Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Rivista FOP - Formazione Orientamento Professionale del Ministero del Lavoro, numeri disponibili online

Formazione Orientamento Professionale - FOP è una rivista bimestrale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro che dal 2001 offre una panoramica delle iniziative e le problematiche relative all'orientamento, alla formazione ed al mondo del lavoro. La pubblicazione è essenzialmente dedicata alla documentazione istituzionale, nazionale e comunitaria, rivolta a chi opera nel settore dell'orientamento.

Sono disponibili online i numeri realizzati nel 2016 sul sito dell'ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.

In particolare è possibile scaricare il pdf dei numeri della serie ordinaria dedicati sull'offerta regionale di formazione per gli adulti, e sul modello di apprendistato.

Il numero pubblica la Relazione 2015 sulla formazione professionale, che descrive l'offerta regionale di formazione, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, la formazione per i lavoratori, per la popolazione adulta e i giovani. La rivista include un capitolo sul Fondo sociale europeo e un approfondimento sul sistema delle competenze e sull'applicazione, a livello nazionale, del Quadro europeo delle qualificazioni.

Il numero è dedicato all'apprendistato, un modello contrattuale che sostiene i percorsi di formazione professionale e di apprendimento sul lavoro per i giovani fino a 29 anni. Negli ultimi anni, il contratto di apprendistato ha conosciuto diversi interventi legislativi. Per ultimo, il d.lgs. n. 81/2015 ha riscritto il Testo unico sull'apprendistato del 2011, confermandone la natura di contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione e modificando però l'articolazione interna delle tre tipologie contrattuali.

 

Sono inoltre liberamente consultabili e scaricabili i numeri speciali pubblicati, sempre nel 2016, per approfondire alcune novità dal Fondo Sociale Europeo, dai Fondi Strutturali di Investimento 2014-2020, fino al più recente focus sull'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali nel nostro Paese.

 

Consulta e scarica tutti i numeri

Login (1)

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα