European Commission logo
Δημιούργησε λογαριασμό
Resource Details
ΠΟΡΟΣ

Oι ευρωπαϊκές πολιτικές για τις ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ανάγνωση, γραφή, απλοί αριθμητικοί υπολογισμοί και χρήση υπολογιστή: πρόκειται για πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα, εφαρμόζοντας τις βασικές μας δεξιότητες στην πράξη, τις περισσότερες μάλιστα φορές χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε.  Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό προκειμένου να είναι τα άτομα καλύτερα προετοιμασμένα για τις αλλαγές που συντελούνται στις αγορές εργασίας και για την ενεργό συμμετοχή τους ως πολιτών σε όλο και περισσότερο ποικιλόμορφες, ψηφιακές και παγκόσμιες κοινωνίες. Αυτό όμως δεν είναι απλό για όλους. Για σχεδόν 70 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη, τέτοιες απλές εργασίες που άλλοι θεωρούν ως δεδομένες, παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες. Για τους ανθρώπους αυτούς, είτε είναι εργαζόμενοι, άνεργοι ή οικονομικά ανενεργοί, η νέα πρωτοβουλία της ΕΕ «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων», είναι ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, καθώς περιλαμβάνει χαρτογράφηση και αναγνώριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που ήδη διαθέτουν· τους προσφέρει περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση και, τελικά, τους οδηγεί στην απόκτηση νέων προσόντων.

Η Σύσταση «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων: Νέες ευκαιρίες για ενηλίκους» Διαδρομές αναβάθμισης (Upskilling Pathways - New opportunities for adultsεκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 από το Συμβούλιο της ΕΕ. Πρόκειται για μία από τις κύριες νομοθετικές προτάσεις της «Νέας ατζέντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη» (New Skills Agenda for Europe). Η αρχή ότι κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων, έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση αποτελεί μία από τις 20 βασικές αρχές που προτείνονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (2017). Έως το 2018, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ κλήθηκαν να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες εθνικές δομές και να προβλέψουν ρυθμίσεις έτσι ώστε οι «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων» να γίνουν πραγματικότητα. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί σε στενή συνεργασία με όλους τους συντελεστές που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των ενηλίκων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στήριξη μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του προγράμματος Erasmus+, ενώ διευκολύνει την αμοιβαία μάθηση και τις ανταλλαγές για την επιτυχή εφαρμογή της πρωτοβουλίας.

Όσον αφορά σε δεξιότητες τεχνολογικού αλφαβητισμού, περίπου 170 εκατομμύρια άνθρωποι ή το 44% των ενήλικων Ευρωπαίων έχουν χαμηλές ή καθόλου ψηφιακές δεξιότητες (2017). Παράλληλα, το ψηφιακό χάσμα που αρχικά αφορούσε την πρόσβαση σε υπολογιστές και ψηφιακές υποδομές, έχει εξελιχθεί σε ένα χάσμα μεταξύ εκείνων που έχουν και εκείνων που δεν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιμοποιούν και να επωφελούνται από το Διαδίκτυο. Σε σχέση με την Κύπρο, η Διεθνής Έρευνα Δεξιοτήτων Ενήλικων (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult of Competencies) έδειξε ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις Κύπριους δεν έχει εμπειρία ή βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό διεθνώς και ευρωπαϊκά, το οποίο φτάνει το 14% και 15%, αντίστοιχα. Η  πλειοψηφία του ενήλικου πληθυσμού της Κύπρου, που δεν έχει εμπειρία ή βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, είναι άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 55-65 ετών.

Με βάση τα πιο πάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ομάδας Εργασίας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (2015-2016), στο πλαίσιο της προώθησης του Στρατηγικού Πλαισίου ‘Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020’ σημειώνει ότι η βασική πρόκληση για τις πολιτικές του τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι να διασφαλιστεί  ότι το πλήρες δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών χρησιμοποιείται για τη μάθηση και ότι η αποτελεσματική η ψηφιακή μάθηση γίνεται δυνατή μέσω συστηματικής και ολιστικής αλλαγής. Σημειώνεται ότι η  Ψηφιακή Ικανότητα δεν περιλαμβάνει μόνο τη δυνατότητα χρήσης των εργαλείων, αλλά τη χρήση με σύνεση και ασφάλεια και με κριτική σκέψη. Παράλληλα, η κοινωνική συμμετοχή και η διά βίου μάθηση συνδέονται ολοένα και περισσότερο με την πρόσβαση σε πόρους που διατίθενται στο Διαδίκτυο.

Η έρευνα καλών πρακτικών στα Κράτη Μέλη έχει δείξει ότι τα πιο κάτω τέσσερα δομικά στοιχεία είναι απαραίτητα ώστε οι ΤΠΕ να εφαρμοστούν αποτελεσματική στην εκπαίδευση των ενηλίκων: υποδομή, περιεχόμενο, όραμα και τεχνογνωσία. Με αυτό τον τρόποι η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίες και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση θα είναι αποτελεσματική, στοχευμένη και ελεγχόμενη. Το μοντέλο ‘4in Balance’ που περιλαμβάνει τα πιο πάνω δομικά στοιχεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια συνεκτική στρατηγική που να καθοδηγεί  τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης των ενηλίκων, έτσι ώστε ο τομέας να μπορέσει με τη σειρά του να συμβάλει καλύτερα στην ενδυνάμωση των ενήλικων εκπαιδευόμενων στη χρήση των ΤΠΕ και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ).

 

Τέλος, τα βασικά μηνύματα κλειδιά για τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και τους φορείς χάραξης πολιτικής ως προς την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1. Οι ενήλικες σήμερα χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες.

2. Οι ψηφιακοί πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

3. Οι ΤΠΕ μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στην κατάκτηση του ψηφιακού γραμματισμού.

4. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων παραμένει ο βασικός παράγοντας επιτυχημένης διδασκαλίας και μάθησης.

5. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να ακολουθήσουν μια στρατηγική προσέγγιση για την παροχή ολοκληρωμένων βασικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με τις ΤΠΕ, προκειμένου να μετριάσουν τις προκλήσεις της ψηφιακής ένταξης και της κοινωνικής συνοχής. 

Οι πιο πάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται στην σχετική παρουσίαση στο πλαίσιο του Συνεδρίου για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων για τα έτη 2017-2019, σε συνεργασία με την Πλατφόρμα EPALE. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία.

 

 

Resource Details
Συγγραφέας του πόρου
Νικολέττα Ιωάννου
Είδος πόρου
Άλλο
Χώρα
Κύπρος
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γλώσσα εγγράφου
Ελληνική
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!