Skip to main content
Blog
Blog

Animować z głową

Animacja polega na tym, aby tchnąć duszę, sens w grupę, zbiorowość, społeczeństwo, wywołać ożywienie, aktywność. (E.Limbos)

Samo słowo animacja pochodzi od słów łacińskich anima – dusza, animatio – ożywienie, animus – wigor i czasownika animo, -are, który w łacinie ma trzy znaczenia: 1) dąć, dmuchać, 2) tchnąć życie w coś, obdarzyć duszą, powoływać do życia., 3) pobudzić, dodawać odwagi, zachęcać, śmiałym czynić.  W języku francuskim słowo animer znaczy wnosić życie, dodawać siły do działania, zapoczątkować określone przedsięwzięcie, zachęcać.

  

   

Według Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL animacja  społeczna to sposób i proces:

 • kształtowania społeczności/wspólnoty (budowania relacji i więzi społecznych),
 • aktywizacji i mobilizacji społecznej ,
 • kreatywnego uruchamiania potencjału ludzi, grup i społeczności,
 • emancypacji i upodmiotowienia ludzi, grup i społeczności (zwłaszcza marginalizowanych i wykluczonych społecznie),
 • partycypacji publicznej (uzyskania wpływu na decyzje).

Jak powiedział kiedyś jeden z uczestników warsztatów dotyczących animacji społecznej: animator to nie ślepy kret wyrzucony z autobusu pośrodku nieznanej mu wsi. Powinien umieć poradzić sobie i tam, gdzie witają go z otwartymi rękami, i tam, gdzie pustkowie czy marazm.  Do tego potrzebna jest jednak solidna wiedza na temat pracy w społecznościach lokalnych oraz umiejętność wspierania, edukowania, inspirowania i motywowania, tworzenia więzi i budowania relacji. Według Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL animator to iskra społeczna, która zapala do aktywności kolejne osoby. To osoba, która mobilizuje, angażuje, inspiruje, zachęca ludzi do działania, a także ich edukuje. Co bardzo ważne – jest praktykiem. Dostrzega potencjały lokalnych środowisk, inicjuje powstawanie różnych grup społecznych, łączy je, stara się je aktywizować. Wspiera też osoby indywidualne – liderów, społeczników, inicjatorów lokalnych, którzy później przejmują część zadań od animatora. Wśród Animatorów mamy więc osoby, które pracują w Kołach Gospodyń Wiejskich, Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Kultury, stowarzyszeniach. Ale czasem są to i „zwykli” mieszkańcy, którzy próbują ożywić swoje osiedle, wieś lub dzielnicę. Pobudzają do działania młodzież, osoby niepełnosprawne czy starsze. Po pewnym czasie to te właśnie osoby przejmują inicjatywę, a animator pozostaje tylko w roli osoby wspierającej. Nie jest liderem, który robi wszystko od A do Z. Animator nie narzuca konkretnych działań, ale poznaje potrzeby, zachęca do działania, integruje grupę, pracuje z nią oddolnie.

W narzędzia pozwalające efektywnie działać w środowiskach lokalnych wyposażyć mogą Szkoły Animatorów Społecznych, które od lat z powodzeniem realizują organizacje pozarządowe, w tym Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL, Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur czy Federacja FOSa, ta ostatnia m.in. w kontekście pracy z osobami starszymi.

Szkoła Animatorów Społecznych (SAS) jest programem szkoleniowym składającym się z cyklu dwu- trzydniowych sesji szkoleniowych, umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnych, diagnozowania problemów i potrzeb, aktywizowania i mobilizowania do działania mieszkańców, tworzenia sieci współpracy - koalicji i partnerstw lokalnych, ale też projektowania zmiany społecznej, rozwoju wolontariatu, prowadzenia akcji i kampanii społecznych oraz rozwijania własnych umiejętności interpersonalnych. Koncepcja Szkoły wyrasta z potrzeby, żeby ci którzy chcą pracować w społecznościach i ze społecznościami, robili to w najlepszy możliwy sposób. Organizatorzy SAS skupiają się nie tylko na przekazaniu wiedzy i narzędzi do pracy z drugim człowiekiem czy grupą, ale również odpowiedniego podejścia do potrzeb i możliwości lokalnych społeczności. Szkolenie jest typowo warsztatowe – przy minimum teorii, maksimum praktyki- między sesjami uczestnicy dokonują diagnozy własnych grup/miejscowości, zawiązują lokalne koalicje, tworzą i realizują projekty animacyjne. Od zadań związanych z tematyką zjazdów, aż po niezliczone symulacje i dyskusje.

Szkoła Animatorów Społecznych kierowana jest do osób, które:

 • pracują w środowiskach lokalnych
 • swoją przyszłość chcą związać z animacją społeczną
 • chcą pracować z pasją jako profesjonaliści w swojej branży
 • mają dużą motywację do rozwoju osobistego
 • chcą nauczyć się, w jaki sposób efektywnie wspierać innych
 • chcą nauczyć się metod i narzędzi pracy animatora
 • chcą nauczyć się jak tworzyć i realizować projekty animacyjne
 • chcą nauczyć się jak tworzyć i wspierać partnerstwa lokalne
 • chcą rozwinąć swoje zasoby i umiejętności interpersonalne.

Ponad dwadzieścia Szkół Animatorów Społecznych zrealizowanych na Warmii i Mazurach doprowadziło do powstania silnego środowiska animatorów i animatorek skupionych w Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur.  To z kolei przełożyło się na wiele projektów społecznych (najczęściej o charakterze edukacyjnym) w środowiskach miejskich i wiejskich.  Mądrzy animatorzy i animatorki to mądre zmiany w społecznościach lokalnych. Uczestnik SAS miał rację: animator to nie ślepy kret wyrzucony z autobusu pośrodku nieznanej mu wsi.


Monika Hausman-Pniewska – trenerka i animatorka, od wielu lat związana z sektorem pozarządowym i edukacją dorosłych, zwłaszcza tą pozaformalną i nieformalną, w działaniu. Jest członkinią zarządu Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Pracuje w Federacji Organizacji  Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa w Olsztynie. Ambasadorka EPALE.

    

Interesujesz się edukacją osób ze specjalnymi potrzebami? Zajmujesz się animacją społeczną?A może koordynujesz działania wolontariuszy? Szukasz inspiracji, sprawdzonych metod i niestandardowych form?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

             

Zobacz także:

Nagranie Webinarium EPALE: Kiedy czuję, że się edukuję? O animowaniu społeczności lokalnych

Jak się nauczyć człowieka starszego? Zrozumienie przez docenienie.

Edukacja w konsultacjach

JOBfirma, jako edukacyjne narzędzie inkluzji społecznej

JAK UCZY SIĘ SPOŁECZNOŚĆ? OBSZARY REWITALIZOWANE

Przychodzi dorosła osoba do doradcy zawodowego

Pociąg do Niemiec

Zagrajmy w domowy budżet

Login (1)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

EPALE Discussion: News media literacy for adults – why is it important right now?

Share your views with regards to news media literacy for adults!

More

Pre-school education and parental cooperation during the Covid-19 crisis period. How important actually is this cooperation?

Lockdown, State of emergency, and restrictions have imposed new obligations on each individual. Families with children in pre-primary and primary schools are particularly concerned.

More

Creative resources to facilitate local communities

Local communities' heart and soul are originated from common activities, traditions and trust. Facilitating the people's common sense and keep the common value are strongly connected to community centres, libraries, where people come together and having, doing, feeling things together. In 2020, as a result of the COVID-19, this background, the beating heart of the communities stopped working and since then, they have been struggling with difficulties to maintain the wellbeing of people on the local level.

More