Skip to main content
Event Details
16 Nov
2020

Facilitátori virtuálneho vzdelávania

Remote Event

Situácia posledných mesiacov nás naučila veľa o zdraví, bezpečnosti, ľudskosti a súdržnosti vo všetkých oblastiach nášho pracovného aj osobného život nevynímajúc oblasť vzdelávania na všetkých jej úrovniach. 

Nízka, či dokonca žiadna ponuka online/virtuálneho vzdelávania takmer vo všetkých typoch škôl, vo formálnom, neformálnom či informálnom vzdelávaní nás postavila pred nečakanú situáciu. 

Učitelia, lektori a tréneri boli nútení zmobilizovať všetky dostupné zdroje a prijať ďalšie roly, ktoré sú pri priamej výučbe v triede integrálnou súčasťou ich práce. Vo virtuálnom prostredí, kde hlavným médiom prenosu sú IKT je však omnoho náročnejšie mapovať a riadiť náladu a situáciu v skupine, manažovať jej dynamiku a vlastne učiť sprostredkovane cez médium, ktoré úprimne povediac nie vždy funguje dokonale a je prístupné pre všetkých v požadovanej kvalite. 

Náš aktuálny medzinárodný ERASMUS+ projekt, FAVILLE – facilitátori virtuálneho vzdelávania, prišiel, zdá sa, v správny čas. Uvedomujúc si nevyhnutnosť poznať a v správnej chvíli použiť správny facilitačný nástroj, nikdy by sme asi neboli viac pripravení a otvorení zlepšiť svoje schopnosti a zvýšiť efektivitu našich online hodín, prednášok a kurzov. 

V časovom bloku (1 - 1.5h), ponúkame predstavenie (nielen) nášho aktuálne prebiehajúceho projektu FAVILLE a jeho hlavných výstupov, ale v prípade Vášho záujmu aj ďalšie naše projekty. Predstavíme rolu facilitátora virtuálneho vzdelávania a jeho prínos: podnecuje, motivuje, podporuje účastníkov virtuálneho vzdelávania, ich vzájomnú komunikáciu a tímovú prácu. Takisto zabezpečuje, aby sa všetci účastníci zapájali do vzdelávacích aktivít, a to prostredníctvom rôznych motivačných techník. 

ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj vzniklo v roku 1998 ako mimovládne, nepolitické a dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb, ktoré podporuje rozvoj a poskytuje celoživotné vzdelávanie, podporuje výskumné a vývojové kapacity, buduje vzťahy medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou Zameriava sa predovšetkým na tvorbu a príprava politicky a administratívne nezávislých scenárov vývoja, analýz a štúdií pre subjekty verejnej správy, mimovládneho aj podnikateľského sektora, návrhy a podporu implementácie rozvojových plánov, programov a projektov ako príspevok k sociálnemu a ekonomickému rozvoju Slovenska, pričom sa sústreďujeme najmä na košický región a periférne, znevýhodnené oblasti a sociálne skupiny, rozvoju vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií hlavne prostredníctvom poskytovania celoživotného vzdelávania, posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou s využitím slovenských, ako aj zahraničných skúseností a kontaktov, podporu a rozvoj ľudskej a inštitucionálnej kapacity pre všetky typy subjektov. 

Event Details
Status
As planned
Event type
Professional development event
Event website
EU project nr.
2019-1-SK01-KA204-060 711
Organiser type
Other event
Organiser name
ASTRA - združenie pre inováciu a rozvoj
Letná 27, 043 14 Košice
Contact details
E-mail: astra@astra-ngo.sk
Tel: +421 918 367 145
Target group
Academics, students, researchers in andragogy
Attending fee
Off

Login or Sign up to join the conversation.

Have an event in mind?

Don’t hesitate to do so! Click the link below and suggest an event now!

Latest Discussions

What kind of job description for an adult education centre manager?

It is lonely at the top of an adult education centre. This feeling is not formulated in the job description for the position of manager of an adult education centre.
This is a call to share your job description - whatever the format is- and an invitation to share feelings about loneliness, or others, at the top of an adult education centre.

More

Say No to Substance!

The main objective of the project was to increase the competence of youth workers in preventing addiction.
Specific objectives of the project were:
To inform youth workers about counseling for adolescents and addiction illness and monitoring young people at risk.
To reduce trial, start and use rates of drug in partner regions.
To teach youth workers ways of early intervention in risk groups.
To increase cooperation between local and transnational institutions on substance addiction prevention.

More