demokratsko građanstvo, poboljšanje njihove demokratske svijesti i promovisanje njihovog aktivnog i odgovronog učešća u demokratskom razvoju njihovih lokalnih zajednica i društva u cjelini.

Građansko obrazovanje se prepoznaje kao značajan resurs cjeloživotnog učenja jer sa poboljšanjem građanske svijesti polaznika povećava se njihovo učešće u donošenju odluka u njihovim organizacijama, lokalnoj zajednici a samim tim prepoznaje i njihova  odgovornost prema drugima.

Imajući u vidu sve navedeno, jasno prepoznajemo ulogu građanskog obrazovanja u sistemu obrazovanja odraslih. Kroz ovakve prilike polaznici dobijaju mogućnost da prepoznaju sebe i svoju ulogu u društvu, razmjenjuju informacije i primjere "Svakodnevnog građanstva", jasnije sagledaju lične i društvene benefie kroz aktivno građanstvo, proširuju kulturne, moralnee i građanske vrijednosti i stvaraju osnovu za nove društvene promjene.

Benefite građanskog obrazovanja pored polaznika prepoznaju se i kod trenera, voditelja različitih aktivnosti u obrazovanju odraslih. Naime, kroz stravanje prilika u kojima će polaznici raditi na sebi i razvijati svoje građanske potencijale trener radi na vlastitim kapacitetima. Na taj način postaji usmjereniji na polaznike, jačaju svoje profesionalne komptencije i imaju priliku da se dodatno profesionalno usavršavaju. 

Obrazovanje iz oblasti građanstva i ljudskih prava uklapa se u čitav niz situacija, od formalnog do neformalnog i informalnog obrazovanja, od učenja na nivou predmeta do učenja na nivou kvalifikacije stoga treba da bude sastavni dio svih obrazovnih sistema.

Login (2)

Users have already commented on this article

Inicia sesión o Regístrate para publicar comentarios.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Últimos debates

Enfoques temáticos de la EPALE 2021. ¡Empecemos!

Os invitamos a enriquecer con vuestras aportaciones y conocimientos lo que va a ser un año intenso. Empecemos por participar en este debate en línea. El debate en línea tendrá lugar el martes 9 de marzo de 2021 de 10 a 16 horas CET. La discusión escrita será introducida por un directo con una introducción a los focos temáticos de 2021, y será presentada por Gina Ebner y Aleksandra Kozyra de la AEEA en nombre del Consejo Editorial del EPALE.

Más

Discusión de EPALE: Aprendizaje mixto en la educación de adultos

En este contexto, el jueves 26 de noviembre de 2020, a partir de las 10.00 horas hasta las 16.00 horas CET, EPALE acogerá un debate en línea sobre el aprendizaje mixto en la educación de adultos. El debate tendrá un nuevo formato, comenzando a las 10 con una transmisión en vivo de 30 minutos, acompañado y seguido por el debate sobre los comentarios de la plataforma.

Más

Debate en EPALE: inclusión social de la población envejecida y aprendizaje intergeneracional

El miércoles 28 de octubre, a partir de las 10 a.m. CEST, EPALE acogerá un debate en línea sobre la inclusión social de la población envejecida y el aprendizaje intergeneracional. Los comentarios estarán abiertos el 19 de octubre para que los participantes puedan presentarse y enviar sus comentarios con antelación. ¡Únete a nuestro debate en línea!

Más