Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Event Details
24 Nov
2015

Erasmus+: Mød samarbejdspartnere på kontaktseminar om entreprenørskab

Danmark
København
to

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer i samarbejde med de nordiske lande til et internationalt tværsektorielt kontaktseminar. Temaet er entreprenørskab og arrangementet finder sted den 24.-27. november 2015 i København.

Tid og sted

24. november 2015 kl. 18:00 til 27. november 2015 kl. 14:00
Scandic Hotel Copenhagen i København.

TCA

Institutioner og organisationer, der er interesserede i at udvikle og styrke undervisning i entreprenørskab, får nu mulighed for at deltage i et internationalt og tværsektorielt kontaktseminar i København.

Seminaret bærer titlen ”The Challenge of Teaching Entrepreneurship in Education and Training” og henvender sig til aktører inden for følgende sektorer: børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt almen voksenuddannelse og folkeoplysning.

Formålet med kontaktseminaret er at bringe organisationer og institutioner, som har ideer til europæisk projektsamarbejde inden for temaet, sammen for at udveksle projektideer, knytte kontakter og forberede projektansøgninger.

Arrangementet finder sted den 24. til og med den 27. november 2015 på Scandic Hotel Copenhagen i København.

Følg også med på kontaktseminarets egen hjemmeside.

Hvem kan deltage?

Institutioner og organisationer, der arbejder inden for følgende sektorer:

  • Børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse
  • Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
  • Almen voksenuddannelse og folkeoplysning 

Deltagergebyr

90 procent af udgifterne i forbindelse med kontaktseminaret (seminargebyr 750€ og rejseudgifter) refunderes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Der regnes derfor kun en egenbetaling for deltagere på 10 procent. 

Deltag i kontaktseminaret

Seminaret henvender sig til repræsentanter fra alle de europæiske lande. Der er seks pladser til danske deltagere fordelt på de tre uddannelsessektorer. Er din institution interesseret i at deltage, kan du ansøge om en plads ved at udfylde en online ansøgningsformular:

Ansøgningsformularen finder du her

Ansøgningsfristen er den 15. september 2015. 

Erasmus+ og entreprenørskab

Formålet med Erasmus+ er at øge kompetencer og beskæftigelsesegnethed samt modernisere uddannelse og læring i Europa. Erasmus+ giver tilskud til transnationale strategiske partnerskaber for institutioner og organisationer, som beskæftiger sig med uddannelse og læring for at skabe samarbejde og bygge bro mellem uddannelse og arbejdsliv.

Et af hovedformålene for Erasmus+ er at udvikle basale og tværgående færdigheder bl.a. entreprenørskab. Derfor giver Erasmus+ tilskud til transnationale initiativer, som fremmer en entreprenant tænkegang og færdigheder, der bidrager til innovation og aktivt medborgerskab på tværs af Europa.

Event Details
Κατάσταση
As planned
Organiser name
Styrelsen for Videregående Uddannelser
Bredgade 43
1260 København K

www.ufm.dk
Στοιχεία επικοινωνίας
Johanne Toft-Petersen
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 05
E-mail: jotp@uds.dk
Ομάδα στόχος
Έργα και συνεργασίες
Κόστος παρακολούθησης
Όχι

Θέλετε να εισηγηθείτε μια εκδήλωση?

Μην διστάσετε να το πράξετε! Κάντε κλικ πιο κάτω και εισηγηθείτε μια εκδήλωση τώρα!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα