Skip to main content
Resource Details
Resource

Public–private partnerships for skills development

Systémy odborného vzdelávania a prípravy na celom svete vytvárajú rôzne formy spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom zabezpečiť nadobúdanie odborných zručností u mladých ľudí a dospelých pre ich efektívne uplatnenie na pracovnom trhu.

Jednou z foriem spolupráce pri poskytovaní odborného vzdelávania sú aj verejno-súkromné partnerstvá zamerané na rozvoj zručností. Správa Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie (ETF) s názvom Verejno-súkromné partnerstvá pre rozvoj zručností: Perspektíva riadenia - zväzok I. Tematický prehľad vychádza z 23 prípadových štúdií a poskytuje prehľad príkladov verejno-súkromných partnerstiev. Objasňuje, čo je verejno-súkromné partnerstvo v tejto oblasti, ako funguje a skúma podmienky potrebné na jeho formovanie a udržateľnosť.

Dôkazy z prípadových štúdií ukazujú, že verejno-súkromné partnerstvá v oblasti zručností sú zmysluplné, ak sa zameriavajú na výsledky - prinášajú výhody učiacim sa - a riešia potenciálne riziká, ktoré sú spojené s akoukoľvek formou spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.

Resource Details
ISBN
ISBN 978-92-9157-727-9
Resource author
European Training Foundation
Type of resource
Studies and Reports
Country
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!