Skip to main content
Resource Details
Resource

Validointi vapaaehtoistoiminnassa. Selvitys vapaaehtoistoimijoiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tuloksista ja vaikutuksista

Vapaaehtoistoiminnasta saa osaamista, ja tämän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on jo kehitetty monenlaisia työkaluja.

Kuva: Kokoustamista Bemmelissä, Alankomaissa huhtikuussa 2019. Eeva Jerosen kuvapankki.

Vapaaehtoistoiminnasta saa osaamista, ja tämän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on jo kehitetty monenlaisia työkaluja. Tästä ollaan yksimielisiä. Kuitenkin sosiaalisen osallisuuden kokemukseen liittyvän epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittu osaaminen on yhä heikosti tunnustettua formaalissa koulutuksessa ja työmarkkinoilla. Tästä syystä olemme selvittäneet, miten vapaaehtoiset itse sekä vapaaehtoistoimintaa ylläpitävät organisaatiot ovat voineet hyödyntää osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen prosessin tuloksia - vai onko niitä pystytty hyödyntämään lainkaan.

Selvityksen on tehnyt eurooppalainen yhteistyöhanke “Improving Validation in the Voluntary Sector” (ImproVal), jossa toimii kumppaneita viidestä Euroopan maasta (Suomi, Alankomaat, Belgia, Saksa, Slovakia). Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tietoa Euroopan unionin alueella tehdystä työstä, jossa on keskitytty vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen validointiin.

Selvityksen tiedot on koottu vapaaehtoisille ja organisaatioille suunnatuin kyselyin sekä asiantuntijahaastatteluin. Niiden pohjalta olemme havainneet validointityökalujen käytössä sekä hyötyjä että myös heikkouksia.

Huomasimme esimerkiksi, että vapaaehtoiset ja vapaaehtoisorganisaatiot kokevat osaamisen täsmällisen määrittelemisen ja taitojen itsearvioinnin vaikeaksi. Myös muut tekijät, kuten ajanpuute, estävät osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin eri vaiheiden toteuttamista sekä organisaatioiden että vapaaehtoisten näkökulmasta.

Selvityksessä huomasimme myös, että validointityökalujen käytön tarpeet vaihtelevat paljon ja ne voivat jopa olla toisilleen vastakkaisia. Vapaaehtoistoimijat alkavat käyttää validointityökaluja ensisijaisesti parantaakseen työllistymismahdollisuuksiaan, mutta vain harva organisaatio mainitsi, että hyödyntäisi validointityökalua vähentääkseen työttömyyttä. Vapaaehtoistoimijoita osaamisen validointi kiinnostaa henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun takia (voimaantuminen, motivaatio, työllistyvyys), ja tämä hyödyttää myös organisaatiota (vapaaehtoisten rekrytointi ja sitouttaminen sekä maine). 

Validointiprosessien lopputuotokset vaihtelevat kovasti työkalusta toiseen. Tämän vuoksi validoinnin tulokset ovat keskenään huonosti vertailtavissa, ja osaamiselle saatua tunnustusta on vaikea hyödyntää oman organisaation ulkopuolella paikallisesti, kansallisesti tai muualla Euroopassa. 

Tarvitaan yhä työtä, jotta epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankittu osaaminen saa täyden tunnustuksen yhteiskunnan eri alueilla. Välttämättä tarvitaan myös lisää aitoa halua tunnistaa vapaaehtoistyössä hankittua osaamista.

Suosittelemme mm., että osaamisen validointiin käytettävien työkalujen tuotoksia yhdenmukaistetaan, tiedotetaan tehokkaammin olemassa olevien validointityökalujen olemassaolosta, käyttötavoista ja käytön hyödyistä, panostetaan vapaaehtoisten kanssa työskentelevien vertaisohjaajien, mentorien, opinto-ohjaajien ja koordinaattorien koulutukseen sekä tuodaan voimakkaammin esille digitaalisten osaamisen tunnustamisen menetelmien hyödyt.

Tämä on tiivistelmä artikkelista, jonka voit lukea kokonaisuudessaan englanniksi ImproVal-hankkeen verkkosivuilla täältä.

Englanniksi tiivistelmän löydät täältä.  

 

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Resource Details
Resource author
Jens Aichinger, Karl-Heinz Gerholz, Leonie Weigt, Guus Bremer, Jo Peeters, Pauline Boivin, Eeva Jeronen, Lotta Pakanen, Ida Adolfová, Alžbeta Brozmanová Gregorová, Mária Joklová
Type of resource
Studies and Reports
Publication Date
Language of the document
Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!