Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

EKKA asub välja töötama täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi

Käesolevast sügisest asub EKKA vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud lepingule välja töötama täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi ning seda ka ellu viima.

Kaheaastasel projektil on kaks laiemat eesmärki:

Töötada välja ja käivitada vastavushindamise süsteem, millega on võimalik kontrollida Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeritud täiendusõppe pakkujate ja nende tegevuste vastavust täiskasvanute koolituse seadusele.Arendada koostöös valdkonna sidusrühmadega välja täienduskoolitusasutuste kvaliteedimärgi kontseptsioon ning seda ka piloteerida.Projekt näeb ette hindamismetoodika välja töötamist, hindamisekspertide leidmist ja koolitamist ning vastavushindamise läbi viimist umbes 140 täienduskoolitusasutuses. Samuti analüüsime hindamiste käigus välja selgitatud koolitusvajadusi täienduskoolitusasutuste seas ning pakume vastavaid koolitusi ja nõustamist. Kuigi tegemist on nõuetele vastavuse kontrolliga, on laiem eesmärk koolitusasutuste toetamine läbi koolituste ja toimiva kvaliteedi edendamise süsteemi loomise.

Esimesed vastavushindamised ja  koolitused nii hindamisekspertidele kui ka koolituspakkujatele on kavas läbi viia juba 2018. aastal.

Projekti teises etapis loodav kvaliteedimärgi süsteem peaks andma ühest küljest õppijatele suurema kindlustunde pakutava õppe kvaliteedi osas, teisalt aga lisama ka täienduskoolitusasutustele motivatsiooni süstemaatiliselt panustada õppekvaliteedi tagamisse.

Tegevuste elluviimise eest EKKA-s vastutavad arendusjuht Kaija Kumpas-Lenk ja hindamiskoordinaator Evelin Kattai.

Allikas: EKKA

Login (0)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα