Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Resource Details
ΠΟΡΟΣ

Täiskasvanute õpikogemused foorumteatrist

Magistritöö eesmärgiks on uurida, kuidas kogevad täiskasvanud foorumteatrit ning kas ja kuidas on foorumteatri kogemus seotud õppimisega. Uurides täiskasvanute õpikogemusi foorumteatrist, loob see suuremat tõenduspõhisust foorumteatri meetodile, võimaldades seeläbi ka suuremat kasutamist täiskasvanuhariduse valdkonnas. Magistritöös püstitatud probleem tuleneb teadmise puudumisest, milline on täiskasvanute kogemus foorumteatrist.

Uurimistöö teoreetiline raam põhineb Albert Bandura sotsiaalse õppimise teoorial, millest lähtuvalt toimub õppimine kas läbi inimese enda vahetu kogemuse või läbi teiste käitumise vaatluse (Bandura, 1977, 3). See teooria toetab foorumteatri ülesehitust ja põhimõtteid, kus publikul on võimalik muuta esitatud narratiivi läbi endapoolsete sekkumiste või vaadates teiste poolt ellu viidud käitumismuudatusi (Rae, 2013). Lisaks kirjeldan magistritöö teoreetilises osas kogemust ja õppimist, foorumteatrit ning rõhutute teatri süsteemi, kuhu foorumteater kuulub.

Uurimisküsimustest ja – eesmärgist lähtuvalt on tegu fenomenoloogilise uurimistööga, mis toetub sotsiaalkonstruktivistlikule paradigmale ning mis uurib täiskasvanute tähendusi ja arusaamu kogemusest ning selle kogemuse seostamisest õppimisega. Fenomenina vaatlen magistritöös kogemusi foorumteatrist. Kvalitatiivse andmekogumismeetodina kasutasin poolstruktureeritud paarisintervjuusid. Andmeanalüüsi meetodina kasutatsin empiirilise materjali analüüsimisel kvalitatiivset sisuanalüüsi. Tulemusena selgus, et täiskasvanud kogevad foorumteatrit läbi emotsioonide, läbi konfliktide lahendamise ning läbi muutuste, mida need kogemused on loonud neis. Foorumteatri kogemuse ja õppimise vahel nähakse tugevat seost, õpitakse nii suhtumisi-hoiakuid kui ka oskusi.

Võtmesõnad: Foorumteater, sotsiaalne õppimine, sotsiaalse õppimise teooria, kogemus, fenomenoloogia

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.

Resource Details
Συντάκτης(-ες) πόρου
Gertha Teidla-Kunitsõn
Είδος πόρου
Μελέτες και Εκθέσεις
Χώρα
Ημερομηνία δημοσίευσης
Γλώσσα εγγράφου
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!