Organisation Details

Fundacja Pięknolesie

Poland.

Fundacja Pięknolesie działa od grudnia 2016 roku i zrealizowała dotychczas ponad 30 projektów. Projekty te są skierowane głównie do młodych mieszkańców Gminy wiejskiej Żary i miasta Żary (nauka pływania, wypoczynek dzieci i młodzieży -kolonie, półkolonie, warsztaty teatralne, multimedialne, historyczne, dziennikarskie itd.), a także osób dorosłych, w tym seniorów. Fundacja prowadzi szkolenia dla dorosłych z narzędzi cyfrowych w szczególności z zakresu e-usług i komunikacji z urzędami za pomocą narzędzi elektronicznych oraz innych narzędzi cyfrowych pomocnych w poszukiwaniu pracy i swobodnym poruszaniu się w sieci.

Celami Fundacji są:

1. Promocja i rozpowszechnianie zasad zdrowego trybu życia w tym promocja zdrowia i aktywności fizycznej

2. Organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich

3. Działanie na rzecz rozwoju wsi i lokalnych społeczności.

4. Rozwój turystyki, kultury, edukacji i sportu w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Promowanie walorów rodzimej przyrody, architektury i sztuki.

6. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na wsi.

7. Podejmowanie współpracy transgranicznej oraz przełamywanie barier kulturowych i językowych.

8. Promocja i organizacja wolontariatu.

9. Integracja lokalnej społeczności oraz angażowanie w życie społeczne osób samotnych, starszych oraz dzieci i niepełnosprawnych.

10. Ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a także historycznych, kulturowych i urbanistycznych

11. Edukacja patriotyczna, ekologiczna i historyczna.

12. Ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego.

13. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych obejmujące: a) Zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. b) Zmniejszanie lub usuwanie barier społecznych, architektonicznych i innych. c) Poprawę komfortu życia niepełnosprawnych. d) Zachęcanie do aktywności społecznej i fizycznej osób niepełnosprawnych

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. Inicjowanie, organizowanie, koordynowanie oraz uczestnictwo w programach wspierających osiągnięcie celów Fundacji. 2. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą. 3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji. 4. Organizowanie spotkań, seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, konkursów, wystaw, koncertów, których problematyka pozostaje w związku ze wskazanymi wyżej celami. 5. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej. 6. Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych. 7. Wspieranie działań dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz promocja ich inicjatyw. 

Organisation Details
Area of activities / interests
Stakeholder organisation
Adult education provider
Other

Partner Requests by this Organisation

No partner requests found for this organisation.

Want a partnership?

List it on our website! Click the link below and add your organisation!