Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τι είναι το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων και πώς εφαρμόζεται;

Τι είναι το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων και πώς εφαρμόζεται;

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag
Albania
Albany flag
Belgium (FR)
Belgium flag
Belgium (NL)
Belgium flag
Bulgaria
Bulgaria flag
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag
Croatia
Croatia flag
Cyprus
Cyprus flag
Czech Republic
Czech Republic flag
Denmark
Denmark flag
Estonia
Estonia flag
Finland
Finland flag
France
France flag
Germany
Germany flag
Greece
Greece flag
Hungary
Hungary flag
Iceland
Iceland flag
Ireland
Ireland flag
Italy
Italy flag
Latvia
Latvia flag
Liechtenstein
Liechtenstein flag
Lithuania
Lithuania flag
Luxembourg
Luxembourg flag
Macedonia
Macedonia flag
Malta
Malta flag
Montenegro
Montenegro flag
Netherlands
Netherlands flag
Norway
Norway flag
Poland
Poland flag
Portugal
Portugal flag
Romania
Romania flag
Serbia
Serbia flag
Slovakia
Slovakia flag
Slovenia
Slovenia flag
Spain
Spanish flag
Sweden
Sweden flag
Turkey
Turkey flag
UK
UK flag

Το ανανεωμένο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την εκπαίδευση των ενηλίκων (ΕΘΕΕ) ορίζει τα σημεία στα οποία θα επικεντρωθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία στις πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων για την περίοδο έως το 2020. Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2011. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι, αν και όλοι οι ενήλικες πρέπει να ενισχύουν τακτικά τις προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητές τους, η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο των εθνικών συστημάτων διά βίου μάθησης. Η συμμετοχή των ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα παραμένει χαμηλή. Για να γίνει αποτελεσματικότερη η εκπαίδευση ενηλίκων χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια.

 

Μεταξύ των ζητημάτων για τα οποία πρέπει να αναληφθεί δράση σύμφωνα με το θεματολόγιο είναι τα εξής: αύξηση των δυνατοτήτων πρόσβασης σε ευέλικτη, υψηλής ποιότητας μάθηση για όλους τους ενήλικες οποτεδήποτε στη ζωή τους· ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων με έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα· συνειδητοποίηση του ότι η μάθηση αποτελεί διά βίου εγχείρημα· ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων διά βίου καθοδήγησης και συστημάτων πιστοποίησης της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης.

 

Για να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και της Επιτροπής στην εφαρμογή του ΕΘΕΕ, κάθε συμμετέχουσα χώρα διαθέτει έναν εθνικό συντονιστή. Κάθε εθνικός συντονιστής καταρτίζει ένα πρόγραμμα εργασίας, στο οποίο ορίζονται οι συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο οικείος οργανισμός για να εφαρμόσει το ΕΘΕΕ στη χώρα του. Πατώντας μια σημαία, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των τωρινών εθνικών συντονιστών και πληροφορίες για το έργο τους.

 

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

 

 

 

 

 

 

Το Εργαλείο Διάγνωσης/Ανάλυσης Μεθοδολογιών EPALE βασίζεται στα τελευταία δεδομένα σχετικά με τις επιτυχημένες μεθόδους μάθησης ενηλίκων. Το εργαλείο είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει εθνικούς και τοπικούς ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας ή της παροχής τους τα οποία επιδέχονται βελτίωση.