Skip to main content
Resource Details
Resource

The European Credit System for Vocational Education and Training

Správa sa zameriava na vývoj a proces implementácie Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET). Hodnotí jeho hlavné úspechy a spôsob, akým sa ďalej rozvíja v odporúčaní Rady 2020 o odbornom vzdelávaní a príprave (VET) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť a pripravuje pôdu pre budúce iniciatívy EÚ.

„Nové odporúčanie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pripomína, že odporúčanie ECVET z roku 2009 stanovilo „cieľ zlepšiť uznávanie, zhromažďovanie a prenos výsledkov vzdelávania, podporu mobility a celoživotného vzdelávania, ako aj zavedenie kreditného systému EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Princíp bodov ECVET sa však vo všeobecnosti neuplatňoval a ECVET neviedol ani k vytvoreniu európskeho kreditného systému v OVP.

Napriek tomu, počas desiatich rokov svojej implementácie ECVET vo veľkej miere prispel k rozvoju kvalitnejších mobilitných skúseností prostredníctvom používania a dokumentácie jednotiek vzdelávacích výstupov. Odporúčanie VET uvádza, že nástroje ECVET na podporu mobility študentov odborného vzdelávania a prípravy (vzdelávacia dohoda a memorandum o porozumení) sa majú ďalej rozvíjať v rámci iných nástrojov EÚ, ako sú napr. program Erasmus+. Tiež vyzýva, aby boli zavedené príležitosti na mobilitu učiacich sa odborného vzdelávania a zamestnancov vrátane virtuálnej mobility, dlhodobej mobility a mobility do tretích krajín, s používaním a uznávaním jednotiek vzdelávacích výstupov a príslušných európskych nástrojov."

 

ECVET study 2021

 

 

 

Resource Details
ISBN
978-92-76-38414-4
Resource author
Monika Auzinger and Karin Luomi-Messerer
Type of resource
Studies and Reports
Country
Publication Date
Language of the document
Login (0)
Themes addressed

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!