Resource Details
ΠΟΡΟΣ

Νέα εργαλεία για την οικοδόμηση μιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς

 

Tofie_logo

Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς προάγει τα μαθησιακά περιβάλλοντα εντός των οποίων η διαφορετικότητα επέχει εξέχουσα θέση και οι σπουδαστές μαθαίνουν να σέβονται και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Καλούμαστε να αναπτύξουμε και να σχεδιάσουμε τα σχολεία μας, τα πανεπιστήμια, τις τάξεις διδασκαλίας, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι σπουδαστές να μαθαίνουν και να συμμετέχουν από κοινού. Η συνύπαρξη ατόμων με αναπηρίες με άτομα χωρίς αναπηρίες στις τάξεις βοηθά όλους τους μαθητές να ξεδιπλώσουν τις δεξιότητές τους και να κοινωνικοποιηθούν με τρόπο φυσικό.

Τα ινστιτούτα κατάρτισης, οι κοινότητες και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στην προαγωγή ενός κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας, εγκαταλείποντας το μοντέλο που εγείρει περισσότερα εμπόδια για τα άτομα με αναπηρίες από την ίδια τη φύση του προβλήματος που αυτά αντιμετωπίζουν. Το νέο μοντέλο δεν θα συμπεριλάβει την επιβλαβή φιλολογία σύμφωνα με την οποία οι αναπηρίες είναι κάτι το αρνητικό, κάτι που θα πρέπει να γιατρέψει ή να κρύψει κανείς. Αντίθετα, οι αναπηρίες θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μια άλλη πλευρά της νευροποικιλότητας, οι οποίες θα πρέπει να λάβουν τη θέση που τους αρμόζει και να αποτελέσουν αντικείμενο συμπερίληψης. Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς διεκδικεί τη θέση της ανάμεσα στην εκπαίδευση με αποκλεισμούς (συμμαθητές σε διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα) και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση (συμμαθητές στο ίδιο κτίριο αλλά π.χ. σε διαφορετικές τάξεις) προτάσσοντας το δικαίωμα όλων για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις ατομικές δεξιότητές τους και να εστιάσουν στους κατάλληλους στόχους σε περιβάλλον διαφορετικότητας. Τα οφέλη που κομίζει η διαφορετικότητα, όταν αυτή υπάρχει σε μεγάλο βαθμό, συνιστούν ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, δημιουργικότητα που πηγάζει από την ίδια τη διαφορετικότητα ως πηγή έμπνευσης και πρόσθετη εκπαιδευτική στήριξη. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η διαφορετικότητα είναι επωφελής για την κοινωνία, καθώς προάγει τη συμμετοχή στα κοινά, την απασχόληση και τoν κοινωνικό βίο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 50% των παιδιών με αναπηρίες δεν πηγαίνει στο σχολείο, με το αντίστοιχο ποσοστό να ανέρχεται στο 13% στα παιδιά χωρίς αναπηρίες1. Οι φραγμοί με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρίες κυριαρχούν, ενώ είναι αναγκαίο να καταβληθεί προσπάθεια για τη διασφάλιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων. Ο αποκλεισμός των ατόμων βάσει της αναπηρίας που αντιμετωπίζουν είναι βαθύτατα άδικος και οδηγεί σε απώλεια δεξιοτήτων, γεγονός που λειτουργεί σε βάρος τόσο του ατόμου όσο και της κοινωνίας. Η έλλειψη ομοφωνίας και η γενικότερη αδράνεια συνιστούν συνήθη εμπόδια στην προσπάθεια επίτευξης μιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ενώ η πρόοδος που σημειώνεται στην οικοδόμηση μιας εκπαίδευσης ίσων ευκαιριών και χωρίς αποκλεισμούς είναι αργή. Σε επίπεδο σχολικού περιβάλλοντος, είναι αναγκαίο να υπάρξει κατάρτιση των εκπαιδευτών, ανακαίνιση των κτιρίων και να διατεθεί στους μαθητές προσβάσιμο υλικό διδασκαλίας. Σε επίπεδο κοινότητας, ο στιγματισμός και οι διακρίσεις πρέπει να εξαλειφθούν, ενώ οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν για τα οφέλη της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Σε εθνικό επίπεδο, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία και τις πολιτικές με τους ανωτέρω στόχους, ενώ θα πρέπει να συλλέγουν και αναλύουν σε τακτική βάση δεδομένα προκειμένου να είναι βέβαιες ότι προσφέρονται στους μαθητές αποτελεσματικές υπηρεσίες. Αυτά τα βήματα είναι κρίσιμης σημασίας για την αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών και προκειμένου να γίνει αντιληπτό από όλους ότι η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς ενέχει ζωτική θέση στο πλαίσιο μιας υγιούς κοινότητας, καθώς και ότι ο κάθε ένας ξεχωριστά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία.

Το σχέδιο «Εργαλεία για μια Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς» (“Tools for Inclusive Education” - ToFIE) έχει ως στόχο να εξοπλίσει τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς με τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες για την είσοδο των μαθητών που φοιτούν σε τάξεις με άτομα με ειδικές ανάγκες στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του σχεδίου δεν εφαρμόζονται οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας, οι οποίες δεν αναγνωρίζουν ή δεν διαθέτουν την ικανότητα να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Το σχέδιο επιδιώκει να δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον ανοικτό στη διαφορετικότητα που στηρίζεται σε ικανότητες υψηλού επιπέδου των εκπαιδευτικών. Το σχέδιο ToFIE θα βελτιώσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των εκπαιδευτών κάθε κλάδου στις μαθησιακές διαταραχές, θα προάγει την επαγγελματική τους ανάπτυξη και θα τους παράσχει εργαλεία, τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν εντός εκπαιδευτικού πλαισίου. Μέσα από μια κοινή προσπάθεια, οι εταίροι του έργου (Laurea University, Βάνταα, Φιλανδία, Creative Learning Programmes Ltd., Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, European Education and Learning Institute, Κρήτη, Logopsycom, Μονς, Βέλγιο, University of Pitesti, Ρουμανία, INCOMA, Σεβίλλη, Ισπανία) θα δημιουργήσουν ένα μάθημα που έχει ως στόχο να προάγει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών, να βελτιώσει την ποιότητα της υποστήριξης που προσφέρουν στους μαθητές, και να αυξήσει την κοινωνική ένταξη των μαθητών με μαθησιακές διαταραχές.

Σύμφωνα με έρευνες που διεξήγαγαν οι εταίροι, ενώ παρατηρήθηκε υψηλός αριθμός μαθητών με αναπηρίες, τα άτομα αυτά χαίρουν περιορισμένης κάλυψης από πολιτικές και προσαρμογές. Το σχέδιο «Εργαλεία για μια Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς» επιδιώκει να το αλλάξει αυτό και να εντάξει σύγχρονες, δυναμικές και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακές διεργασίες σε ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών πλαισίων, δίνοντας μια νέα στροφή στην υπάρχουσα νοοτροπία, η οποία θα είναι πλέον προσανατολισμένη σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς με σεβασμό προς το άτομο.

Για να βελτιώσει περαιτέρω τις ικανότητες των εκπαιδευτών, το μάθημα που θα καταρτιστεί έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως εργαλείο έμπνευσης, ενώ θα περιλαμβάνει επίσης νέες μεθόδους, βέλτιστες πρακτικές και πολλά άλλα «όπλα» που θα ενταχθούν στη φαρέτρα της οικοδόμησης μιας πραγματικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν σε ευρύ φάσμα εταίρων με στόχο να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους και να διασφαλισθεί η υποστήριξη σε όσο το δυνατό ευρύτερο αριθμό αποδεκτών.

Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς δεν είναι πλήρως αποδεκτή από τα σχολεία του κανονικού εκπαιδευτικού συστήματος με αποτέλεσμα να παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της περιθωριοποίησης της άδικης μεταχείρισης των μαθητών με αναπηρίες. Ωστόσο, τα υψηλού επιπέδου αποτελέσματα που κομίζει για όλους η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι δύσκολο να εξακολουθεί κανείς να τα παραβλέπει. Βελτιώνοντας το επίπεδο των ικανοτήτων των εκπαιδευτών, εργαλεία όπως το σχέδιο ToFIE ευελπιστούν να οδηγήσουν σε ένα μέλλον χωρίς αποκλεισμούς, βασισμένο στην αριστεία και την αμεροληψία.

https://www.unicef.org/education/inclusive-education

Resource Details
Συντάκτης(-ες) πόρου
CLP, UK
Είδος πόρου
Άρθρα
Χώρα
Scotland
Ημερομηνία δημοσίευσης
Login (1)

θέλετε να αλλάξετε γλώσσα?

Το παρόν έγγραφο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες. Παρακαλώ διαλέξετε γλώσσα πιο κάτω.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!