News
News

Европейската политика за учене на възрастни с хоризонт до 2030 година

В ресурсния център на EPALE Националното звено за подкрепа осигури достъп на български език до Резолюцията на Съвета относно Новата европейска програма за учене на възрастни 2021-2030 г.

Документът е одобрен от Съвета (Образование, младеж, култура и спорт) на заседание, проведено на 29-30 ноември 2021 г. Програмата очертава важни перспективи за държавите-членки и за общия сектор за учене на възрастни. Времевият хоризонт на Програмата обхваща периода между 2021 и 2030 година.

Новите основни приоритетни области на Програмата гарантират непрекъснатост на работата и по-нататъшно развитие на ученето за възрастни. Петте приоритета, определени до 2030 г. са:

  1. Управление;

  2. Осигуряване и използване на възможностите за учене през целия живот;

  3. Достъпност и гъвкавост;

  4. Качество, равнопоставеност, приобщаване и успех в ученето за възрастни;

  5. Екологичен и цифров преход.

Нов акцент в Програмата са основните знания, умения и компетентности. Във връзка с Препоръката на Съвета относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните (2016 г.) е посочено, че за да подобрят основните си умения, които са условия за напредък, нискоквалифицираните, безработните и уязвимите групи, се нуждаят от допълнително внимание и подкрепа.

Програмата е фокусирана и върху нова култура на ученето. Култура, която да наблегне на значението на основните умения за всички и на непрекъснатото придобиване на необходимите знания, умения и компетентности на всички равнища. Тази нова култура ще се развива в контекста на формалното, неформалното и информалното учене през целия живот. Подчертано е значението на формирането на нагласи за учене през целия живот. Чрез тях личността ще се адаптира по-добре към новите обстоятелства и ще развива уменията си.

Ученето за възрастни е определено като стратегически приоритет. Тази негова значимост произтича от новата Стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование.

Ученето на възрастни е определено като по-необходимо от всякога, поради следните предизвикателства:

  • възстановяването от кризата с COVID-19;
  • необходимостта от устойчивост;
  • променящите се потребности на пазара на труда;
  • несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда;
  • екологичния и цифровия преход, както и поради постоянния висок процент възрастни в Европа, които са с ниско равнище на основни знания, умения и компетентности.

Програмата отправя силен призив да се обмислят стимули за премахване на пречките пред участието в ученето на възрастни от всички целеви групи. По-конкретно са посочени някои от следните пречки: липсата на време за учене, ниските основни умения, ниските професионални умения, недостъпността, ниските нива на мотивация и отрицателните нагласи към ученето.

Login (2)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write an article ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Latest Discussions

How can we make volunteering in prison a learning experience?

Learning in prison is a long-debated topic for the correctional context and people working/residing in prisons. But what about adults coming from the community, with the intent of volunteering. What kind of learning experiences are we offering them? How are we promoting prisons as a place of learning for the whole community?

More

BOX OF OUR MEMORIES (BooM) PROJECT: PROMOTING THE ROLE OF MUSEUMS AND ARCHIVES IN SUPPORTING REMINISCENCE ACTIVITIES FOR PEOPLE WITH DEMENTIA

Box of our Memories – Adult Education Caring for Memory Loss‘ (BooM) is an Erasmus+ project aimed to improve the availability of reminiscence-based, digital, informal adult education interventions for seniors. The project aims to do this by extending the necessary knowledge, skills and competences for adult educators working in diverse fields from informal carers and family members, to volunteers and educational staff working in museums and archives.

More