Skip to main content
Resource Details
Resource

OED Guidelines for Trainers and Management Staff in Adult Education

Publikacja jest rezultatem projektu pt. ImplOED, realizowanego przez konsorcjum europejskich organizacji: FOLAC (Szwecja), DAFNI KEK (Grecja), KERIGMA (Portugalia), lernraum.Wien (Austria), DROM KOTAR (Hiszpania), Learning and Work Institute (Wielka Brytania)

Celem projektu była pomoc instytucjom edukacji dorosłych w opracowaniu skutecznych działań alternatywnych, zwiększenie wzmocnienia pozycji osób uczących się oraz zwiększenie różnorodności treści i form w edukacji dorosłych.

Publikacja zawiera główne wytyczne metodologiczne dla trenerów, edukatorów, nauczycieli i menadżerów instytucji kształcenia dorosłych, stanowiąc istotny element wsparcia w ich codziennej pracy. Zamieszczono w niej pomocne materiały, głównie oparte o przykłady „dobrych praktyk” instytucji edukacyjnych z 14 europejskich krajów. Jej celem jest zachęcenie kadry zarządzającej do promowania różnorodności w kształceniu oraz do rozwijania aktywnego obywatelstwa poprzez wspieranie interaktywnych metod nauczania w większym stopniu uwzględniających głos uczących się, szczególnie osób z grup defaworyzowanych.

Resource Details
Resource author
Deutscher Volkshochschul-Verband, DVV (Germany) FOLAC - Learning for Active Citizenship (Sweden) lernraum Wien (Austria)
Type of resource
Opportunities and Resources
Country
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!