Blog
Blog

Vzděláváme rezort vnitra a bezpečnostní sbory. Rozhovor EPALE s Jaroslavem Šarochem z Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Praze

PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudoval učitelství anglického a ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a následně v doktorském studiu pedagogiku. V letech 2001-2006 působil na své alma mater jako asistent a později jako odborný asistent na katedře rusistiky a lingvodidaktiky, od roku 2015 vyučuje na katedře pedagogiky. Od roku 2006 je zaměstnancem Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze, kde nejprve vyučoval anglický jazyk, poté od roku 2010 zde působil jako metodik pro vzdělávání se zaměřením na cizí jazyky a od roku 2017 je zástupcem ředitele pro jazykové a další vzdělávání a vede Centrum jazykového a dalšího vzdělávání školy. Dlouhodobě se zabývá andragogikou, autoritou učitele, organizací vzdělávání dospělých, problematikou tvorby učebního textu pro potřeby osvojování cizího jazyka, v posledních letech se zaměřením na studijní opory.

Dsc_0181_0
PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudoval učitelství anglického a ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a následně v doktorském studiu pedagogiku. V letech 2001–2006 působil na své alma mater jako asistent a později jako odborný asistent na katedře rusistiky a lingvodidaktiky, od roku 2015 vyučuje na katedře pedagogiky. Od roku 2006 je zaměstnancem Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra, kde nejprve vyučoval anglický jazyk, poté od roku 2010 zde působil jako metodik pro vzdělávání se zaměřením na cizí jazyky a od roku 2017 je zástupcem ředitele pro jazykové a další vzdělávání a vede Centrum jazykového a dalšího vzdělávání školy. Dlouhodobě se zabývá andragogikou, autoritou učitele, organizací vzdělávání dospělých, problematikou tvorby učebního textu pro potřeby osvojování cizího jazyka, v posledních letech se zaměřením na studijní opory.

 

S Vyšší policejní školou MV spolupracuji téměř 15 let a už tehdy mne překvapilo, kolik dalšího vzdělávání škola pořádá. Jaká je aktuální situace?

Z hlediska dalšího vzdělávání má škola opravdu nevídaně bohatý rejstřík kurzů a mnohé z nich nabízí již nejméně dvě dekády. Jedná se zejména o celou škálu jazykových kurzů všech klíčových úrovní od A2 až po C1 a kurzů zaměřených na rozvoj měkkých dovedností. Patří sem odborné kurzy pro pedagogické pracovníky, práce s interaktivní tabulí, relaxace a relaxační techniky, studium pedagogiky pro učitele akreditované MŠMT, kurzy zaměřené na metody pro posílení a aktivizaci paměti, na tvorbu studijních opor a tutoring, na komunikaci v krizových situacích s občany, ty nám výrazně pomáháš vedením velmi oblíbeného kurzu prezentačních dovedností a takhle bychom mohli vypočítávat dál.

Věřím, že v posledních několika letech se nám v Centru jazykového a dalšího vzdělávání školy daří nabídku dále rozšiřovat podle potřeb našich klientů, jejichž počet se nám díky tomuto přístupu podařilo výrazně navýšit. Díky renomé, které se škole, potažmo jejímu centru dalšího vzdělávání, podařilo v rezortu vnitra i mimo něj vybudovat, jsme dosud podepsali realizační dohody již téměř se všemi bezpečnostními sbory. Velkou naší devízou je pověření realizovat jazykové zkoušky Ministerstva vnitra, které jsou standardizovanými zkouškami uvedenými v Seznamu jazykových zkoušek ve veřejné správě MŠMT a mají tedy platnost mezinárodních certifikátů, respektive státních zkoušek z cizího jazyka.

Dsc_6131
Jak na vás dopadá aktuální situace?

Pokud jde o současnost, rozšiřování naší činnosti bylo přerušeno příchodem nouzového stavu souvisejícího s koronavirem, který citelně zasáhl nás všechny. I my jsem proto pochopitelně museli některé kurzy přerušit či zrušit a ty, pro které máme studijní opory na e-learningovém portálu školy, realizujeme distanční formou. Máme již naštěstí dlouhodobou zkušenost s distančním vzděláváním, takže pro naše tutory se v podstatě nic nezměnilo. Jde například o distanční kurz Problematika korupce pro vedoucí pracovníky Policie ČR nebo o blended-learningové jazykové kurzy. Podařilo se nám navíc v této době díky práci všech našich pracovníků dále rozšířit studijní opory pro celou řadu kurzů. V tuto chvíli se zaměřujeme na úkol připravit jazykově vybrané pracovníky rezortu, kteří mají úkoly v rámci připravovaného předsednictví České republiky v EU v roce 2022. 

Pro koho tedy Centrum realizuje kurzy dalšího vzdělávání?

Kromě Policie ČR, která je naším hlavním klientem, je to Hasičský záchranný sbor a další složky spadající pod rezort vnitra a již zmíněné bezpečnostní sbory. Již jsme však spolupracovali a nadále spolupracujeme i s dalšími rezorty a organizacemi v rámci veřejné správy (jako příklad mohu uvést rezorty spravedlnosti nebo financí). Ze zahraničních klientů mohu uvést německou spolkovou policii a saskou a bavorskou zemskou policii.

V čem je vzdělávání v rezortu vnitra specifické?

Jsou to bezpochyby profesně zaměřená témata a problematika. Díky zkušeným vyučujícím jsme schopni realizovat kurzy na klíč, jako například jazykový kurz pro operátory tísňové linky 112 nebo kurzy německého a českého jazyka pro společné česko-německé přeshraniční hlídky se společnou výukou v obou jazycích. To je bezpochyby unikum. Patří sem zcela jistě i specificky zaměřené kurzy pro odbor mezinárodní policejní spolupráce Policejního prezídia cílené na time management a plánování, respektive kritické myšlení. 

Rovněž je tento segment specifický v tom, že rezort a bezpečnostní sbory zahrnují desítky tisíc pracovníků. Do jednotlivých složek pak spadají pracovníci, kteří plní nejrůznější role, a mají tudíž odpovídající velmi široké a specifické potřeby, pro které můžeme vytvářet potřebné vzdělávací aktivity. 

Určitě je pak pro nás jako vzdělavatele specifické, že na rozdíl od mnoha institucí dalšího vzdělávání, jazykových škol nebo agentur jsme jako škola organizační složkou státu, což má svá specifika, ať už se jedná o hospodaření či administrativu. Příkladem může být to, že na jedné straně je sice naším zřizovatelem Ministerstvo vnitra, nicméně v případě některých kurzů DVPP musíme žádat o jejich akreditaci zároveň i MŠMT. Někdy je sladění legislativy, respektive interních aktů řízení náročné. Jsem však přesvědčen, že klady tohoto našeho statutu výrazně převažují nad zápory. Můžeme se díky tomu zaměřit i na hodně specifickou problematiku, kde není reálné čekat velké počty účastníků, avšak požadované znalosti a dovednosti jsou pro rezort klíčové.

Uc
Jaká je motivace policistů ke vzdělávání?

Motivace příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců rezortu vnitra k sebevzdělávání je velká a zájem o kurzy tomu odpovídá. V některých případech máme převis zájmu vzhledem k našim kapacitním možnostem. Je radost pracovníky v rezortu učit, protože valná většina z nich má vnitřní motivaci, kterou tedy není třeba nikterak budovat, pouze ji vhodným přístupem k nim a jejich potřebám udržovat či rozšiřovat. Díky spokojeným absolventům se naše dobré jméno šíří a jsme díky nim oslovováni mnohými rezortními i mimorezortními pracovníky přímo s žádostmi o spolupráci či o realizaci konkrétních vzdělávacích aktivit.

Jsou některé oblasti, které fungují na škole nadstandardně?

Věřím, že motivovaní, vstřícní a ochotní vyučující a lektoři, výborné vybavení, profesní zaměření, nabídka různých forem a omezený počet současně vzdělávaných v kurzech je právě tou přidanou hodnotou, kterou jsme schopni nabídnout. Navíc již deset let vytváříme zmíněný e-learningový portál v rámci vlastní instalace výukového prostředí Moodle, který se úspěšně rozšiřuje a své opodstatnění potvrdil v současné době. Nabídka e-learningových a blended-learningových kurzů s podporou tutorů se pomalu ale jistě rozšiřuje a osvědčuje. Na zkrácení kontaktní výuky, tedy kratší dobu nepřítomnosti kolegy na pracovišti, slyší mnozí vedoucí pracovníci. V případě jazyků a některých měkkých dovedností je však téměř nemožné kontaktní výuku nahradit. Nabízíme proto různě kombinované varianty. Kdybych to měl nějak zobecnit, tak za naši největší přednost považuji to, že dokážeme rychle a operativně vytvořit kurzy na míru.

A naopak, je něco, co plánujete vylepšit?

Probíhají u nás plošné evaluace, díky kterým máme značnou představu o tom, co konkrétně studujícím nevyhovuje, popřípadě o co by měli zájem. Snažíme se v rámci našich možností toho zohlednit. Ať už se jedná o změnu učebnic, délku přestávek, harmonogram kurzů, doplňkové konzultace, kvalitu ubytování a zázemí obecně. Kdekoliv to alespoň trochu jde, tak se snažíme mít proklientský přístup. Určitě je však co zlepšovat. 

Pokud vím, andragogiku jsi nestudoval – co Tě přivedlo právě ke vzdělávání dospělých?

Věřím, že existuje určitá chemie nejen v případě vztahů mezi lidmi, ale i v případě přitažlivosti určitých činností a aktivit, které vykonáváme. Během studia i po něm jsem si v různých školách vyzkoušel výuku nejrůznějších věkových a zájmových skupin. Pochopil jsem velmi záhy, že mě baví komunikovat s dospělými, debatovat s nimi, pomáhat rozvíjet jejich jazykové dovednosti v přátelské atmosféře, nezatížené jakýmkoliv negativním stresem, nejistotou, strachem či dalšími astenickými pocity. Baví mě první fáze seznamování s novou skupinou, budování bezpečného prostředí a vzájemné důvěry. Mám vždy malou dušičku, ale zatím se to vždy podařilo. To považuji za největší vítězství, když ze všech spadne ostych a v příjemné atmosféře můžeme pracovat. Po zkušenostech jsem přesvědčen, že s kvalitním klimatem lze dosáhnout všeho, a je vlastně jedno o jakou cílovou skupinu se jedná (studenty pedagogické fakulty, policisty, celníky, hasiče, rezortní učitele nebo jiné svěřence).

Slavnostni_zakonceni_roku_2018_05
Kdo nebo co je pro Tebe inspirací?

Pro mě vždy byli a jsou inspirací kolegové, kteří jsou schopni se zcela položit do své práce a zcela se oddat svým svěřencům a svému poslání. Mám jich kolem sebe celou řadu a jsem za to opravdu vděčný. Nedokážu si představit, že by naše centrum mohlo být takto úspěšné a dál se rozvíjet a prosperovat bez nich. Vzájemná dynamika je myslím skvělá. Musím v této souvislosti také zmínit kolegyni z Pedagogické fakulty UK, kterou jsem považoval za svou mentorku. Bohužel již není mezi námi. Ta mě v podstatě přivedla k výuce v době mých studií, když jsem ještě nebyl úplně přesvědčen o tom, že tuto dráhu zvládnu. Zapojila mě do grantů, do autorského kolektivu série učebnice Pojechali a já jsem díky ní velmi rychle pochopil, že výuce dospělých chci zasvětit svůj život, jelikož mě opravdu naplňuje. Toto si potvrzuji dosud ve všech rolích, které jsem zatím zastával. Od asistenta a odborného asistenta na Pedagogické fakultě UK, přes učitele anglického jazyka, metodika pro vzdělávání, vedoucího oddělení, až po zástupce ředitele Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze.

Ptal se: Tomáš Langer, expert EPALE

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Τελευταίες συζητήσεις

Δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση: νέοι ενήλικες για μια κυκλική οικονομία

3d Εκτύπωση στην εκπαίδευση ERASMUS+

Κατά τη διάρκεια των σχ. ετών 2020-22 το σχολείο μας συμμετείχε σε πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ1 (KA102 - Κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού ΕΕΚ) με θέμα «Τρισδιάστατη εκτύπωση στην εκπαίδευση».Tο πρόγραμμα εκπαίδευσης στηρίχτηκε στην επιμόρφωση πάνω σε θέματα 3d εκτύπωσης (Είδη 3D εκτύπωσης, Λογισμικό 3D εκτύπωσης, 3d εκτύπωση στην εκπαίδευση) , σε θέματα χαρτογράφησης με Drone και πως μπορεί να εισαχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία , σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους καθώς και σε επισκέψεις σε οργανισμούς και εταιρείες που παράγουν και ερευνούν νέες μεθόδους τρισδιάστατης εκτύπωσης όπως ο οργανισμός EURECAT και το κέντρο εκπαίδευσης moveu.

Περισσότερα

Δημιουργία πακέτου λογισμικού για ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για μαθήματα με Rasberry και python

Moodle, flipped classroom, raspberry python

Περισσότερα