European Commission logo
Create an account
Organisation Details

Tehno park Celje

Slovenia.

Tehnopark Celje is a public institution and the largest science and entertainment park in Slovenia, established by the municipality of Celje with the aim of promoting science, technology and innovation. The park is located in an iconic building in the center of Celje. It offers an innovative and creative environment in the field of participatory networking, education and training. We strive for direct dialogue with the community and organizations at national and international level. In such an environment, we support people and respond to their initiatives in the community.

Educational activities, workshops, lectures and thematic tours of the park with an emphasis on the human body, energy, a healthy lifestyle, a balanced diet and circular economy technologies are intended for children, young people, adults, individuals, participants in vulnerable groups, families, companies, organizations, researchers and decision-makers. We strive for intergenerational cooperation and inclusive equal participation of all parties involved. Through activities, we strengthen personal growth key competences and STEAM competences for future professions: Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. The exchange of good practices and educational activities are based on technological development achievements in the field of sustainable development, innovation and research and development projects of the present for the future, which is the basis of the development of current competences of young people, adults, the elderly, educators, employees, job seekers or all interested parties.

Visitors of the park receive direct experience in science and technology. We want to create awareness of the importance of technology development for our lives and for the environment we live in. Despite the fact that the period of operation of the Tehno park is relatively short, we already have a lot of recognition and resounding experience among the local and wider community in conducting regular tours of the park and in organizing and conducting events with young people, adults and the wider community.

Our goal is for Tehnopark Celje to remain a meeting point for science and technology in connection with the economy, education and the wider interested community.

You can find more information about us and our programmes on our website: https://www.tehnopark.si/

For further information send us an email on: zoja.lesnik@celje.si or simona.tehnoparkcelje@gmail.com

 

Tehno park Celje je javni zavod in prvi znanstveno-zabavni park v Sloveniji, ki ga je ustanovila Mestna občina Celje z namenom promocije znanosti, tehnologije in inovativnosti. Park se nahaja v ikonični stavbi v središču Celja. Ponuja inovativno in ustvarjalno okolje na področju participativnega mreženja, izobraževanja in usposabljanja. Stremimo k neposrednemu dialogu s skupnostjo in  organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni. V takšnem okolju podpiramo posameznike in organizacije ter se odzivamo na njihove pobude v skupnosti.

Izobraževalne aktivnosti, delavnice, predavanja in tematski ogledi parka s poudarkom na človeškem telesu, energiji, zdravem načinu življenja, uravnoteženi prehrani in tehnologijah krožnega gospodarstva so namenjeni otrokom, mladim, odraslim, posameznikom, udeležencem v ranljivih skupinah, družinam, podjetjem, organizacijam, raziskovalcem in odločevalcem. Prizadevamo si za medgeneracijsko sodelovanje in inkluzivno enakopravno udeležbo vseh sodelujočih. Z aktivnostmi krepimo ključne kompetence za osebnostno rast in STEAM kompetence za bodoče poklice: Znanost, Tehnologija, Inženirstvo, Umetnost, Matematika. Izmenjava dobrih praks in izobraževalne aktivnosti temeljijo na dosežkih tehnološkega razvoja na področju trajnostnega razvoja, inovativnosti in raziskovalno-razvojnih projektih sedanjosti za prihodnost, kar je osnova razvoja aktualnih kompetenc  mladih, odraslih, starejših, izobraževalcev, zaposlenih, iskalcev zaposlitve oz. vseh zainteresiranih.

Obiskovalci parka dobijo neposredno izkušnjo znanosti in tehnologije, preko aktivnosti pa jih  želimo ozaveščati o pomenu razvoja tehnologije za naša življenja in za okolje v katerem živimo. Kljub temu, da je čas delovanja Tehno parka relativno kratek, imamo že veliko prepoznavnosti in odmevnih izkušenj med lokalno in širšo skupnostjo pri izvajanju rednih ogledov parka ter pri organizaciji in izvedbi dogodkov z mladimi, odraslimi in širšo skupnostjo.

Naš cilj je, da Tehnopark Celje ostane stičišče znanosti in tehnologije v povezavi z gospodarstvom, izobraževanjem in širšo zainteresirano javnostjo.

Vse informacije o nas in naših programih najdete na naši spletni strani: https://www.tehnopark.si/

Za več informacij nam pišite na: zoja.lesnik@celje.si ali simona.tehnoparkcelje@gmail.com

 

Organisation Details
Area of activities / interests
Other
Research organisation or a think-tank
Adult education provider
Participant Identification Code
885168554
Organisation ID
E10265843

Partner Requests by this Organisation

Make a partner finding announcement

You can post an announcement describing what kind of partners you are looking for.