Skip to main content
Resource Details
Resource

Embracing a culture of lifelong learning – vízia o kultúre celoživotného učenia

Správa Inštitútu pre celoživotné vzdelávanie UNESCO uvádza, že vytvorenie globálnej kultúry celoživotného učenia bude kľúčom k riešeniu výziev, ktorým aktuálne ľudstvo čelí (od klimatickej krízy po technologické a demografické zmeny, vrátane krízy spôsobenej pandémiou COVID-19).

Správa, na ktorej sa podieľalo 12 významných odborníkov z rôznych disciplín a krajín, odráža možný prínos celoživotného učenia pri transformácii celej oblasti vzdelávania a pri vytváraní udržateľnejšej, zdravšej a inkluzívnejšej budúcnosti. Predstavuje tiež víziu celoživotného učenia s vlastnými hodnotami a zásadami. Medzinárodné spoločenstvo vyzýva k tomu, aby vzdelávanie vnímalo ako niečo, čo je hodnotné nielen pre jednotlivcov ale aj pre celú spoločnosť a aby uznalo celoživotné učenie za nové ľudské právo.

Podľa David Atchoarena, riaditeľa Inštitútu pre celoživotné vzdelávanie UNESCO „ sa nachádzame v období, ktoré sa vyznačuje nadmerným zameraním na odborné a kvalifikačné dimenzie celoživotného učenia. Uznanie zložitosti a viacrozmerného charakteru výziev, ktorým ľudstvo čelí, si vyžaduje obnovenie holistickej vízie celoživotného učenia. Keďže v budúcnosti očakávame ďalšie výzvy v súvislosti so zmenami podnebia, demografickými zmenami a podstatnou transformáciou na trhu práce v dôsledku štvrtej priemyselnej revolúcie, bude sa musieť celoživotné učenie posunúť v politickom programe ďalej, nad rámec oblastí vzdelávania a politiky trhu práce. “

Správa definuje hlavné črty prostredia potrebného na to, aby sa celoživotné učenie stalo hlavnou zásadou politiky vzdelávania a ponúkalo ľuďom príležitosti vzdelávať sa počas celého života bez ohľadu na svoj pôvod alebo kontext. Analyzuje hlavné problémy, ktoré v súčasnosti brzdia celoživotné učenie a popisuje, čo je potrebné uroniť, aby sa tieto problémy zmenili na príležitosti.

Správa stanovuje 10 kľúčových posolstiev, z ktorých každé je rozhodujúce pre vytvorenie kultúry celoživotného učenia:

  1. uznať holistický charakter celoživotného učenia,
  2. podporovať transdisciplinárny výskum a medzisektorovú spoluprácu pre celoživotné učenie,
  3. zaradiť zraniteľné skupiny do jadra programu celoživotného učenia,
  4. uznať, že celoživotné učenie rozvíja blaho spoločnosti,
  5. zaistiť väčší a spravodlivý prístup k technológii vzdelávania,
  6. transformovať školy a univerzity na inštitúcie celoživotného vzdelávania,
  7. uznať a podporovať kolektívny rozmer učenia,
  8. podporovať miestne iniciatívy celoživotného učenia vrátane učiacich sa miest,
  9. prepracovať a oživiť vzdelávanie na pracovisku,
  10. uznať celoživotné učenie ako ľudské právo.

Správa na uskutočnenie tejto vízie ponúka konkrétne akčné body a navrhuje vybrané politické opatrenia.

 

Resource Details
ISBN
978-92-820-1239-0
Resource author
UNESCO Institute for Lifelong Learning
Type of resource
Studies and Reports
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!