Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
News
Νέα

Sihtasutus Archimedes otsib „Aasta võõrkeelealast tegu 2020″

Sihtasutus Archimedes kutsub osalema keeleõppe tunnuskirja konkursil „Aasta võõrkeelealane tegu 2020″. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid, -festivalid jm, mis on olnud tulemuslikud, uuenduslikud ja innustanud õppima võõrkeeli.

Euroopa keeleõppe tunnuskiri toetab ja tunnustab uuenduslikku lähenemist keeleõppele, sh erinevate tehnoloogiate ja tehnikate kasutamist ning hea praktika levitamist. „Praegune eriolukord ning distantsõppel olemine on tõenäoliselt andnud võimaluse kasutada innovaatilisi vahendeid ja meetodeid ka võõrkeelte õppimiseks ja  õpetamiseks ning sellane kogemus on tunnustamist väärt,“ selgitab sihtasutuse Archimedes üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo juhataja ning keeleõppe tunnuskirja konkursi eestvedaja Made Kirtsi.

Aasta võõrkeelealane tegu võib olla nii edukalt läbi viidud festival, hästi toimivad keeleõppe materjalid, inspireeriv õpiring, populaarne keelteklubi, edukaks osutunud keeleõppe projekt, võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents vms – eelkõige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse õppetööga.

2020. AASTA EELISTEEMAD

  1. Koolide avatuse suurendamine ning koolijuhtide ja õpetajate toetamine keeleliste ja kultuuriliste erinevuste juures
  2. Eesti keele kui teise või võõrkeele õpe
  3. Edukate piiriüleste õpi- ja karjääriteede kujundamine keeleoskuse arendamisega
  4. Keeleõpe distantsõppe ajastul

Loe eelisteemade kohta kodulehelt!

KUIDAS TAOTLEDA?

Taotluse esitajaks võivad olla nimetatud projektiga/algatusega seotud inimesed või organisatsioonid. Taotlus esitatakse elektrooniliselt küsimustele vastamise vormis: archimedes.ee/euroopa-keeleõppe-tunnuskiri-taotlemine.

Login (0)
Ετικέτες

Θέλετε να γράψετε ένα άρθρο?

Μη διστάσετε να το πράξετε!

Κάντε κλικ πιο κάτω και αρχίστε τη δημοσίευση ενός νέου άρθρου!

Τελευταίες συζητήσεις

Συζήτηση EPALE: Οι ψηφιακές δεξιότητες ως τρόπος πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες

Η EPALE διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο της Θεματικής εστίασης Απριλίου-Ιουνίου για τις Ψηφιακές Δεξιότητες.

Περισσότερα