Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Blog
Blog

Henrik Zipsane om vikten av lärande genom kulturarv

Vuxnas lärande är mer än det formella lärandet. Berättelser från förr behövs för att förstå helheten, vart vi varit och i vilken riktning vi är på väg.

Henrik Zipsane har lång erfarenhet av ledning inom kultursektorn. Han har arbetat fjorton år som museichef i Danmark och arton år som museichef på Jamtli i Östersund. Henrik var också med och startade NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB, som är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Sedan januari 2019 är Henrik VD för The European Museum Academy, ett nätverk på fler än 80 personer från 32 olika länder i Europa. Personerna i nätverket arbetar inom musei- och universitetssektorn. Nätverket har tre fokusområden:

-    Utbildning/fortbildning av museipersonal -    Forskningsprojekt -    Besöka museer som är nominerade till olika priser

Henrik påpekar vikten av att folkbildningen och kultursektorn lyfts fram i det livslånga lärandet. Vuxnas lärande är mer än det formella lärandet. Berättelser från förr behövs för att förstå helheten, vart vi varit och i vilken riktning vi är på väg. Historien kan lära oss inför framtiden och kulturarv är en viktig del då det är traditioner och berättelser som förs vidare från generation till generation, förändras och lever vidare. Lika viktigt är att lärande genom upplevelser med konst och kulturarv når människor som lär sig bäst genom den speciella lärostil som kulturupplevelser bjuder på.

The European Museum Academy är en stiftelse som är registrerad i Nederländerna. Som chef för stiftelsen leder Henrik sekretariatet samt koordinerar arbetet för alla de personer som arbetar som volontärer i stiftelsen. I hela sitt yrkesliv har Henrik arbetat för internationell samverkan och lärande genom kulturarv och har därigenom deltagit och drivit flera internationella projekt bland annat inom Erasmus+ och Nordplus. Henrik är även aktiv som bedömare av projektansökningar på Universitets- och högskolerådet och sitter med i styrelsen för Museene i Sør Trøndelag.

Visste du att Henrik Zipsane är EPALE-ambassadör och bloggar på EPALE? Här kommer några intressanta tips:

Historical Lessons from Hagia Sofia about Symbolism in Politics

Henrik Zipsane, a Community Story from Sweden

Lessons from the Coronas – Interesting Museum Education

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα