European Commission logo
Δημιούργησε λογαριασμό
Blog
Blog

Szansa dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu

O tym, jak Stowarzyszenie Terapeutów podnosi umiejętności podstawowe osób dorosłych ze spektrum autyzmu w ramach powierzonego grantu z „Szansy”.

ok. 7 minut czytania - polub, linkuj, komentuj!


„Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z głównych celów tego projektu jest wypracowanie i przetestowanie innowacyjnych modeli trzystopniowego wsparcia edukacyjnego – poprzez diagnozę umiejętności, działanie edukacyjne, walidację – dla osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi z wybranych grup docelowych. Rozwiązania są testowane przez 31 podmiotów (instytucji rynku pracy, centrów kształcenia ustawicznego, organizacji pozarządowych i innych) z różnych części Polski. Szczegółowe informacje o projekcie „Szansa” znajdują się na stronie https://szansa-power.frse.org.pl/

Od października 2020 roku Stowarzyszenie Terapeutów testuje „Model uczenia się podstawowych umiejętności dla osób ze spektrum autyzmu SZANSA_ASD”. Stowarzyszenie Terapeutów jest grupą psychologów, psychoterapeutów i pedagogów specjalnych. Prowadzą w Warszawie dwa ośrodki dla dorosłych osób z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz integracyjny punkt przedszkolny. Model skierowany jest do 30 osób ze spektrum autyzmu, które ukończyły 25. rok życia i posiadają minimum jedną umiejętność podstawową na niewystarczającym poziomie, tj. rozumienia i tworzenia informacji, umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych. W ramach tego modelu nie są podnoszone umiejętności rozumowania matematycznego.

Pięcioro uczestników projektu siedzi przy stole. Dwoje prowadzących zajęcia stoi przy tablicy interaktywnej.

Uczestnicy projektu podczas zajęć (fot. Karolina Rożalska)

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników odbyła się poprzez kontakt telefoniczny oraz wysłanie informacji o możliwości wzięcia udziału w testowaniu modelu do: beneficjentów lub ich rodzin uczestniczących wcześniej w innych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie, do zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, do ośrodków i domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej oraz zamieszczeniu informacji na stronie internetowej Grantobiorcy i na Facebooku. W związku z pandemią i obawą rodziców dorosłych dzieci o ich zdrowie, rekrutacja została wydłużona o blisko 2 miesiące.

Diagnoza

Diagnoza umiejętności i potrzeb uczestników została przeprowadzona wśród zrekrutowanych uczestników. Diagnozowane były umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Te ostatnie były badane za pomocą Kwestionariusza Kompetencji Społecznych (KKS). Służy on do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności warunkujące efektywność funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. Umiejętności cyfrowe były badane za pomocą autorskiego kwestionariusza, który został opracowany na podstawie własnych obserwacji i trudności osób z ASD w obsłudze komputera. Największe braki zdiagnozowano w zakresie  kompetencji społecznych. Diagnoza jednego uczestnika trwała średnio 4 godziny. Informacja zwrotna odnośnie wyników diagnozy i (nie)zakwalifikowania została przekazana uczestnikom podczas bezpośredniej rozmowy.

Wsparcie edukacyjne

Oferta wsparcia edukacyjnego Stowarzyszenia Terapeutów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju to 3-godzinny blok zajęć 1 raz w tygodniu w grupach 10-osobowych, w formie stacjonarnej. Blok zakłada pracę 45 minut nad jedną z umiejętności podstawowych: umiejętności cyfrowe, umiejętności rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje społeczne. Zajęcia polegają na ćwiczeniach warsztatowych nad różnymi zagadnieniami związanymi z internetem oraz na pracy indywidualnej przed komputerem, np. na zajęciach „Mail – poczta elektroniczna, czyli nowoczesny list” uczestnicy rozwijali swoje podstawowe umiejętności:

  • rozumienia i tworzenia informacji z wykorzystaniem przewidzianego w projekcie zestawu uczenia się: Zestaw 1 – Prowadzenie korespondencji mailowej służbowej i prywatnej (opracowanie zasad poprawnego pisania maila w korespondencji prywatnej), Zestaw 4 – Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytkowej z różnych źródeł (opracowanie zasad poprawnego pisania maila w korespondencji prywatnej)

  • umiejętności cyfrowe: Zestaw 6 – Korzystanie ze stron internetowych (bezpieczne wysyłanie maila, prowadzenie prywatnej korespondencji mailowej)

  • kompetencje społeczne: omówienie w grupie przydatności korespondencji mailowej, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w sieci.

Opiekun procesu edukacyjnego na bieżąco śledzi dokonania uczestników projektu, konsultuje się z pracownikami związanymi z procesem edukacyjnym i jest dostępny dla uczestników w trakcie trwania bloków edukacyjnych. Podczas zajęć każdy może korzystać ze wsparcia terapeuty-cienia. Uczestnicy dobrze funkcjonują w grupie. Przejawiają specyficzne zachowania schematyczne. Podczas zajęć panuje przyjazna atmosfera. Nauczyciel prowadzący zajęcia traktuje uczestników z szacunkiem (ważne: nie traktuje uczestników jak dzieci, nie ma infantylności). Uczestnicy czują się swobodnie, chętnie biorą udział w zajęciach, angażują się, są aktywni i z entuzjazmem realizują polecenia prowadzącego.

W trakcie zajęć prowadzący wykorzystują następujące metody pracy: pracę przy komputerze, filmy i pokazy instruktażowe na rzutniku, edukacyjne gry wideo, planszowe gry rozwijające umiejętności społeczne, dyskusje, zajęcia przy użyciu interaktywnej tablicy. Wykorzystywane są również specjalne narzędzia ułatwiające naukę osobom z autyzmem – piktogramy, oprogramowanie Mówik (do komunikacji wspomagającej), infografiki, myszki dostosowane do osób z trudnościami motoryki małej. Dodatkową, nagradzającą formą uczenia się, są tematyczne wyjścia integracyjne (organizowane raz na 2 tygodnie, w weekend). Do tych wyjść uczestnicy przygotowują się poprzez udział w zajęciach, np. wyszukując ciekawe wydarzenia kulturalne, z których później mogą korzystać w czasie wyjścia, m.in. do Muzeum Warszawy, do Pałacu w Wilanowie (Park Świateł) czy wycieczki do Łodzi. Podczas tych wyjść uczestnicy podnoszą swoje kompetencje społeczne.

Uczestnicy mają również możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego, które ma na celu rozwiązywanie problemów oraz trudności, z jakimi się spotykają w trakcie trwania projektu.

Uczestnicy są bardzo zadowoleni z otrzymanego wsparcia i chętnie by je kontynuowali. Opiekunowie wsparcia edukacyjnego, jak i opiekunowie prawni uczestników widzą bardzo duży postęp w funkcjonowaniu osób, którym zostało udzielone wsparcie. Dobrze funkcjonują w grupie, są zaangażowane w zajęcia i współpracują ze sobą. Są w stanie panować nad swoimi emocjami, co jest istotne przy spektrum autyzmu.

Obecnie Stowarzyszenie Terapeutów rozpoczyna proces walidacji nabytych umiejętności.

Po zakończeniu testowania modeli w ramach projektu „Szansa” przez wszystkie podmioty (do 30.04.2022 r.) i przedstawieniu ich rezultatów, zostaną przygotowane rekomendacje, które będą zaprezentowane odpowiednim decydentom i interesariuszom w celu tworzenia polityki krajowej w obszarze podnoszenia umiejętności podstawowych dorosłych Polaków.


Pracujesz z osobami zagrożonymi wykluczeniem cyfrowym? Działasz na rzecz włączenia społecznego lub aktywizacji osób niepełnosprawnych? 

Szukasz sprawdzonych metod i narzędzi,

które możesz wykorzystać w pracy w zakładach karnych lub domach pomocy społecznej?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 


Zobacz także:

Raport z badania jakościowego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Zintegrowane podejście do polityki w zakresie umiejętności podstawowych

Świat autyzmu z bliska

Nasz Przyjazny Dom w Sopocie – jedyne takie miejsce w Polsce

EBSN podcast series on EPALE: Ensuring the three-step approach of Upskilling Pathways - skills assessment, tailored learning offer and validation

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις