European Commission logo
Create an account
Organisation Details

Narodna in univerzitetna knjižnica (National and University Library, Slovenia)

Slovenia.

The National and University Library (NUK) is the national library of the Republic of Slovenia. We are also a centre for the continuous training of librarians. We provide training for new entrants to the profession and training for library staff. We also organise training courses on the use of information resources for library users, students and other interested members of the public

Our key mission is to collect, protect and enable the use of the national collection of library materials, to provide professional support to libraries in performing public service, and to support the national bibliographic system. Our mission is also to enable the library’s membership in international associations. On the basis of a special contract between the Library and the University of Ljubljana, and in accordance with the Librarianship Act, and in agreement with its founder, the Library also performs the function of the University Library of the Ljubljana University. 

NUK performs activities in the field of librarianship within the framework of a public service. It collects, processes, stores and disseminates library materials. With this mission, it is committed to providing access to a variety of library materials and electronic publications. For searching material and information, the Library offers various catalogues, databases and other information resources and services; librarians provide bibliographic and other IT products and services. For access to material that is not kept by the library, we participate in interlibrary loan; through the service, the library also disseminates its material to other libraries. As its users are the most important, the Library expands their information literacy skills to be able to use information resources without help. The Library also protect library material, which is a cultural monument.

The basic mission of the Library is closely connected to the identity of the Slovenian nation. NUK collects, processes, stores and distributes the Slovenika, the basic national collection: all library material in the Slovenian language, about Slovenia and Slovenes, of Slovenian authors, published by Slovenian publishers, members of the Italian and Hungarian national communities, the Roma community and other minority communities in Slovenia, as well as basic foreign literature. The Library provides accessibility of its material out of the country, especially to Slovenes living beyond the borders of the Republic of Slovenia. NUK is also the National Bibliographic Centre that makes available access to information on library materials to users at home and abroad by including data on the Slovenika publishing production in bibliographic collections, and by producing and publishing current and retrospective Slovenian national bibliography. Publications are marked with cataloguing record (CIP), international bibliographic control marks (ISSN, ISBN, ISMN) and other identification marks for printed and electronic publications. The Library also organizes and implements protection and restoration of library material, and carries out research, development and consulting work. It also runs weeding and deposit of material, and provides opinions for the export of nationally important material.

In accordance with the provisions of the contract, NUK implements duties of the university library of the Ljubljana University. The library’s activity is performed for students, higher education teachers and associates. The Library also supports study and research process, coordinates the library role at the University, directs acquisition, offer, deposit and weeding of the University library material. Special attention is given to legal deposits of higher education works. The Library also coordinates the interlibrary loan, the creation of bibliographies of higher education teachers, researchers and higher education associates of the University of Ljubljana. Library’s employees educate users to make effective use of library resources, and they also provide professional assistance to librarians of the University.

Webpage: https://www.nuk.uni-lj.si/eng/

More information: iris@nuk.uni-lj.si

___________________________________________________________________________

 

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je nacionalna knjižnica Republike Slovenije. Smo tudi center za stalno izobraževanje knjižničarjev. Izvajamo usposabljanja za novince v knjižničarskem poklicu in usposabljanja za zaposlene v knjižnicah. Organiziramo tudi usposabljanja o uporabi informacijskih virov za uporabnike knjižnice, študente in drugo zainteresirano javnost

Naše ključno poslanstvo je zbiranje, varovanje in omogočanje uporabe nacionalne zbirke knjižničnega gradiva, zagotavljanje strokovne podpore knjižnicam pri izvajanju javne službe in podpora nacionalnemu bibliografskemu sistemu. Naše poslanstvo je tudi omogočanje članstva knjižnice v mednarodnih združenjih. Na podlagi posebne pogodbe med knjižnico in Univerzo v Ljubljani ter v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in v soglasju z ustanoviteljem opravlja knjižnica tudi funkcijo Univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani. 

Naša knjižnica zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo. Pri tem smo zavezani zagotavljanju dostopa do raznovrstnega knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij. Za iskanje gradiva in informacij izdelujemo različne knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire, naši bibliotekarji pa posredujejo bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve. Za dostop do gradiva, ki ga v knjižnici nimamo, sodelujemo v medknjižnični izposoji, preko katere tudi sami posredujemo svoje gradivo drugim knjižnicam. Izjemno pomembni so nam uporabniki, ki jih informacijsko opismenjujemo za samostojno uporabo informacijskih virov, hkrati pa tudi varujemo knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik.

Naša temeljna naloga je močno povezana na identiteto slovenskega naroda. V NUK zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo temeljno nacionalno zbirko Sloveniko: vse knjižnično gradivo v slovenskem jeziku, o Sloveniji in Slovencih, slovenskih avtorjev, slovenskih založb, pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti in drugih manjšinskih skupnosti v Sloveniji ter temeljne tuje literature. Skrbimo tudi za dostopnost našega gradiva v tujini, še posebej Slovencem zunaj Republike Slovenije. NUK je tudi nacionalni bibliografski center, ki zagotavlja uporabnikom doma in v tujini dostopnost do informacij o knjižničnem gradivu, tako da vključuje podatke o založniški produkciji Slovenike v bibliografske zbirke ter izdeluje in objavlja tekočo in retrospektivno slovensko nacionalno bibliografijo. Publikacije opremljamo z osnovnim kataložnim zapisom (CIP) in dodeljujemo oznake mednarodne bibliografske kontrole (ISSN, ISBN, ISMN) ter druge identifikacijske oznake tiskanih in elektronskih publikacij. Organiziramo in izvajamo zaščito in restavriranje knjižničnega gradiva, skrbimo tudi za raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem področju. Usmerjamo izločanje gradiva in deponiranje ter izdajamo mnenje za izvoz nacionalno pomembnega gradiva.

V NUK opravljamo naloge univerzitetne knjižnice za Univerzo v Ljubljani, kot jih določa pogodba. Knjižnično dejavnost izvajamo za študente, visokošolske učitelje in sodelavce, podpiramo študijski in raziskovalni proces. Koordiniramo knjižnično dejavnost na Univerzi, nabavo in ponudbo ter deponiranje in izločanje knjižničnega gradiva na Univerzi. Posebno skrb namenjamo obveznemu izvodu visokošolskih del in usklajujemo delovanje medknjižnične izposoje. Koordiniramo tudi izdelavo bibliografije visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev Univerze v Ljubljani. Uporabnike izobražujemo za uporabo knjižničnih virov in nudimo strokovno pomoč knjižničnim kolegom na Univerzi.

Spletna stran: http://www.nuk.uni-lj.si/

Več informacij: iris@nuk.uni-lj.si

Organisation Details
Area of activities / interests
Research organisation or a think-tank
Adult education provider
Other
Organisation ID
E10208857

Partner Requests by this Organisation

Make a partner finding announcement

You can post an announcement describing what kind of partners you are looking for.