Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων;

Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων;

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Στο χρονολόγιο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πώς έχει εξελιχθεί ο ρόλος της ΕΕ στην προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων στο πέρασμα των χρόνων. Το χρονολόγιο περιλαμβάνει τα κυριότερα σημεία, όπως σημαντικές δημοσιεύσεις πολιτικής και πρωτοβουλίες.

Το έργο της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων ξεκινά με τη Συνθήκη της Ρώμης με την οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προώθησε την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση.

1957

Η ΕΕ αρχίζει να επεξεργάζεται μια πολιτική για την εκπαίδευση ενηλίκων

2000
(2002)

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει το ψήφισμά του για τη διά βίου μάθηση, στο οποίο επισημαίνει την αρχή της διά βίου εκπαίδευσης και την παροχή της σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

(2006)

Η Επιτροπή δημοσιεύει την ανακοίνωση με τίτλο «Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση», στην οποία επισημαίνεται η σημαντική συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στην απασχολησιμότητα και στην κινητικότητα, καθώς και στην κοινωνική ένταξη.

Η Επιτροπή δημοσιεύει την ανακοίνωση με τίτλο «Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση». Περιλαμβάνει ένα σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση ενηλίκων (2008–2010) το οποίο προβλέπει, για πρώτη φορά, την ενθάρρυνση κοινών προτεραιοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

2007

Το Συμβούλιο δημοσιεύει ένα ψήφισμα σχετικά με ένα ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων (ΕΘΕΕ), με το οποίο εδραιώνεται η πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πρόκειται για το κείμενο αναφοράς της ΕΕ σχετικά με την πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

2011

Ένα βασικό μήνυμα του ΕΘΕΕ είναι ότι η εκπαίδευση ενηλίκων σε όλες τις μορφές της ενισχύει την απασχολησιμότητα των εκπαιδευομένων και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στην προσωπική εξέλιξη. Η αύξηση της συμμετοχής και η παροχή της δυνατότητας σε όλους τους ενήλικες να αναπτύξουν και να ανανεώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους αποτελούν τον κύριο άξονα του θεματολογίου.

Καθορίζονται οι προτεραιότητες του ΕΘΕΕ για την περίοδο 2015–2020:

2015

διασφάλιση της συνεκτικότητας της εκπαίδευσης ενηλίκων με άλλους τομείς πολιτικής

αύξηση της προσφοράς και της αξιοποίησης της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων

διεύρυνση της πρόσβασης μέσω μάθησης από τον χώρο εργασίας, ΤΠΕ και προγραμμάτων δεύτερης ευκαιρίας

βελτίωση της διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής και της συνεχούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων.

The προτείνει τη θέσπισηεγγύησης δεξιοτήτων από τα κράτη μέλη για την αύξηση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων.

2016

Στις 19 Δεκεμβρίου, το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση με τίτλο «Διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων: νέες ευκαιρίες για ενηλίκους».Στόχος της σύστασης είναι να βοηθηθούν οι 64 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη οι οποίοι δεν διαθέτουν απολυτήριο λυκείου προκειμένου να αποκτήσουν ικανοποιητικό επίπεδο γραμματισμού, αριθμητισμού και ψηφιακών δεξιοτήτων και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε απόκτηση τίτλου κατώτερης ή ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2016

Το ΕΘΕΕ είναι μέρος του πλαισίου «ΕΚ 2020» για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η ομάδα εργασίας του πλαισίου «ΕΚ 2020» για την εκπαίδευση ενηλίκων την περίοδο 2016–2018 αναλαμβάνει δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους σχετικά με πολιτικές που μπορούν να ενθαρρύνουν περισσότερους ενηλίκους να μάθουν στον χώρο εργασίας.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν ποια μέτρα θα λάβουν για να εφαρμόσουν τις διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων.

2018