Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Evidence & Research

Τι στοιχεία και πορίσματα ερευνών υπάρχουν για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη;

What research and evidence is there about adult learning in Europe?

Policy and provision for adult learning needs to be based upon evidence about what is effective. The European Commission helps by commissioning research and by disseminating the latest information to policymakers and stakeholders.

Analysis of the effectiveness of adult learning policies

The European Commission published a study bringing together the latest evidence about the key success factors that make adult learning policies effective. It includes a framework for analysing policies and guidance to Member States on developing and monitoring effective adult learning policies. This is the basis for the EPALE Policy Analysis Tool, designed to help policy makers assess their adult learning policies and provision, and make improvements where necessary.

The situation of adult education and adult learning varies significantly between the different Member States of the European Union. The European Commission has commissioned this series of in-depth reports about the situation of adult learning in each country. The findings from these 28 reports have been systhesised into a report that identifies at the main trends and challenges facing the adult learning sector across the whole EU.

The Survey of Adult Skills

The European Commission contributes to PIAAC(link is external)’s Survey of Adult Skills organised by the OECD(link is external). The survey provides real data about the skills of adults in 40 countries across the globe. It shows that a very high proportion of adults in Europe struggle with basic skills like literacy, numeracy and digital skills.

Other useful research on adult learning

Here are some links to other research and studies relevant to adult learning, which the EC has commissioned:

Adult Learners in Digital Learning Environments

The study describes the current state-of-play in the use of ICT-enhanced learning, including OER, in adult education, across different countries. It describes the many benefits of using ICT in adult learning, and provides recommendations to policymakers, learning providers and learners about making the best use of ICT.

Adult Education and Training in Europe – widening access to learning opportunities

The publication uses a range of indicators to describe in detail the adult education and training policies and provision in EU countries, with a focus on the most vulnerable groups of adult learners, in particular those lacking basic skills or with low level or no qualifications.

Financing the adult learning sector

The study analyses the different approaches to funding adult learning in a number of EU countries, compared with other parts of the world. It examines different sources of finance and different kinds of funding instruments and makes recommendations to policymakers.

Opening Higher Education to Adults

The study uses examples of good practice from 15 countries to examine ways in which higher education can be made more flexible and therefore more accessible to people later in life.

Key competences for adult learning professionals

The study is based on an analysis of good practice in several countries. It identifies the key competences required by different professionals working in the adult learning sector, including not only teaching, but also management and programme development. The study can be used to develop competence profiles adult education staff.

Continuing Vocational Education and Training in Europe – the way ahead

This publication synthesises recent research on Continuing Vocational Education and Training (CVET). It analyses how CVET contributes to economic and social policy objectives, outlines major achievements in CVET practices and policies and highlights policy gaps and challenges that remain to be addressed.

Work-based learning in continuing vocational education and training: policies and practices in Europe

This publication is based on a study of medium-sized enterprises in six countries. It analyses policies and practices of work-based learning in C-VET, describes the main forms and patterns of WBL for CVET, and identifies the main advantages, needs and challenges.

Upskilling Unemployed Adults - the organisation, profiling and targeting of training provision

This review is based on reports on 33 countries. It describes the funding, governance and implementation of training interventions for unemployed adults, draws lessons about good practice, outlines the challenges encountered by training programmes and presents recommendations.

Η πολιτική και η παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία σχετικά με το τι είναι αποτελεσματικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά παραγγέλνοντας έρευνες και διαδίδοντας τις νέες πληροφορίες σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και λοιπούς ενδιαφερομένους.


Ανάλυση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια μελέτη η οποία συγκεντρώνει τα πλέον πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας που καθιστούν τις πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεσματικές. Η μελέτη περιλαμβάνει ένα πλαίσιο ανάλυσης πολιτικών και οδηγιών προς τα κράτη μέλη σχετικά με την ανάπτυξη και την παρακολούθηση αποτελεσματικών πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων. Πρόκειται για τη βάση του Εργαλείου Ανάλυσης Πολιτικών της EPALE, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αξιολογούν τις πολιτικές τους στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και την παροχή της, και να πραγματοποιούν βελτιώσεις όπου κρίνονται απαραίτητες.

Μελέτη για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων

Αναλυτικό πλαίσιο

Εργαλείο Ανάλυσης Πολιτικών της EPALEΈρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στην έρευνα για τις δεξιότητες των ενηλίκων του προγράμματος για τη διεθνή αξιολόγηση των ικανοτήτων των ενηλίκων (PIAAC), την οποία διοργανώνει ο ΟΟΣΑ. Η έρευνα παρέχει πραγματικά δεδομένα σχετικά με τις δεξιότητες των ενηλίκων σε 40 χώρες ανά την υφήλιο. Σύμφωνα με την έρευνα, ένα πολύ υψηλό ποσοστό ενηλίκων στην Ευρώπη αντιμετωπίζει δυσκολίες με βασικές δεξιότητες, όπως ο γραμματισμός, ο αριθμητισμός και οι ψηφιακές ικανότητες.

Σύνοψη της έρευνας για τις δεξιότητες των ενηλίκων

Σύνοψη της έρευνας για τις δεξιότητες των ενηλίκων


Άλλες χρήσιμες έρευνες με θέμα την εκπαίδευση ενηλίκων

Ακολουθούν σύνδεσμοι προς άλλες έρευνες και μελέτες με θέμα την εκπαίδευση ενηλίκων, τις οποίες έχει παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενήλικες εκπαιδευόμενοι σε ψηφιακά μαθησιακά περιβάλλοντα Η μελέτη περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση στη χρήση μεθόδων μάθησης με ΤΠΕ –μεταξύ των οποίων οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι– στην εκπαίδευση ενηλίκων σε διάφορες χώρες. Περιγράφει τα πολυάριθμα οφέλη της χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων και περιλαμβάνει συστάσεις προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους παρόχους μάθησης και τους εκπαιδευόμενους σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ.


Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στην Ευρώπη: διεύρυνση της πρόσβασης σε ευκαιρίες μάθησης

Σε αυτή τη δημοσίευση χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες για τη λεπτομερή περιγραφή των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και την παροχή τους στις χώρες της ΕΕ, με έμφαση στις πιο ευπαθείς ομάδες των ενήλικων εκπαιδευομένων, και ειδικότερα σε όσους στερούνται βασικών δεξιοτήτων, έχουν χαμηλό επίπεδο προσόντων ή δεν έχουν καθόλου προσόντα.


Χρηματοδότηση του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στη μελέτη αυτή αναλύονται οι διάφορες προσεγγίσεις στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ενηλίκων σε διάφορες χώρες της ΕΕ, σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου. Εξετάζονται διάφορες πηγές χρηματοδότησης και διάφοροι τύποι χρηματοδοτικών μέσων και παρέχονται συστάσεις προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.


Άνοιγμα της τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης στους ενήλικες Η μελέτη χρησιμοποιεί παραδείγματα καλών πρακτικών από 15 χώρες, για να εξετάσει τρόπους με τους οποίους η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να καταστεί πιο ευέλικτη και, επομένως, πιο προσβάσιμη στους ενήλικες αργότερα στη ζωή τους.


Βασικές ικανότητες για τους επαγγελματίες του τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων

Η μελέτη βασίζεται σε μια ανάλυση καλών πρακτικών σε διάφορες χώρες. Προσδιορίζει ποιες βασικές ικανότητες χρειάζονται διάφοροι επαγγελματίες του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, περιλαμβάνοντας όχι μόνο τη διδασκαλία, αλλά και τη διαχείριση και την ανάπτυξη προγραμμάτων. Η μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη προφίλ ικανοτήτων των ατόμων που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων.


Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη: οι προοπτικές

Η δημοσίευση αυτή συγκεντρώνει τις πρόσφατες έρευνες με θέμα τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΣΕΕΚ). Αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η ΣΕΕΚ συμβάλλει στην επίτευξη στόχων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, περιγράφει συνοπτικά τα σημαντικότερα επιτεύγματα στις πρακτικές και στις πολιτικές ΣΕΕΚ και επισημαίνει τα κενά πολιτικής και τις προκλήσεις που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμη.


Η μάθηση από τον χώρο εργασίας στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: πολιτικές και πρακτικές στην Ευρώπη

Η δημοσίευση αυτή βασίζεται σε μια μελέτη μεσαίων επιχειρήσεων σε έξι χώρες. Αναλύει πολιτικές και πρακτικές μάθησης με βάση την εργασία στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, περιγράφει τις βασικές μορφές και πρότυπα μάθησης με βάση την εργασία για τη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και προσδιορίζει τα κύρια πλεονεκτήματα, τις ανάγκες και τις προκλήσεις.


Αναβάθμιση των δεξιοτήτων άνεργων ενηλίκων: παροχή οργανωμένης,

εξατομικευμένης και στοχευμένης κατάρτισης Η επιθεώρηση αυτή βασίζεται σε εκθέσεις για 33 χώρες. Περιγράφει τη χρηματοδότηση, τη διοίκηση και την υλοποίηση παρεμβάσεων κατάρτισης για άνεργους ενήλικες, αντλεί διδάγματα σχετικά με καλές πρακτικές, περιγράφει συνοπτικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα προγράμματα κατάρτισης και παρέχει συστάσεις.